Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Европейският омбудсман започва обществена консултация във връзка с прозрачността на преговорите за Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

Тази консултация вече приключи

Контекст

На 29 юли 2014 г. Европейският омбудсман предприе проверка по собствена инициатива на Европейската комисия относно прозрачността и участието на обществеността във връзка с преговорите за ТПТИ (OI/10/2014/RA). Настоящата обществена консултация се отнася до тази проверка ([1]).

Резултатът от преговорите за ТПТИ може да окаже значително въздействие върху живота на гражданите. Проверката на омбудсмана има за цел да спомогне да се гарантира достъпът на обществеността до информация за хода на тези преговори, както и да повлияе върху резултата от тези..

Въпроси и предложения към Комисията

В съответствие с предложенията, отправени от Европейския парламент, Комисията положи действителни усилия за повишаване на прозрачността на преговорния процес за ТПТИ и за стимулиране на участието на обществеността. Въпреки тези усилия, някои физически лица и организации изразиха своята неудовлетвореност. На този фон омбудсманът поиска от Комисията да предостави до 31 октомври 2014 г. своите мнения по определени въпроси и предложения, които са изложени в писмото за започване на проверката.

Покана за представяне на становища

Тази консултация предоставя на всеки възможността да изрази мнение относно въпросите, повдигнати в рамките на проверката по собствена инициатива. Омбудсманът ще разгледа получените становища, преди да представи набор от предложения, които Комисията следва да вземе предвид в преговорния процес. Тъй като целевата дата за приключване на проверката на омбудсмана е 31 декември 2014 г., омбудсманът ви приканва да отговорите на следните въпроси до 31 октомври 2014 г.:

  1. Изложете мнението си относно това какви конкретни мерки може да предприеме Комисията за повишаване на прозрачността на преговорите за ТПТИ. Кои области по-конкретно се нуждаят от подобрение според Вас? (Бихме искали да Ви помолим да дадете възможно най-конкретен отговор, както и да вземете предвид осъществимостта на Вашите предложения с оглед на срока за провеждане на преговорите. Ще бъде особено полезно да подредите Вашите предложения според тяхната приоритетност.)
  2. Приведете примери за най-добри практики, които сте установил в разглежданата област (например отнасящи се по-конкретно до генералните дирекции на Комисията или други международни организации), които според Вас могат да бъдат приложени във всички служби на Комисията.
  3. Обяснете какво въздействие може според Вас да окаже по-голямата прозрачност върху резултата от преговорите.

Обърнете внимание, че настоящата обществена консултация не е свързана с предмета на преговорите, нито има за цел решаване на проблеми на отделни лица, като например конкретни откази за предоставяне на достъп до документи. Можете да сезирате омбудсмана за такива случаи чрез подаване на жалба.

Как да участвате

Ще можем да вземем предвид Вашите коментари, ако ги предоставите до 31 октомври 2014 г.

По електронна поща:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

или

на пощенски адрес: Европейски омбудсман, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

или

по факс: +33 (0)3 88 17 90 62.

Отбележете ясно „Консултация относно ТПТИ“ в началото на Вашето становище.

Становищата могат да бъдат подавани на всеки от 24-те официални езика на ЕС.

В рамките на процедурата по провеждане на проверката омбудсманът ще предаде на Комисията всички получени становища. Освен това омбудсманът може да реши да публикува тези становища онлайн. Вносителите, които считат, че техните имена следва да не се публикуват и/или че техните коментари следва да не бъдат публично достъпни, следва да посочат това и да обяснят причините. В такъв случай те се приканват да представят неповерително обобщение, което ще бъде изпратено на Комисията и което може да бъде публикувано на уебсайта на омбудсмана.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, можете да се свържете с г-жа Rosita Agnew, координатор на проверките по собствена инициатива на омбудсмана (тел.: +32 2 284 25 42).[1] Втора проверка по собствена инициатива, предприета на същата тема (OI/11/2014/RA), е свързана със Съвета на ЕС. Повече информация можете да намерите тук.