Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om klagomål som inkom under 2016

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om klagomål som inkom under 2016
816 Råd gavs eller ärendet överfördes till ett annat klagomålsorgan 43,4 %
788 Svar skickades till den klagande om att ingen ytterligare rådgivning
kunde ges
41,9 %
235 Undersökningar inleddes 12,5 %
41 Beslut om tillåtlighet 2,2 %