• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
 Euroopan oikeusasiamiehen strategiaa Kohti vuotta 2019 koskeva julkinen kuuleminen60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Komission kieltäytyminen antamasta tutustuttavaksi Ranskan ja Espanjan palkkoja koskevaan vakiokyselylomakkeeseen lähettämiä vastauksia

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  1472/2011/MMN
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 29.7.2011 - Päätökset, pvm 23.5.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Yleiset sekä varainhoitoa ja toimielimiä koskevat asiat
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Asiakirjapyynnöt [23 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Tietojen ja asiakirjojen saantia koskevien pyyntöjen käsitteleminen (avoimuus)
questions
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib © Dirk Czarnota

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 1472/2011/(PMC)(PB)MMN Euroopan komissiota vastaan

Kantelu koskee pyyntöä saada tutustua komission hallussa oleviin asiakirjoihin, jotka sisältävät kahdeksan jäsenvaltion vastaukset palkkoja koskevaan vakiokyselylomakkeeseen (Standard Remuneration Questionnaire) ja joita käytetään EU:n virkamiesten palkantarkistuksen laskennassa.

Komissio ilmoitti kantelijalle, joka on toimittaja, että sen olisi ensin kuultava asianomaisia jäsenvaltioita sen selvittämiseksi, vastustivatko ne tietojen luovuttamista. Myöhemmin komissio toimitti tutustuttavaksi kuuden jäsenvaltion vastaukset. Se kuitenkin ilmoitti kantelijalle, että Ranska ja Espanja olivat vastustaneet vastaustensa luovuttamista. Komission mukaan kyseisiä asiakirjoja ei siten voitu antaa tutustuttavaksi.

Tämän johdosta kantelija teki uudistetun hakemuksen. Komissio pidensi uudistettuun hakemukseen vastaamiselle asetettua määräaikaa 9. joulukuuta 2010 asti. Kun vastausta ei saapunut, kantelija kääntyi 11. heinäkuuta 2011 Euroopan oikeusasiamiehen puoleen.

Oikeusasiamies aloitti tutkimuksen, jossa hän tutki seuraavat väitteet: (i) komissio ei ole antanut tutustuttavaksi Ranskan ja Espanjan vakiopalkkaa koskevaan kyselyyn lähettämiä vastauksia; ja (ii) komissio ei ole noudattanut asetuksessa N:o 1049/2001 säädettyjä määräaikoja. Näiden lisäksi oikeusasiamies tutki väittämän, jonka mukaan komission on annettava mahdollisuus tutustua Ranskan ja Espanjan vastauksiin.

Komissio toimitti pyydetyt asiakirjat tutustuttavaksi lokakuussa 2011. Näin ollen oikeusasiamies totesi, ettei hänellä ollut enää perusteita jatkaa ensimmäisen väitteen ja lisäväittämän tutkimista.

Toisesta väitteestä oikeusasiamies huomautti, että asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltio voi pyytää toimielintä olemaan luovuttamatta kyseisestä jäsenvaltiosta peräisin olevaa asiakirjaa, jos sillä ei ole jäsenvaltion etukäteen antamaa suostumusta. Oikeuskäytännöstä kuitenkin ilmenee, ettei tällä säännöksellä suinkaan anneta jäsenvaltioille veto-oikeutta, jonka nojalla nämä voisivat estää asiakirjojen luovuttamisen. Sen sijaan komissiolla ja asianomaisella jäsenvaltiolla on velvollisuus aloittaa keskenään vilpitön vuoropuhelu, ja jos jäsenvaltio tämän vuoropuhelun jälkeen vastustaa asiakirjojen luovuttamista, sen on ilmoitettava komissiolle, mitä asetuksessa N:o 1049/2001 säädetyistä poikkeuksista se katsoo kyseisessä tapauksessa sovellettavan. Euroopan unionin tuomioistuin on myös tehnyt selväksi, että vuoropuhelun aloittaminen sen jäsenvaltion kanssa, josta asiakirja on peräisin, ei oikeuta toimielintä ylittämään asetuksessa N:o 1049/2001 säädettyjä määräaikoja. Komission on tehtävä säädetyssä määräajassa ja yhden tai usean asetuksessa luetellun poikkeuksen perusteella tutustumispyynnöstä lopullinen päätös, jossa se joko antaa asiakirjan tutustuttavaksi tai perustelee pyynnön epäämisen. Tässä tapauksessa komission menettelyt viivästyivät huomattavasti. Komissio esitti kantelijalle anteeksipyynnön aiheutuneista viivästyksistä. Kantelijalle ja oikeusasiamiehelle lähettämiensä vastausten perusteella komissio näytti kuitenkin edelleen katsovan, että asianomaisen jäsenvaltion kuulemisen tarve oikeuttaisi sen ylittämään asetuksessa N:o 1049/2001 tutustumispyyntöön vastaamiselle säädetyt määräajat. Tällä perusteella oikeusasiamies esitti toisesta väitteestä kriittisen huomautuksen.