Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Európska ombudsmanka začína verejnú konzultáciu v súvislosti s transparentnosťou rokovaní v rámci Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP)

Táto konzultácia je v súčasnosti ukončená.

Kontext

Európska ombudsmanka začala 29. júla 2014 vyšetrovanie z vlastného podnetu zamerané na Európsku komisiu týkajúce sa transparentnosti a účasti verejnosti v súvislosti s rokovaniami v rámci TTIP (OI/10/2014/RA). Táto verejná konzultácia sa týka tohto vyšetrovania[1].

Výsledok rokovaní v rámci TTIP by mohol mať významný vplyv na život občanov. Cieľom vyšetrovania ombudsmanky je pomôcť zabezpečiť, aby verejnosť mohla sledovať postup týchto rozhovorov a prispieť k formovaniu ich výsledku.

Otázky a návrhy predložené Komisii

V súlade s návrhmi predloženými Európskym parlamentom Komisia vynaložila skutočné úsilie zamerané na zvýšenie transparentnosti procesu rokovaní v rámci TTIP a na podporu účasti verejnosti. Napriek tomuto úsiliu niektorí jednotlivci a organizácie vyjadrili nespokojnosť. V tejto súvislosti ombudsmanka požiadala Komisiu, aby do 31. októbra 2014 poskytla svoje stanovisko k určitým otázkam a návrhom, ktoré sú uvedené v liste, ktorým sa otvára toto vyšetrovanie.

Výzva na predloženie príspevkov

Táto konzultácia poskytuje každému možnosť vyjadriť svoje názory k otázkam nastoleným na základe vyšetrovania z vlastného podnetu. Ombudsmanka pred predložením súboru ďalších návrhov, ktoré by Komisia mala v rámci pokračovania rokovaní zohľadniť, posúdi doručené príspevky. Konečný termín vyšetrovania ombudsmanky je 31. decembra 2014, preto vás ombudsmanka vyzýva, aby ste na tieto otázky odpovedali do 31. októbra 2014:

  1. Uveďte vaše predstavy, aké konkrétne opatrenia by Komisia mohla prijať, aby rokovania v rámci TTIP boli transparentnejšie. Kde konkrétne vidíte priestor na zlepšenie? (Odpovedajte, prosím, čo najkonkrétnejšie a zvážte aj uskutočniteľnosť vašich návrhov vzhľadom na časový rámec rokovaní. Veľmi by pomohlo, keby ste návrhy mohli zoradiť podľa dôležitosti.)
  2. Uveďte príklady osvedčených postupov, s ktorými ste sa stretli v tejto oblasti (napríklad, týka sa to najmä generálnych riaditeľstiev Komisie alebo iných medzinárodných organizácií) a ktoré by sa podľa vás mohli uplatniť v rámci celej Komisie.
  3. Vysvetlite, ako by podľa vás mohla vyššia transparentnosť ovplyvniť výsledok rokovaní.

Upozorňujeme, že táto verejná konzultácia sa nevzťahuje na obsah rokovaní. Nie je určená ani na riešenie konkrétnych problémov, ako napr. konkrétne zamietnutia žiadostí o prístup k dokumentom. Takéto prípady možno ombudsmanke predložiť ako sťažnosti.

Ako predkladať príspevky

Vaše pripomienky bude možné zohľadniť, ak budú predložené do 31. októbra 2014.

E-mailom:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

alebo

Listom: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

alebo

Faxom: +33 (0)3 88 17 90 62.

Na začiatku vášho príspevku jasne uveďte „TTIP consultation“ (Konzultácia k TTIP).

Príspevky možno predložiť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

V rámci postupu vyšetrovania ombudsmanka pošle Komisii všetky doručené príspevky. Ombudsmanka ich môže uverejniť aj online. Prispievatelia, ktorí si neželajú zverejniť svoje pripomienky a/alebo si neželajú, aby ich pripomienky boli verejne prístupné, by to mali uviesť a vysvetliť dôvody. V takom prípade prosíme, aby prispievatelia predložili nedôverný súhrn, ktorý sa pošle Komisii a ktorý sa bude môcť uverejniť na webovej stránke ombudsmanky.

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na: Rosita Agnew, koordinátorka vyšetrovaní z vlastného podnetu na úrade ombudsmana (tel.: +32 2 284 25 42).[1]  Začalo sa druhé vyšetrovanie z vlastného podnetu týkajúce sa tej istej veci zamerané na Radu EÚ (OI/11/2014/RA). Ďalšie informácie sa nachádzajú tu.