Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopan oikeusasiamies käynnistää julkisen kuulemisen transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevien neuvottelujen avoimuudesta

Kuuleminen on päättynyt.

Taustaa

Euroopan oikeusasiamies aloitti 29. heinäkuuta 2014 Euroopan komissioon kohdistuvan oma-aloitteisen tutkimuksen transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevien neuvottelujen avoimuudesta ja julkisesta osallistumisesta niihin (OI/10/2014/RA). Tämä julkinen kuuleminen liittyy tuohon tutkimukseen[1].

TTIP-neuvottelujen lopputuloksella voi olla merkittävä vaikutus kansalaisten elämään. Oikeusasiamiehen tutkimuksen tavoitteena on auttaa varmistamaan, että kansalaiset voivat seurata näiden neuvottelujen etenemistä ja vaikuttaa niiden lopputulokseen.

Komissiolle esitetyt kysymykset ja ehdotukset

Komissio on todella pyrkinyt Euroopan parlamentin ehdotusten mukaisesti lisäämään TTIP-neuvottelujen avoimuutta ja edistämään kansalaisten osallistumista niihin. Tästä huolimatta muutamat yksittäiset henkilöt ja järjestöt ovat ilmaisseet olevansa tyytymättömiä. Näin ollen oikeusasiamies pyysi komissiota esittämään viimeistään 31. lokakuuta 2014 näkemyksiään muutamiin kysymyksiin ja ehdotuksiin, jotka ovat nähtävillä tämän tutkimuksen aloittamisesta kertovassa kirjeessä.

Kutsu osallistua kuulemiseen

Tässä kuulemisessa kaikille tarjoutuu tilaisuus saada äänensä kuuluviin oma-aloitteisessa tutkimuksessa esille nousseista kysymyksistä. Oikeusasiamies ottaa saapuneet kannanotot huomioon ennen kuin esittää lisäehdotuksia, jotka komission tulisi ottaa huomioon neuvottelujen edetessä. Koska oikeusasiamiehen tutkimuksen on kaavailtu päättyvän 31. joulukuuta 2014, oikeusasiamies kehottaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin viimeistään 31. lokakuuta 2014:

  1. Millainen näkemys teillä on siitä, mitä konkreettisia toimenpiteitä komissio voisi toteuttaa TTIP-neuvottelujen avoimuuden lisäämiseksi? Missä olisi erityisesti parantamisen varaa? (Vastatkaa mahdollisimman konkreettisin esimerkein ja ottakaa huomioon ehdotustenne käytännön toteutettavuus neuvottelujen kesto huomioon ottaen. Ehdotukset kannattaa asettaa tärkeysjärjestykseen.)
  2. Antakaa esimerkkejä parhaista käytännöistä, joita olette havainnut tällä alalla (esimerkiksi tietyissä komission pääosastoissa tai muissa kansainvälisissä organisaatioissa) ja joiden uskotte soveltuvan käytettäväksi koko komissiossa.
  3. Selittäkää, miten avoimuuden lisääminen voisi mielestänne vaikuttaa neuvottelujen lopputulokseen.

Kannattaa ottaa huomioon, ettei tämä julkinen kuuleminen liity neuvottelujen sisältöön. Sen tarkoituksena ei ole myöskään ratkaista yksittäisiä ongelmia, kuten asiakirjoihin tutustumista koskevien pyyntöjen epäämistä. Tällaisista tapauksista voi kannella oikeusasiamiehelle erikseen.

Osallistumisohjeet

Kannanottonne otetaan huomioon, jos se toimitetaan viimeistään 31. lokakuuta 2014

sähköpostitse:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

tai

postitse: Euroopan oikeusasiamies, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

tai

faksilla: +33 (0)3 88 17 90 62.

Merkitkää kannanottonne alkuun selvästi viite ”TTIP-kuuleminen”.

Kannanoton voi esittää millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä.

Oikeusasiamies välittää kaikki saapuneet kannanotot komissiolle tutkimusmenettelyn yhteydessä. Oikeusasiamies saattaa myös julkaista ne verkossa. Ne, jotka osallistuvat kuulemiseen eivätkä halua nimeään julkaistavan tai kannanottonsa olevan julkisesti saatavilla, on ilmoitettava asiasta ja esitettävä tälle perusteet. Jälkimmäisessä tapauksessa kuulemiseen osallistuvia kehotetaan toimittamaan julkiseksi tarkoitettu tiivistelmä, joka välitetään komissiolle ja voidaan julkaista oikeusasiamiehen verkkosivulla.

Lisätietoja antaa oma-aloitteisia tutkimuksia oikeusasiamiehen toimistossa koordinoiva Rosita Agnew (puh. +32 2 284 25 42).[1] Toinen samaa aihetta koskeva oma-aloitteinen tutkimus (OI/11/2014/RA) aloitettiin EU:n neuvostosta. Lisätietoja tutkimuksesta saa täältä.