Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Ämnen för det strategiska arbetet 2021

Ämnen för det strategiska arbetet 2021

Strategiska undersökningar

· Hur Europeiska kommissionen hanterar s.k. svängdörrsproblematik bland sina anställda

· Insynen i Europeiska kommissionens kontakter med företrädare för tobaksindustrin

· I vilken mån Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) respekterar de grundläggande rättigheterna och säkerställer ansvarsskyldighet i samband med sina nya ansvarsområden

· Hur Europeiska försvarsbyrån (EDA) hanterade en ansökan från byråns tidigare verkställande direktör om att få tillträda en högre befattning vid Airbus

· Hur Europeiska kommissionen övervakar användningen av EU-medel för att stödja rätten till självständigt boende för personer med funktionsnedsättning och äldre

· Europeiska investeringsbankens förfogande över vissa personuppgifter om arbetssökande före rekryteringsbeslut

Strategiska initiativ (begäranden om klargörande, ej formella undersökningar)

· Hur EU:s institutioner, organ och byråer registrerar textmeddelanden och snabbmeddelanden som skickas/tas emot av personalen i deras tjänsteutövning

· Artificiell intelligens och EU:s förvaltning

· EU-förvaltningens skyldighet att informera allmänheten om hur rätten till allmänhetens tillgång till EU-handlingar kan utövas

· Graden av insyn i EU:s portal för hantering av anbud avseende kontrakt som tilldelas av EU-institutionerna

· De krav på öppenhet som gäller för Europeiska kommissionen i samband med den kommande översynen av EU:s tobakslagstiftning

· Hur Europeiska kommissionen tillgängliggör information om möten mellan kommissionsledamöter och organisationer eller egenföretagare

· Hur Europeiska kommissionen säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna inom ramen för internationella handelsavtal