Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Tá comhairliúchán poiblí á sheoladh ag an Ombudsman Eorpach maidir le trédhearcacht na caibidlíochta faoin gComhpháirtíocht Thrasatlantach Thrádála agus Infheistíochta (TTIP)

Tá an comhairliúchán seo dúnta anois.

Cúlra

Ar 29 Iúil 2014, thionscain an tOmbudsman Eorpach fiosrúchán féintionscnaimh atá dírithe ar an gCoimisiún Eorpach, i ndáil leis an trédhearcacht agus le rannpháirtíocht an phobail maidir le caibidlíocht faoin TTIP (OI/10/2014/RA). Is leis an bhfiosrúchán sin a bhaineann an comhairliúchán poiblí seo[1].

D’fhéadfadh tionchar nach beag a bheith ag toradh na caibidlíochta faoi TTIP ar shaol na saoránach. Is é an aidhm atá le fiosrúchán an Ombudsman ná cuidiú lena chinntiú gur féidir leis an bpobal an dul chun cinn a dhéantar maidir leis na cainteanna sin a leanúint agus ról a bheith acu maidir le toradh na gcainteanna a chinneadh.

Ceisteanna agus tograí chuig an gCoimisiún

Ag teacht le moltaí a rinne Parlaimint na hEorpa, tá an-iarracht déanta ag an gCoimisiún feabhas a chur ar thrédhearcacht an phróisis chaibidlíochta TTIP agus rannpháirtíocht an phobail a chur chun cinn. D'ainneoin na n-iarrachtaí sin, tá míshástacht curtha in iúl ag roinnt daoine aonair agus ag roinnt eagraíochtaí. Sa chomhthéacs sin, d’iarr an tOmbudsman ar an gCoimisiún a chuid tuairimí faoi cheisteanna agus tograí ar leith atá le fáil sa litir lena ndearnadh an fiosrúchán seo a thionscnamh a chur ar fáil faoi 31 Deireadh Fómhair 2014.

Cuireadh chun aighneachtaí a chur isteach

Leis an gcomhairliúchán seo, tugtar an deis go gach duine a thuairimí nó a tuairimí a chur in iúl faoi na saincheisteanna a ardaíodh san fhiosrúchán féintionscnaimh.  Déanfaidh an tOmbudsman na haighneachtaí a gheofar a mheas agus ansin cuirfidh sí i láthair sraith moltaí breise ar chóir don Choimisiún iad a chur san áireamh de réir mar a leanfar leis an gcaibidlíocht. Toisc go bhfuil an 31 Nollaig 2014 ina spriocdháta deiridh i gcomhair fhiosrúchán an Ombudsman, tugann an tOmbudsman cuireadh duit freagra a thabhairt ar na ceisteanna seo a leanas faoi 31 Deireadh Fómhair 2014:

  1. Tabhair dúinn do chuid tuairimí, le do thoil, i dtaca leis na bearta nithiúla a d’fhéadfadh an Coimisiún a ghlacadh d’fhonn cur le trédhearcacht na caibidlíochta faoi TTIP. Cén áit, go sonrach, a fheiceann tú an deis chun feabhas a chur ar leibhéal na trédhearcachta? (Ba mhaith linn a iarraidh ort freagraí chomh nithiúil agus is féidir leat a thabhairt agus smaoineamh freisin ar indéantacht do chuid moltaí, i bhfianaise fhráma ama na caibidlíochta. Ba mhór an cúnamh é dá dtiocfadh leat do chuid moltaí a chur in ord tosaíochta.)
  2. Tabhair samplaí, le do thoil, den dea-chleachtas atá tugtha faoi deara agat sa réimse seo (mar shampla, in Ard-Stiúrthóireachtaí áirithe de chuid an Choimisiúin nó in eagraíochtaí idirnáisiúnta eile) a mheasann tú a d'fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar fud an Choimisiúin.
  3. Mínigh le do thoil conas, i do thuairim féin, a d'fhéadfadh níos mó trédhearcachta difear a dhéanamh do thoradh na caibidlíochta.

Tabhair faoi deara le do thoil nach mbaineann an comhairliúchán poiblí seo le substaint na caibidlíochta. Níl sé i gceist ach an oiread go réiteofaí fadhbanna ar leith leis, amhail diúltuithe sonracha ar rochtain ar dhoiciméid. Féadfar cásanna den sórt sin a chur faoi bhráid an Ombudsman mar ghearáin.

Conas tuairimí chur isteach

Beidh sé indéanta do chuid tuairimí a chur san áireamh ach iad a chur isteach faoi 31 Deireadh Fómhair 2014.

Trí ríomhphost:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

Trí litir: An tOmbudsman Eorpach, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, An Fhrainc

Trí fhacs: +33 (0)3 88 17 90 62.

Sonraigh ‘Comhairliúchán TTIP’ go soiléir ag tús d’aighneachta, le do thoil.

Féadfar aighneacht a chur isteach in aon cheann de 24 teanga oifigiúla an AE.

Mar chuid den nós imeachta fiosrúcháin, cuirfidh an tOmbudsman na haighneachtaí ar fad a gheofar ar aghaidh chuig an gCoimisiún. Féadfaidh an tOmbudsman iad a fhoilsiú ar líne freisin. Aon rannpháirtithe a mheasann nár cheart a gcuid ainmneacha a fhoilsiú agus/nó nár cheart a gcuid tuairimí a chur ar fáil go poiblí, ba chóir dóibh an méid sin a shonrú agus na fáthanna leis a mhíniú. Sa chás deireanach sin, tugtar cuireadh do rannpháirtithe achoimre nach bhfuil rúnda a chur isteach, rud a chuirfear ar aghaidh chuig an gCoimisiún, agus féadfar é a fhoilsiú ar láithreán gréasáin an Ombudsman.

Má tá aon fhaisnéis eile uait, téigh i dteagmháil le do thoil le Rosita Agnew, Uasal, Comhordaitheoir na bhfiosrúchán féintionscnaimh don Ombudsman (teil: +32 2 284 25 42).[1] Rinneadh dara fiosrúchán féintionscnaimh ar an ábhar céanna (OI/11/2014/RA) a thionscain, atá dírithe ar Chomhairle an AE. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.