Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Den Europæiske Ombudsmand indleder en offentlig høring om gennemsigtighed i forhandlingerne i det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP))

Denne høring er nu afsluttet.

Baggrund

Den Europæiske Ombudsmand indledte den 29. juli 2014 en undersøgelse på eget initiativ over for Europa-Kommissionen om gennemsigtighed og offentlighedens deltagelse i forbindelse med forhandlingerne i det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (OI/10/2014/RA). Denne offentlige høring vedrører denne undersøgelse[1].

Resultatet af forhandlingerne i TTIP vil kunne få betydelige konsekvenser for borgernes liv. Formålet med Ombudsmandens undersøgelse er at bidrage til at sikre, at offentligheden kan følge udviklingen i disse forhandlinger og være med til at påvirke resultatet heraf.

Spørgsmål og forslag til Kommissionen

Kommissionen har i forlængelse af forslag fra Europa-Parlamentet gjort en stor indsats for at forbedre gennemsigtigheden i forhandlingsprocessen i TTIP og fremme offentlighedens deltagelse. Uagtet denne indsats er der personer og organisationer, der har udtrykt utilfredshed. Ombudsmanden har på baggrund heraf anmodet Kommissionen om senest den 31. oktober 2014 at fremsætte sine synspunkter på visse spørgsmål og forslag, som findes i brevet om indledning af denne undersøgelse.

Opfordring til at indgive bidrag

Denne høring giver alle mulighed for at give deres synspunkter til kende vedrørende de spørgsmål, der rejses i forbindelse med denne undersøgelse på eget initiativ. Ombudsmanden vil tage bidragene under overvejelse, før der fremsættes en række forslag, som Kommissionen bør tage højde for i det videre forhandlingsforløb. Slutdatoen for Ombudsmandens undersøgelse er den 31. december 2014, og Ombudsmanden opfordrer dig derfor til at svare på følgende spørgsmål senest den 31. oktober 2014:

  1. Hvilke konkrete tiltag mener du, Kommissionen kunne træffe for at gøre forhandlingerne i TTIP mere gennemsigtige? Hvor ser du specifikt områder, der kunne forbedres? (Du bedes være så konkret som muligt i dine svar og også overveje gennemførligheden af dine forslag set i lyset af tidsrammen for forhandlingerne. Anfør venligst dine forslag i prioriteret rækkefølge.)
  2. Anfør venligst eksempler på bedste praksis, som du er stødt på inden for dette område (f.eks. især i Kommissionens generaldirektorater eller andre internationale organisationer), som du mener, kunne anvendes i Kommissionen generelt.
  3. Hvordan kunne større gennemsigtighed, efter din opfattelse, påvirke forhandlingsresultaterne?

Bemærk, at denne offentlige høring ikke vedrører selve indholdet af forhandlingerne. Den har heller ikke til formål at finde løsninger på enkeltstående problemer, f.eks. specifikke afslag på aktindsigt i dokumenter. Sådanne sager kan indgives til Ombudsmanden som klager.

Hvordan kan man bidrage

Dine bemærkninger kan tages i betragtning, såfremt de er fremsendt senest den 31. oktober 2014.

Pr. e-mail:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

eller

pr. brev: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

eller

pr. fax: +33 (0)3 88 17 90 62.

Sørg venligst for tydeligt at anføre »TTIP consultation« øverst i dit bidrag.

Bidrag kan fremsendes på ethvert af de 24 officielle EU-sprog.

Ombudsmanden vil, som led i undersøgelsesproceduren, fremsende alle bidrag til Kommissionen. Ombudsmanden kan også offentliggøre dem online. Bidragydere, som ikke ønsker deres navn offentliggjort og/eller deres bemærkninger gjort offentligt tilgængelige, skal anføre dette og give en begrundelse herfor. I dette tilfælde opfordres bidragyderne til at fremsende et ikkefortroligt sammendrag, som kan fremsendes til Kommissionen og offentliggøres på Ombudsmandens websted.

Har du brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte Rosita Agnew, Own-initiative inquiries coordinator hos Ombudsmanden (tlf.: +32 2 284 25 42).[1] En ny undersøgelse på eget initiativ om samme emne (OI/11/2014/RA) blev indledt over for Rådet. Der findes flere oplysninger her.