Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Saatavilla olevat kieliversiot:
  • LTLietuvių kalba

Europos ombudsmenės sprendimas pirmiau minėtoje byloje dėl to, kaip Europos Komisija nagrinėjo skundą, kad Lietuva pažeidžia ES vartotojų apsaugos teisės aktus dėl kredito sutarčių dėl nekilnojamojo turto (CHAP(2020)03071)

Gerb. p. X,

2021 m. balandžio 7 d. Europos ombudsmenei pateikėte skundą dėl to, kaip Europos Komisija nagrinėjo Jūsų skundą dėl pažeidimo Nr. CHAP(2020)03071 prieš Lietuvą.

Savo skunde Komisijai teigėte, kad Lietuva į nacionalinę teisę neperkėlė visų Hipotekos kredito direktyvos[1] (toliau – direktyva) nuostatų. Jūsų nuomone, Lietuvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės neužtikrina aukšto vartotojų apsaugos lygio kredito sutarčių dėl nekilnojamojo turto srityje. Skunde nurodote, kad nėra numatyta patikimų turto vertinimo standartų, vartotojams nustatyti papildomi mokesčiai įsipareigojimų neįvykdymo atveju, numatytas netinkamas antstolių vaidmuo vykdant teisės atėmimo naudotis turtu procedūrą. Jūs nesutinkate su Komisijos nuomone, kad tam tikri klausimai priklauso nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai. Taip pat teigiate, kad nacionalinis teismas teismo procese dėl teisės naudotis Jūsų turtu atėmimo netaikė perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių.

Savo skunde ombudsmenei teigiate, kad vertindama skundą dėl pažeidimo Komisija padarė akivaizdžių klaidų. Jūsų nuomone, Komisija klaidingai manė, kad prašėte jos įsikišti į Jūsų konkretų atvejį. Taip pat teigiate, kad Komisija neatsakė į visus Jūsų argumentus. Manote, kad Komisija pateikė Jums pernelyg oficialų atsakymą ir kad ji tinkamai nepagrindė savo sprendimo, taip pažeisdama Jūsų pagrindinę teisę į gerą administravimą. Jūs taip pat teigiate, kad Komisija neįvykdė savo pareigos elgtis rūpestingai ir padėti Jums klausimu, dėl kurio pateikėte skundą.

Atidžiai išnagrinėję visą Jūsų skunde pateiktą informaciją, darome išvadą, kad netinkamo administravimo nebuvo.

Komisija, nagrinėdama skundus dėl pažeidimų, turi plačią diskreciją[2]. Jos politika dėl ES teisės pažeidimų išdėstyta jos komunikate „ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai“[3]. Nagrinėdama skundus dėl pažeidimų ombudsmenė gali išnagrinėti, ar Komisija aiškiai paaiškino savo poziciją ir ar suteikė skundo pateikėjui galimybę pateikti pastabas prieš užbaigiant bylą. Šiuo atžvilgiu Komisija neprivalo bendradarbiauti su skundo pateikėju visais skunde dėl pažeidimo nurodytais klausimais ar argumentais. Pakanka, kad Komisija aiškiai paaiškintų, kodėl ji laikėsi tam tikros pozicijos. Kalbant apie skundo dėl pažeidimo esmę, ombudsmenė gali įsikišti (prašydama Komisijos iš naujo išnagrinėti skundą) tik tuo atveju, jei yra požymių, kad Komisija akivaizdžiai klaidingai nurodė faktines ar teisines aplinkybes.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Komisija suteikė Jums galimybę pateikti pastabas dėl jos pozicijos prieš užbaigiant bylą. Taip pat manome, kad Komisija pateikė Jums aiškią informaciją apie tai, kodėl ji baigė nagrinėti skundą dėl pažeidimo. Komisija išnagrinėjo atitinkamų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių nuostatas ir nenustatė, kad Lietuvos valdžios institucijos netinkamai ar nevisiškai perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę. Taigi, Komisija neužbaigė bylos, paprasčiausiai nurodydama, kad ji negali kištis į Jūsų konkretų atvejį, kaip teigiate.

Komisija taip pat pareiškė, kad šiuo metu atlieka perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitikties vertinimą visose valstybėse narėse ir gali ateityje pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jei rastų ES teisės nesilaikymo įrodymų.

Manome, kad Komisijos vertinimas ir jos atsakymas į Jūsų skundą dėl pažeidimo yra pagrįsti. Taip pat nematome nieko, kas leistų manyti, kad nagrinėdama Jūsų skundą dėl pažeidimo Komisija nesilaikė gero administravimo principų.

Atsižvelgdama į tai, ombudsmenė baigė nagrinėti bylą.[4]

Dėl sudėtingų aplinkybių, su kuriomis susiduriate, galite nusivilti bylos baigtimi, tačiau tikimės, kad pirmiau pateikti paaiškinimai Jums bus naudingi.

Pagarbiai,

 

Tina Nilsson
Bylų nagrinėjimo skyriaus vadovė

Strasbūras, 2021.06.18

 

[1] 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, žr. šią nuorodą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32014L0017.

[2] Žr. 1989 m. vasario 14 d. Teismo sprendimą Starfruit prieš Komisiją, 247/87 (https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61987CJ0247&from=EN).

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=LT

[4] Visą informaciją apie su skundais susijusią procedūrą ir teises galima rasti adresu 

https://www.ombudsman.europa.eu/lt/document/lt/70707