Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Miten Euroopan oikeusasiamies voi auttaa?

Euroopan oikeusasiamies tutkii yksityisten henkilöiden, yritysten ja organisaatioiden tekemiä kanteluja Euroopan unionin toimielinten, elinten ja virastojen hallinnollisista epäkohdista. Toimielimen tai elimen toiminnassa on hallinnollinen epäkohta, jos toimielin tai elin ei toimi lainmukaisesti tai hyvän hallinnon periaatteita noudattaen tai jos se loukkaa ihmisoikeuksia.

Hallinnollinen epäkohta voi olla hallinnollinen sääntöjenvastaisuus, epäreilu kohtelu, syrjintä tai vallan väärinkäyttö esimerkiksi EU:n varojen hallinnassa, hankintamenettelyissä tai työhönottokäytännöissä. Hallinnollinen epäkohta on kyseessä myös, kun toimielin tai elin ei anna vastausta tai kieltäytyy perusteettomasti antamasta yleisen edun mukaisia tietoja tai kun tällaisten tietojen antaminen viivästyy perusteetta. Kantelun kohteena olevien epäkohtien ei ole täytynyt kohdistua kantelijaan.

Euroopan oikeusasiamies ei voi tutkia kanteluja, jotka koskevat jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia hallintoviranomaisia, vaikka kantelun aihe liittyisi EU-asioihin. Kantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona asianomainen henkilö on saanut asiaan liittyvät tosiseikat tietoonsa. Kantelijan on pitänyt ottaa ensin yhteyttä kyseiseen toimielimeen ja yrittää ratkaista asia sen kanssa. Oikeusasiamies ei voi tutkia asiaa, joka on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi.