Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące przejrzystości negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

Konsultacje zostały zakończone.

Kontekst

W dniu 29 lipca 2014 r. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich wszczęła dochodzenie z własnej inicjatywy wobec Komisji Europejskiej dotyczące przejrzystości i udziału społeczeństwa w zakresie negocjacji w sprawie TTIP (OI/10/2014/RA). Niniejsze konsultacje społeczne dotyczą tego dochodzenia[1].

Wynik negocjacji w sprawie TTIP może mieć znaczny wpływ na życie obywateli. Celem dochodzenia Rzecznik jest dopilnowanie, aby obywatele mogli na bieżąco śledzić postępy prowadzonych rozmów i mieć wpływ na ich wynik.

Pytania i propozycje dla Komisji

Zgodnie z sugestiami Parlamentu Europejskiego Komisja podjęła rzeczywiste starania w celu zwiększenia przejrzystości negocjacji dotyczących TTIP oraz promowania udziału społeczeństwa w tym procesie. Pomimo poczynionych wysiłków pewne osoby i organizacje wyraziły swoje niezadowolenie. W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich wezwała Komisję do przedstawienia do dnia 31 października 2014 r. jej stanowiska w zakresie pewnych kwestii i propozycji zawartych w piśmie otwierającym przedmiotowe dochodzenie.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Konsultacje dają wszystkim zainteresowanym możliwość wyrażenia swoich poglądów na temat kwestii podniesionych w ramach dochodzenia prowadzonego z własnej inicjatywy Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik weźmie pod uwagę otrzymane opinie a następnie przedstawi szereg dalszych sugestii, które Komisja powinna uwzględnić w miarę postępowania negocjacji. Jako że planowany termin zakończenia dochodzenia to 31 grudnia 2014 r., Rzecznik zachęca wszystkich zainteresowanych do odpowiedzi na następujące pytania do 31 października 2014 r.:

  1. Jakie według Państwa konkretne środki mogłaby podjąć Komisja, aby zapewnić większą przejrzystość negocjacji w zakresie TTIP? Co, według Państwa, szczególnie wymaga poprawy? (Prosimy o możliwie konkretne odpowiedzi oraz o uwzględnienie wykonalności propozycji, biorąc pod uwagę ramy czasowe negocjacji. W miarę możliwości prosimy o uszeregowanie Państwa sugestii według priorytetów.)
  2. Proszę przedstawić przykłady najlepszych praktyk, z którymi spotkali się Państwo w tym zakresie (na przykład w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych Komisji czy innych organizacjach międzynarodowych), które według Państwa można byłoby zastosować w całej Komisji.
  3. Proszę wyjaśnić, jak według Państwa większa przejrzystość mogłaby wpłynąć na wynik negocjacji.

Zwracamy uwagę, że konsultacje społeczne nie dotyczą merytorycznych zagadnień będących przedmiotem negocjacji. Nie mają także na celu rozwiązania indywidualnych problemów, takich jak konkretne przypadki odmowy udzielenia dostępu do dokumentacji. Takie sprawy mogą być przekazane Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w formie skarg.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Państwa uwagi zostaną uwzględnione, jeżeli zostaną złożone do dnia 31 października 2014 r.

pocztą elektroniczną:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

lub

listem: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

lub

faksem: +33 (0)3 88 17 90 62.

Proszę na początku dokumentu zamieścić wyraźny dopisek „Konsultacje w sprawie TTIP”.

Uwagi można przesyłać w jednym z 24 języków urzędowych UE.

W ramach procedury dochodzenia Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich przekaże wszystkie otrzymane uwagi Komisji. Może je także opublikować na swojej stronie internetowej. Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację swoich danych osobowych i/lub nie chcą, aby ich uwagi zostały podane do wiadomości publicznej, proszone są o zaznaczenie tego faktu w treści przesłanych uwag oraz o uzasadnienie swojej decyzji. W tym drugim przypadku zachęcamy uczestników konsultacji do przesłania niepoufnego streszczenia, które zostanie przesłane do Komisji i będzie mogło zostać opublikowane na stronie internetowej Rzecznik.

Dalszych informacji udziela p. Rosita Agnew, koordynator ds. dochodzeń z własnej inicjatywy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (tel.: +32 2 284 25 42).[1] Drugie dochodzenie z własnej inicjatywy Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich na ten sam temat (OI/11/2014/RA) zostało wszczęte wobec Rady Unii Europejskiej. Dalsze informacje są dostępne tutaj.