Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopa Ombudsman algatab Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimiste läbipaistvuse üle avaliku konsultatsiooni

See konsultatsioon on lõppenud.

Taust

Euroopa Ombudsman algatas 29. juulil 2014 omaalgatusliku uurimise Euroopa Komisjoni suhtes seoses TTIP läbirääkimiste läbipaistvusega ja üldsuse osalemisega neis läbirääkimistes (OI/10/2014/RA). Käesolev avalik konsultatsioon puudutab seda uurimist[1].

TTIP läbirääkimiste tulemusel võib olla märkimisväärne mõju kodanike elule. Ombudsmani uurimise eesmärk on aidata tagada, et üldsus saab nende kõneluste kulgu jälgida ja aidata kujundada nende tulemust.

Küsimused ja ettepanekud komisjonile

Komisjon on kooskõlas Euroopa Parlamendi esitatud soovitustega teinud tõelisi jõupingutusi, et suurendada TTIP läbirääkimisprotsessi läbipaistvust ja edendada üldsuse osalemist. Neist jõupingutustest hoolimata on teatavad üksikisikud ja organisatsioonid väljendanud rahulolematust. Seda arvesse võttes palus ombudsman komisjonil esitada 31. oktoobriks 2014 oma seisukoha teatavate küsimuste ja ettepanekute suhtes, mis on esitatud käesoleva uurimise algatamist käsitlevas kirjas.

Kutse arvamuste esitamiseks

See konsultatsioon annab kõigile võimaluse teha teatavaks oma seisukohad omaalgatusliku uurimise tõstatatud küsimustes.  Ombudsman kaalub saadetud arvamusi, enne kui esitab järgmised soovitused, mida komisjon peaks läbirääkimiste käigus arvesse võtma. Kuna ombudsmani uurimise eesmärgi lõppkuupäev on 31. detsember 2014, kutsub ombudsman teid üles vastama 31. oktoobriks 2014 järgmistele küsimustele.

  1. Palun märkige, milliseid konkreetseid meetmeid võiks komisjon TTIP läbirääkimiste läbipaistvuse suurendamiseks võtta. Milliseid valdkondi täpsemalt tuleks täiustada? (Palume teil vastata võimalikult konkreetselt ja võtta arvesse ka ettepanekute teostatavust läbirääkimiste ajakava silmas pidades. Võimaluse korral täpsustage palun oma ettepanekute tähtsuse järjekord.)
  2. Esitage palun parima tava näited, millega olete selles valdkonnas kokku puutunud (nt eelkõige komisjoni peadirektoraadid või muud rahvusvahelised organisatsioonid) ja mida võiks teie arvates kogu komisjonis kohaldada.
  3. Selgitage palun, kuidas võib suurem läbipaistvus teie arvates mõjutada läbirääkimiste tulemust.

NB! See avalik konsultatsioon ei puuduta läbirääkimiste sisu. Samuti ei ole selle eesmärk lahendada üksikuid probleeme, nagu konkreetne keeld anda dokumentidele juurdepääs. Sellised juhtumid võib esitada ombudsmanile kaebusena.

Kuidas anda oma panus?

Teie märkusi saab arvesse võtta juhul, kui need on esitatud 31. oktoobriks 2014

e-posti teel aadressil

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

või

kirja teel aadressil Euroopa Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Prantsusmaa

või

faksi teel numbril +33(0)3 8817 9062.

Palun märkige oma kirja/faksi algusesse selgelt „TTIP konsultatsioon”.

Arvamusi saab esitada Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles.

Ombudsman edastab uurimismenetluse raames komisjonile kõik saadud arvamused. Ombudsman võib need ka veebis avaldada. Arvamuste esitajad, kes leiavad, et nende nime ja/või märkusi ei tohiks avaldada, peaksid seda märkima ja esitama põhjused. Viimasel juhul palutakse arvamuste esitajatel esitada mittekonfidentsiaalne kokkuvõte, mis edastatakse komisjonile ja mille võib ombudsmani veebilehel avaldada.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmani omaalgatuslike uurimiste koordinaatori Rosita Agnew'ga (tel.: +322 284 2542).[1]  Teine omaalgatuslik uurimine samal teemal (OI/11/2014/RA) algatati Euroopa Liidu Nõukogu suhtes. Lisateave on siin.