Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Europese Ombudsvrouw start openbare raadpleging over de transparantie van de onderhandelingen over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP)

Deze raadpleging is inmiddels afgelopen.

Achtergrond

Op 29 juli 2014 opende de Europese Ombudsvrouw op eigen initiatief een onderzoek naar de Europese Commissie in verband met de transparantie van en de inspraak van het publiek bij de TTIP-onderhandelingen (OI/10/2014/RA). De onderhavige openbare raadpleging heeft betrekking op dat onderzoek[1].

De uitkomst van de TTIP-onderhandelingen zou een grote invloed kunnen hebben op het leven van burgers. Het doel van het onderzoek van de Ombudsvrouw is ertoe bij te dragen dat het publiek de voortgang van deze besprekingen kan volgen en kan bijdragen aan de uitkomst ervan.

Vragen en voorstellen aan de Commissie

De Commissie heeft daadwerkelijke inspanningen gedaan om de transparantie van het TTIP-onderhandelingsproces te vergroten en de inspraak van het publiek te bevorderen, in overeenstemming met suggesties van het Europees Parlement. Ondanks deze inspanningen, hebben bepaalde personen en organisaties hun ontevredenheid geuit. Tegen deze achtergrond heeft de Ombudsvrouw de Commissie gevraagd uiterlijk op 31 oktober 2014 haar standpunt kenbaar te maken over bepaalde vragen en voorstellen die zijn opgenomen in de brief waarbij dit onderzoek werd geopend.

Uitnodiging tot het indienen van bijdragen

Deze raadpleging biedt iedereen de kans zich uit te spreken over de kwesties die aan de orde komen bij het eigen initiatiefonderzoek. De Ombudsvrouw zal de ontvangen bijdragen in overweging nemen alvorens de Commissie verdere voorstellen te presenteren om in aanmerking te nemen bij de lopende onderhandelingen. Aangezien de streefdatum voor de sluiting van het onderzoek van de Ombudsvrouw 31 december 2014 is, nodigt de Ombudsvrouw u uit de volgende vragen uiterlijk op 31 oktober 2014 te beantwoorden:

  1. Laat ons weten welke concrete maatregelen de Commissie zou kunnen nemen om de TTIP-onderhandelingen transparanter te maken. Waar precies ziet u ruimte voor verbetering? (Wij verzoeken u zo concreet mogelijk te antwoorden en ook de haalbaarheid van uw voorstellen te overwegen, gezien het tijdsbestek van de onderhandelingen. Het zou zeer helpen indien u uw voorstellen rangschikt volgens prioriteit.)
  2. Geef voorbeelden van goede praktijken die u op dit gebied hebt ondervonden (bijvoorbeeld bij bepaalde directoraten-generaal van de Commissie of andere internationale organisaties) en die naar uw mening door de gehele Commissie zouden kunnen worden toegepast.
  3. Leg uit hoe meer transparantie, naar uw mening, de uitkomst van de onderhandelingen zou kunnen beïnvloeden.

Let wel dat deze openbare raadpleging niet handelt over de inhoud van de onderhandelingen. De raadpleging is ook niet bedoeld om individuele problemen op te lossen, zoals specifieke weigeringen om toegang tot documenten te verlenen. Dergelijke zaken kunnen als klacht bij de Ombudsvrouw worden ingediend.

Hoe bijdragen

Uw opmerkingen kunnen in aanmerking worden genomen, indien zij uiterlijk op 31 oktober 2014 worden ingediend

via e-mail:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

of

per brief: Europese Ombudsvrouw, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Frankrijk

of

per fax: +33 (0)3 88 17 90 62.

Vermeld duidelijk 'raadpleging TTIP' bovenaan uw bijdrage.

Bijdragen kunnen in een van de 24 officiële talen van de EU worden ingediend.

Als onderdeel van de onderzoeksprocedure zal de Ombudsvrouw alle ontvangen bijdragen naar de Commissie doorsturen. De Ombudsvrouw kan deze ook online publiceren. Indien u wenst dat uw naam niet wordt gepubliceerd en/of uw opmerkingen niet openbaar worden gemaakt, dient u dit aan te geven met opgave van redenen. In het laatste geval wordt u verzocht een niet-vertrouwelijke samenvatting in te dienen die zal worden doorgestuurd naar de Commissie en die gepubliceerd kan worden op de website van de Ombudsvrouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Rosita Agnew, Coördinator onderzoeken op eigen initiatief bij de Ombudsvrouw (tel: +32 2 284 25 42).[1] Er werd een tweede initiatiefonderzoek geopend naar de Raad van de EU met betrekking tot hetzelfde onderwerp (OI/11/2014/RA). Meer informatie vindt u hier.