Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto

Vuonna 1996 perustettu Euroopan oikeusasiamiesten verkosto (ENO) on oikeusasiamiesten ja vastaavien elinten epävirallinen verkosto, joka vaihtaa tietoja EU:n lainsäädännöstä ja politiikasta ja jakaa parhaita käytäntöjä. Euroopan oikeusasiamies vastaa verkoston koordinoinnista.

Verkoston jäsenistöön kuuluu kansallisia ja alueellisia oikeusasiamiehiä EU:n jäsenvaltioista, EU:n ehdokasmaista ja ETA-maista sekä Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta.

Verkosto helpottaa oikeusasiamiesten välistä yhteistyötä yhteistä etua koskevissa asioissa EU:n lainsäädännön mukaisten yksilöiden oikeuksien turvaamiseksi. Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsenet tekevät yhteistyötä ja tutkivat rinnakkaisissa tutkimuksissa kysymyksiä, jotka koskevat EU:n hallintoa ja kansallisia tai alueellisia hallintoja.

Euroopan oikeusasiamies esimerkiksi pyysi Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsenten näkemyksiä tutkiessaan, miten Frontex käsittelee väitettyjä perusoikeusloukkauksia valitusmekanisminsa avulla. Vastaavasti kun Euroopan oikeusasiamies tutki Euroopan komission tapaa valvoa sitä, miten EU:n rakenne- ja investointirahastoja käytetään edistämään vammaisten henkilöiden oikeutta itsenäiseen elämään, eräät Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsenet tutkivat samanaikaisesti kyseisten varojen käyttöä omassa maassaan tai alueellaan.

Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsenet voivat myös esittää kyselyjä tutkimustensa aikana esiin nousevista EU:n lainsäädäntöä koskevista kysymyksistä. Kyselyihin vastatakseen Euroopan oikeusasiamies on yhteydessä EU:n toimielinten – ensisijaisesti Euroopan komission – asiantuntijoihin.

Euroopan oikeusasiamies järjestää säännöllisesti konferensseja Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsenille sekä seminaareja tutkijoille ja asiantuntijahenkilöstölle.

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto - Lausunto

EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden kansallisten oikeusasiamiesten kuudennessa seminaarissa Strasbourgissa (14. - 16. lokakuuta 2007) hyväksytty lausunto

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto on laatinut tämän lausunnon lisäämään tietoisuutta oikeusasiamiesten työn EU-ulottuvuudesta ja selkeyttämään käsityksiä heidän tarjoamistaan palveluista niille, jotka kantelevat Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä.

Kansalliset ja alueelliset oikeusasiamiehet ovat keskeisessä asemassa varmistamassa, että EU:n kansalaiset ja asukkaat tietävät oikeutensa ja osaavat käyttää niitä. Yhdessä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa he muodostavat Euroopan oikeusasiamiesten verkoston.

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto on vapaaehtoinen yhteistyöelin, jonka muodostavat Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset oikeusasiamiehet ja vastaavat elimet, ehdokasvaltioiden sekä Islannin ja Norjan kansalliset oikeusasiamiehet, Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta. Saksassa kansallisen ja alueellisen tason vetoomusvaliokunnat ovat oikeusasiamiesten kaltaisessa asemassa. Ne ovat mukana verkostossa.

EU:n lainsäädäntö ja politiikka ovat yhä suurempi osa jäsenvaltioiden kansalaisten ja asukkaiden jokapäiväistä elämää. Niiden täytäntöönpanosta vastaavat yleensä jäsenvaltioiden viranomaiset. Kansalliset ja alueelliset oikeusasiamiehet käsittelevät jäsenvaltioiden viranomaisia vastaan tehtyjä kanteluja, mukaan luettuna EU:n lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan liittyvät kantelut. Euroopan oikeusasiamies valvoo EU:n toimielimiä, kuten Euroopan komissiota.

Kansalliset tai alueelliset oikeusasiamiehet ovat vastuussa jäsenvaltion viranomaisia vastaan tehdyistä kanteluista, mukaan lukien EU:n lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvasta asiasta tehdyt kantelut. Euroopan oikeusasiamies tutkii Euroopan unionin toimielimiä ja laitoksia vastaan tehtyjä kanteluja.

Vaikka verkostoon kuuluvien oikeusasiamiesten toimivaltuudet ja velvollisuudet poikkeavat toisistaan huomattavasti, he kaikki ovat sitoutuneita tarjoamaan yleisölle puolueetonta, tehokasta ja oikeudenmukaista palvelua. Toimivaltuuksiensa puitteissa verkoston jäsenet kannattavat periaatteita, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu.

"Unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin" (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohta).

Yksi verkoston tärkeimmistä tehtävistä on EU:n lainsäädäntöä ja parhaita käytäntöjä koskevien tietojen jakaminen, jotta yleisölle tarjottava palvelu olisi parasta mahdollista luokkaa. Verkoston kansalliset ja alueelliset oikeusasiamiehet saattavat pyytää Euroopan oikeusasiamieheltä kirjallisia vastauksia EU:n lainsäädäntöä ja sen tulkintaa koskeviin kysymyksiin, mukaan luettuna käsiteltävänä oleviin asioihin liittyvät kysymykset.

Oikeusasiamiesten asema ja toiminnan tarkoitus

Verkostoon kuuluvat oikeusasiamiehet ovat riippumattomia ja puolueettomia henkilöitä, joiden asema pohjautuu perustuslakiin tai lakiin ja jotka käsittelevät julkisten viranomaisten toiminnasta tehtyjä kanteluja.

He pyrkivät asianmukaiseen lopputulokseen jokaisessa kanteluasiassa. Jos oikeusasiamies on tutkinut kantelun ja pitää sitä aiheellisena, hän voi arvioida mitä on tapahtunut ja todeta, miten hänen mielestään asiassa olisi pitänyt menetellä. Monissa maissa oikeusasiamies voi myös ehdottaa miten asia voidaan korjata esimerkiksi ottamalla asia uudelleen käsittelyyn, esittämällä anteeksipyyntö tai maksamalla rahallinen korvaus. Jotkut oikeusasiamiehet voivat pyrkiä saavuttamaan kanteluun sovitteluratkaisun.

Joissain tapauksissa kantelijalla voi olla mahdollisuus valita kääntyäkö oikeusasiamiehen vai tuomioistuimen puoleen. Normaalisti oikeusasiamies ei kuitenkaan voi käsitellä kantelua, jos tuomioistuin käsittelee tai on käsitellyt asiaa. Toisin kuin tuomioistuinten tuomiot, oikeusasiamiehen päätökset eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta julkiset viranomaiset yleensä noudattavat oikeusasiamiehen suosituksia. Jos viranomaiset eivät noudata suosituksia, oikeusasiamies voi esimerkiksi ilmoittaa asiasta parlamentille ja siten kiinnittää asiaan poliittista ja yleistä huomiota.

Kanteluihin vastaamisen lisäksi oikeusasiamiehet pyrkivät aktiivisesti parantamaan julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen laatua. He kannustavat hyvään hallintotapaan ja oikeuksien kunnioittamiseen, ehdottavat asianmukaisia ratkaisuja järjestelmätason ongelmiin, levittävät parhaita käytäntöjä ja hyvää palvelukulttuuria.

Oikeusasiamiehet kannustavat viranomaisia suhtautumaan kanteluihin mahdollisuutena vuoropuheluun kantelijan kanssa sekä korjaamaan palvelussaan mahdollisesti olevia puutteita. Useimmat oikeusasiamiehet eivät siis tutki kantelua, ellei sen kohteena olevalle toimielimelle ole annettu mahdollisuutta käsitellä asiaa itse.

Verkostoon kuuluvilla oikeusasiamiehillä voi olla erilaisia perusteita tutkinnan käynnistämiselle. Tavallisesti niihin kuuluvat: oikeuksien - myös ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien - rikkominen; muu lainvastainen menettely, mukaan luettuna lainsäädännön yleisten periaatteiden noudattamatta jättäminen; ja hyvän hallintotavan periaatteiden noudattamatta jättäminen. Oikeusasiamies voi auttaa korjaamaan hallinnollisia epäkohtia, joita ovat esimerkiksi kohtuuttomat viivytykset, sovellettavan politiikan tai menettelyn noudattamatta jättäminen, puolueellisuus, epäoikeudenmukaisuus, virheellisen tiedon tai neuvon antaminen, epäjohdonmukaisuus ja epäkohteliaisuus.

Yleisön palveleminen

Verkostoon kuuluvat oikeusasiamiehet ovat sitoutuneet kohtelemaan kaikkia kohteliaasti ja kunnioittaen. Oikeusasiamiesten pyrkimyksenä on olla helposti tavoitettava ja palveluhenkinen, oikeudenmukainen, puolueeton, johdonmukainen ja tehokas.

Lainsäädännön asettamissa rajoissa, ja yksityisyyden suojan sekä perustellun luottamuksellisuuden mukaisesti, verkostoon kuuluvat oikeusasiamiehet pyrkivät toiminnassaan ja päätöksissään avoimuuteen. He julkistavat kantelujen yhteydessä soveltamansa kriteerit, ilmoittavat päätöstensä perusteet ja kertovat julkisesti toiminnastaan.

Verkostoon kuuluvat oikeusasiamiehet pyrkivät tasapainottamaan asianmukaisella tavalla tutkimustensa perinpohjaisuuden ja nopeuden ottamalla huomioon kantelijan edut ja käytettävissä olevien resurssien tehokkaan käytön.

Palvelujen käyttö

Verkostoon kuuluvat oikeusasiamiehet pyrkivät huolehtimaan siitä, että heidän palvelujensa käyttö on vapaata ja tasavertaista kaikille palvelujen käyttöön oikeutetuille henkilöille.

Kantelut voidaan normaalisti tehdä suoraan oikeusasiamiehelle.

Oikeusasiamiehen palvelut ovat tavallisesti ilmaisia kantelijalle.

Jos edellä mainituista periaatteista poiketaan lainsäädännöllisistä syistä, oikeusasiamies pyrkii varmistamaan, että kantelijalle aiheutuvat kielteiset seuraukset ovat mahdollisimman vähäisiä.

Kantelujen käsittely

Verkostoon kuuluvat oikeusasiamiehet pyrkivät käsittelemään kantelut ripeästi ja tehokkaasti. He ottavat huomioon EU:n lainsäädännön määräykset, mukaan luettuna perusoikeuksien kunnioittamisen kaltaiset lainsäädännön yleisperiaatteet. Euroopan unionin perusoikeuskirja saattaa tarjota hyödyllisen perustan tälle arvioinnille.

Jokainen vastaanotettu kantelu analysoidaan tarkasti asianmukaisen lopputuloksen varmistamiseksi.

Jos kantelua ei voida ottaa käsiteltäväksi, oikeusasiamies ilmoittaa kantelijalle viivyttelemättä ja kertoo selkeät perusteet päätökselle. Jos mahdollista, oikeusasiamies kertoo kantelijalle minkä tahon puoleen tämän pitäisi kääntyä asiassa.

Jotkut oikeusasiamiehet käyttävät yksinkertaistettua menettelyä, jos alustavassa selvityksessä käy ilmi, että ongelma voidaan ratkaista nopeasti, esimerkiksi yhdellä puhelinsoitolla.

Jos kantelu tutkitaan, oikeusasiamies antaa kantelijalle tietoja tutkimuksesta tai varmistaa, että kantelija voi saada kyseiset tiedot helposti. Asiaa koskevissa tiedoissa voidaan mainita esimerkiksi seuraavat seikat:

 • käytettävä menettely;
 • tutkimuksen laajuus, mukaan luettuna tutkittavan asian tai asioiden yksilöinti; ja
 • tutkimuksen edistyminen.

Oikeusasiamies antaa tutkimuksen päätteeksi kirjallisen kannanoton tai päätöksen, jossa tavallisesti ilmoitetaan:

 • oikeusasiamiehen tutkimuksen tulokset;
 • pitääkö oikeusasiamies kantelua kokonaan tai osittain perusteltuna ja perusteet tälle näkemykselle; ja
 • oikeusasiamiehen mahdolliset suositukset kyseessä olevalle julkiselle viranomaiselle.

Tietojen julkaiseminen

Verkostoon kuuluvat oikeusasiamiehet julkaisevat tietoa, joka on helposti ymmärrettävää ja vaivattomasti saatavissa. Tällaista tietoa voivat esimerkiksi olla:

 • kenellä on oikeus tehdä kantelu;
 • mitä julkisia viranomaisia vastaan kantelu voidaan tehdä;
 • millainen toiminta voi olla kantelun kohteena, mukaan luettuna EU:n lainsäädännön soveltamisalaan kuuluva toiminta;
 • kantelujen käsiteltäväksi ottamista koskevat ehdot;
 • miten kantelu tehdään;
 • millä kielellä tai kielillä kantelu voidaan tehdä;
 • (jos sovelletaan) missä tapauksissa oikeusasiamies käyttää yksinkertaistettua menettelyä;
 • miten saada henkilökohtaista neuvontaa kantelumahdollisuuksista (esimerkiksi puhelimitse palvelunumerosta); ja
 • mahdolliset lopputulokset ja korjausmahdollisuudet, jos kantelu osoittautuu perustelluksi.

Euroopan oikeusasiamies tarjoaa mahdollisuuden tutustua verkoston kansallisten ja alueellisten jäsenten julkaisemiin tietoihin.

Euroopan oikeusasiamiehen internet-sivusto http://www.ombudsman.europa.eu sisältää tietoja verkostosta ja linkkejä verkoston jäsenten kotisivuille. Verkkosivut sisältävät myös interaktiivisen oppaan, jota voidaan käyttää sen selvittämiseksi kuka oikeusasiamiehistä tai mikä muu elin kykenee parhaiten käsittelemään kantelun tai vastaamaan tietopyyntöön. Nämä tiedot ovat saatavilla myös puhelimitse Euroopan oikeusasiamiehen toimistosta (puh. +33 3 88 17 23 13).


Parempaa yleisönpalvelua

Verkostoon kuuluvat oikeusasiamiehet ovat sitoutuneet koko ajan parantamaan yleisölle antamaansa palvelua. Jatkuvasti kehittyvän parhaan käytännön esille varmistamiseksi tätä lausuntoa tarkastellaan tarvittaessa uudelleen.