• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Asianmukaisten perustelujen väitetty puuttuminen päätökselle lopettaa määräysten rikkomista koskevan valituksen käsittely

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  1260/2010/RT
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 10.8.2010 - Suositus 6.2.2012 - Päätökset, pvm 12.12.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Tulliliitto ja tavaroiden vapaa liikkuvuus
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Päätösten perustelemisvelvollisuus ja valitusmahdollisuuksien osoittaminen [18 ja 19 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Komissio perustamissopimusten valvojana: SEUT:n 258 artikla (aiempi EY-sopimuksen 226 artikla)
Sheep
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib ©

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 1260/2010/RT Euroopan komissiota vastaan

Kantelija, joka on ranskalainen maataloustuottajien yhdistys, teki Euroopan komissiolle valituksen siitä, etteivät Ranskan viranomaiset noudata eläinlääkkeiden rinnakkaistuontia koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Valituksessa väitettiin, ettei Ranska salli eläinlääkäreiden, maataloustuottajien, apteekkarien ja muiden vähittäismyyjien osallistua eläinlääkkeiden rinnakkaistuonnissa sovellettavaan yksinkertaistettuun lupamenettelyyn. Sen mukaan Ranskan viranomaiset kieltävät osallistumisen yksinkertaistettuun lupamenettelyyn myös tukkumyyjiltä, joilla on lupa myydä eläinlääkkeitä muissa jäsenvaltioissa.

Komissio aloitti määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn ja lähetti Ranskan viranomaisille virallisen ilmoituksen. Sen perusteella Ranskan viranomaiset muuttivat eläinlääkkeiden rinnakkaistuontiin sovellettavaa yksinkertaistettua lupamenettelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Siitä syystä komissio päätti lopettaa valituksen käsittelyn. Oikeusasiamiehelle tekemässään kantelussa yhdistys väitti, etteivät valituksen käsittelyn lopettamisesta tehdyssä komission päätöksessä esitetyt perustelut olleet riittäviä ja vakuuttavia. Se vaati komissiota joko peruuttamaan päätöksensä lopettaa valituksen käsittely tai aloittamaan uuden määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn Ranskan viranomaisia vastaan.

Lausunnossaan komissio totesi, ettei eläinlääkkeiden rinnakkaistuontia voida sallia, ellei eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/82/EY asiaa koskevia säännöksiä noudateta. Lyhyesti sanottuna eläinlääkkeiden rinnakkaistuonti on komission mukaan yleensä sallittua maataloustuottajille, eläinlääkäreille, apteekkareille ja tukkumyyjille, jos ne noudattavat direktiivissä annettuja eläinlääkkeiden tukkukauppaa, hallussapitoa ja toimitusta sekä lääkevalvontaa koskevia erityissäännöksiä.

Oikeusasiamies katsoi, ettei komissio ollut perustellut asianmukaisesti päätöstään lopettaa määräysten rikkomista koskevan valituksen käsittely. Sen vuoksi hän esitti komissiolle suositusluonnoksen. Komissio käynnisti suositusluonnoksen mukaisesti uuden määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn, jossa käsiteltiin tukkumyyjille asetettuja rajoituksia eläinlääkkeiden rinnakkaistuojana toimimiselle. Oikeusasiamies katsoi komission ryhtyneen asianmukaisiin toimenpiteisiin suositusluonnoksen noudattamiseksi. Näin ollen hän päätti asian käsittelyn.