Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Europeiska ombudsmannen ordnar offentliga samråd om öppenheten i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)

Samrådet är nu avslutat.

Bakgrund

Den 29 juli 2014 inledde ombudsmannen en undersökning på eget initiativ gentemot Europeiska kommissionen om öppenheten och om allmänhetens deltagande i TTIP-förhandlingarna (OI/10/2014/RA). Det aktuella offentliga samrådet avser denna undersökning ([1]).

Resultatet av TTIP-förhandlingarna kan få stor inverkan på medborgarnas liv. Syftet med ombudsmannens undersökning är att se till att allmänheten kan följa hur samtalen fortskrider och bidra till deras slutresultat.

Frågor och förslag till kommissionen

I linje med Europaparlamentets förslag har kommissionen verkligen försökt öka öppenheten i TTIP-förhandlingarna och främja allmänhetens deltagande. Trots dessa ansträngningar har vissa personer och organisationer uttryckt sitt missnöje. Mot denna bakgrund har ombudsmannen uppmanat kommissionen att senast den 31 oktober 2014 lämna synpunkter på vissa frågor och förslag som återfinns i den skrivelse som inledde undersökningen.

Inbjudan att lämna synpunkter

I detta samråd har alla möjlighet att lämna synpunkter på de frågor som tas upp i undersökningen på eget initiativ. Ombudsmannen kommer att beakta de synpunkter som lämnas och kommer därefter att lägga fram ytterligare förslag som kommissionen bör ta hänsyn till under förhandlingarna. Eftersom målet är att ombudsmannens undersökning ska vara färdig den 31 december 2014 uppmanar ombudsmannen dig att besvara följande frågor senast den 31 oktober 2014:

  1. Vilka konkreta åtgärder anser du att kommissionen kan vidta för att öka öppenheten i TTIP-förhandlingarna? Vilka specifika förbättringar anser du kan göras? (Vi ber dig att svara så konkret som möjligt och ta hänsyn till i vilken mån dina förslag kan genomföras inom förhandlingarnas tidsram. Ange helst dina förslag i prioritetsordning.)
  2. Ge gärna exempel på bästa praxis som du har sett på detta område (framför allt inom exempelvis kommissionens generaldirektorat och andra internationella organisationer) och som du anser skulle kunna tillämpas inom hela kommissionen.
  3. Förklara på vilket sätt du anser att ökad öppenhet skulle kunna påverka förhandlingsresultatet.

Observera att detta offentliga samråd inte gäller förhandlingarnas innehåll. Syftet är heller inte att lösa enskilda problem, såsom vägran att ge tillgång till handlingar. I sådana fall kan klagomål lämnas in till ombudsmannen.

Din medverkan

För att kunna beaktas måste dina synpunkter skickas in senast den 31 oktober 2014

med e-post:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

eller

med brev: Europeiska ombudsmannen, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Frankrike

eller

med fax: +33 (0)3 88 17 90 62.

Ange tydligt ”Samråd om TTIP” högst upp i dina synpunkter.

Du kan lämna dina synpunkter på vilket som helst av Europeiska unionens 24 officiella språk.

Som ett led i undersökningsförfarandet kommer ombudsmannen att översända alla mottagna synpunkter till kommissionen. Ombudsmannen kan också komma att offentliggöra dem på internet. Om du lämnar synpunkter men inte vill att ditt namn och/eller dina synpunkter ska offentliggöras bör du ange detta och förklara varför. Du som inte vill att dina synpunkter ska offentliggöras bör skicka med en sammanfattning som inte är konfidentiell. Den kommer att översändas till kommissionen och kan komma att offentliggöras på ombudsmannens webbplats.

För mer information, kontakta Rosita Agnew, ombudsmannens samordnare för undersökningar på eget initiativ (tfn +32 2 284 25 42).([1]) En andra undersökning på eget initiativ om samma fråga (OI/11/2014/RA) har inletts gentemot Europeiska unionens råd. Mer information finns här.