Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Praktické odporúčania k interakciám verejných činiteľov s predstaviteľmi záujmových skupín

AKO POSTUPOVAŤ

ČOHO SA VYVAROVAŤ

1. Overiť, či predstavitelia záujmovej skupiny musia byť zaregistrovaní v registri transparentnosti EÚ pred stretnutím s nimi alebo prijatím pozvania na podujatie.

1. Stretnúť sa s predstaviteľmi záujmových skupín, nezaregistrovanými v registri transparentnosti EÚ, ak je to v rozpore s vašimi vlastnými pravidlami alebo sa to neodporúča. Požiadajte predstaviteľa, aby sa zaregistroval v registri, ak jeho činnosť patrí do rozsahu pôsobnosti registra.

2. Pripraviť sa a urobiť základný prieskum s cieľom preveriť, aké záujmy zastupujú a kto ich financuje. Požiadať o ďalšie informácie v prípade potreby.

2. Prehliadať motívy osôb, ktoré sa chcú stretnúť alebo vás pozývajú na podujatia. Lobizmu sa venuje široká škála organizácií vrátane konzultantov, advokátskych kancelárií, mimovládnych organizácií, expertných skupín (think tankov), iniciatív na miestnej úrovni, ...

3. Zabezpečiť, aby vopred poskytli informácie o účele stretnutia/predmete diskusie, menách účastníkov a organizáciách a/alebo klientoch, v mene ktorých konajú, ako aj ďalšie relevantné informácie.

3. Stýkať sa s predstaviteľom určitej záujmovej skupiny bez toho, aby sa zvážila možnosť ponuky podobnej príležitosti iným skupinám.

4. Posúdiť všetky riziká konfliktov medzi svojimi súkromnými záujmami a verejným záujmom a vyhnúť sa im; zvážiť, ako by mohli byť vnímané príslušné kontakty.

4. Prijímať akékoľvek pozvania na stretnutia alebo podujatia, v dôsledku ktorých by sa vaša organizácia mohla dostať do kompromitujúcej situácie.

5. V prípade pochybností sa zastaviť a zvážiť, ako pokračovať ďalej. V prípade potreby sa obrátiť na vedenie a ak bude rozhodnuté, že máte pokračovať, pridať do spisu poznámku s vysvetlením dôvodu.

5. Zabudnúť informovať príslušných kolegov a vedenie po stretnutiach a podujatiach.

6. Mať na pamäti, že nie každé zastupovanie záujmových skupín prebieha vo formálnom prostredí. S lobizmom sa možno stretnúť aj počas neformálnych stretnutí a v sociálnom prostredí. Za každých okolností zachovajte profesionálny prístup.

6. Akceptovať alebo organizovať stretnutia mimo pracovných hodín a úradných priestorov. V prípade, že k tomu dôjde, zvážte informovanie svojho vedenia a zapojenie ďalšieho kolegu.

7. Udržiavať si zvyk viesť dobré záznamy, ktoré budú obsahovať dátum/miesto stretnutia, mená účastníkov, organizácií a/alebo klientov a záležitosti, o ktorých sa diskutovalo. Použite oficiálny systém správy súborov vašej organizácie.

7. Urobiť alebo povedať niečo, čo by sa mohlo považovať za preferenčné zaobchádzanie s predstaviteľmi záujmovej skupiny.

8. Dodržiavať platné požiadavky na zverejňovanie informácií, napríklad v Komisii, zverejňovať informácie o stretnutiach medzi predstaviteľmi záujmových skupín a komisármi, členmi vlád a generálnymi riaditeľmi.

8. Vzbudiť u predstaviteľa záujmovej skupiny dojem, že určité konkrétne odporúčanie, nápad alebo informácia by mohli byť alebo budú v procese rozhodovania smerodajné.

9. Podávať správy o lobistických praktikách považovaných za neakceptovateľné, najmä vzhľadom na kódex správania registra transparentnosti EÚ, pre predstaviteľov záujmových skupín.

9. Poskytovať informácie, ktoré nie ste oprávnený poskytnúť, alebo zneužívať dôverné informácie.

10. Oboznámiť sa, napr. formou odbornej prípravy, s konkrétnymi pravidlami, ktoré sa týkajú vašej organizácie. V prípadoch, keď sa konkrétne pravidlá líšia od týchto praktických odporúčaní, pravidlá by obvykle mali mať prednosť.

10. Prijímať prejavy pohostinnosti od predstaviteľa záujmovej skupiny bez starostlivého zváženia a ak to nie je v súlade s platnými predpismi. V prípade potreby oznámte informácie o akýchkoľvek prijatých daroch a prejavoch pohostinnosti.