Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Практически препоръки относно взаимодействието на длъжностни лица с представители на интереси

ТРЯБВА

НЕ ТРЯБВА

1. Да проверявате дали представителите на интереси трябва да са регистрирани в регистъра за прозрачност на ЕС, преди да се срещнете с тях или да приемете покана за участие в събитие.

1. Да се срещате с представители на интереси, които не са регистрирани в регистъра за прозрачност на ЕС, когато правилата, които се отнасят до вас, не допускат такива срещи или препоръчват те да бъдат избягвани. Приканете представителя да се регистрира, ако неговата дейност попада в обхвата на регистъра.

2. Да се подготвяте добре и да правите предварително проучване, за да установите какви интереси представляват и кой финансира дейността им. Ако е необходимо, искайте допълнителна информация.

2. Да пренебрегвате въпроса за мотивите на лицата, които искат срещи с вас или ви канят на събития. Лобиране се осъществява от различни организации, включително консултантски дружества, юридически кантори, НПО, мозъчни тръстове, кампании на местно равнище, ...

3. Да поискате те да разкрият предварително целта на срещата/въпроса, който желаят да обсъдят, имената на участниците и организациите и/или клиентите, от чието име действат, както и всякаква друга свързана информация.

3. Да поддържате контакти с определен представител на интереси, без да предложите и на други групи подобна възможност.

4. Да оценявате и да не допускате риск от конфликт между вашите частни интереси и обществения интерес, както и да отчитате начина, по който могат да бъдат възприети вашите контакти.

4. Да приемате покани за участие в срещи или събития, които могат да поставят вашата организация в деликатно положение.

5. Да отделяте време, за да обмисляте действията си, ако имате съмнения. Ако е необходимо, консултирайте се с вашите ръководители и, ако бъде решено да осъществите контакт, добавете в досието обяснителна бележка.

5. Да забравяте да информирате вашите колеги и ръководители след срещите и събитията, в които сте взели участие.

6. Да имате предвид, че не всички дейности, свързани с представителство на интереси, се осъществяват под формата на официално организирани събития. Лобиране може да се осъществява и в рамките на случайни срещи и социални събития. Винаги действайте професионално.

6. Да приемате или да уговаряте срещи извън работно време и извън служебни помещения. Когато вземете решение да предприемете такава стъпка, направете преценка дали е необходимо да уведомите вашите ръководители и да включите в срещата друг от вашите колеги.

7. Да документирате систематично относимите обстоятелства, включително датата и мястото на срещата, имената на участниците, организациите и/или клиентите и обсъдените въпроси. Използвайте официалната система за управление на информацията на вашата организация.

7. Да правите или да казвате нищо, което може да се възприеме за предоставяне на преференциално третиране на представител на интереси.

8. Да спазвате приложимите изисквания за оповестяване на информация, например в Комисията, да уведомявате за срещи между представители на интереси и комисари, членове на кабинети и генерални директори на Комисията.

8. Да създавате у представител на интереси впечатлението, че конкретен съвет, идея или информация може или ще има решаващо значение в процеса на вземане на решения.

9. Да докладвате за практики на лобиране, които се считат за недопустими, по-конкретно с оглед на кодекса на поведение за регистрираните в регистъра за прозрачност на ЕС представители на интереси.

9. Да предоставяте информация, която не сте оправомощени да разпространявате, или да злоупотребявате с поверителна информация.

10. Да се запознаете, например чрез обучение, с правилата, които се прилагат по отношение на вашата организация. Когато приложимите правила се различават от настоящите практически препоръки, по принцип с предимство се прилагат правилата.

10. Да приемате покани за гостуване, отправени от представители на интереси, без да сте ги обмислили внимателно и ако не отговарят на приложимите правила. Ако е необходимо, уведомете за получени подаръци или приети покани за гостуване.