• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Päätös Euroopan oikeusasiamiehen päätös asiakirjoihin tutustumista koskeviin hakemuksiin ja tietopyyntöihin sovellettavista sisäisistä menettelyistä

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Tämän päätöksen mukaisten menettelyjen tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan oikeusasiamies noudattaa mahdollisimman suurta avoimuutta ja toimii mahdollisimman tehokkaasti käsitellessään asiakirjoihin tutustumista koskevia hakemuksia ja tietopyyntöjä.

Euroopan oikeusasiamiehen toimiston hallussa oleviin asiakirjoihin tutustumista koskevien hakemusten käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001[1] oikeusasiamiehen ohjesääntöä[2] noudattaen.

Tätä päätöstä sovelletaan myös oikeusasiamiehen toimiston vastaanottamiin tietopyyntöihin.

Oikeusasiamies on hyväksynyt seuraavat sisäiset menettelyt:

1 artikla: Asiakirjoihin tutustumista koskevien hakemusten ja tietopyyntöjen vastaanottaminen

1.1 Erityinen yksikkö on päävastuussa Asiakirjoihin tutustumista koskevien hakemusten ja tietopyyntöjen käsittelystä päävastuussa on siihen nimetty erityinen yksikkö.

1.2 Asiakirjoihin tutustumista koskevan hakemuksen oikeusasiamiehen toimistossa vastaanottava henkilö toimittaa sen viipymättä kyseiseen nimettyyn yksikköön kirjaamista ja käsittelyä varten.

1.3 Kirjallisen tietopyynnön oikeusasiamiehen toimistossa vastaanottava henkilö käsittelee pyynnön välittömästi ja tehokkaasti. Jos tämä ei ole mahdollista, tietopyyntö toimitetaan nimettyyn yksikköön.

2 artikla: Asiakirjoihin tutustumista koskevat hakemukset

2.1 Asiakirjoihin tutustumista koskevat hakemukset käsitellään asetuksen (EY) N:o 1049/2001 6–10 artiklassa esitettyjä menettelysääntöjä[3] noudattaen. Näihin sääntöihin sisältyy myös hakijan oikeus tehdä uudistettu hakemus[4], jos hakemus on hylätty kokonaan tai osittain tai jos siihen ei ole vastattu säädetyssä määräajassa.

2.2 Päätökset alkuperäisistä hakemuksista tekee nimetyn yksikön päällikkö. Jos alkuperäistä hakemusta koskevassa päätöksessä kieltäydytään antamasta pyydetty yksi tai useampi asiakirja kokonaan tai osittain tutustuttavaksi, siinä on esitettävä kieltäytymisen syyt ja ilmoitettava hakijalle hänen oikeudestaan tehdä uudistettu hakemus.

2.3 Päätökset uudistetuista hakemuksista tekee pääsihteeri. Jos uudistettua hakemusta koskevassa päätöksessä kieltäydytään antamasta pyydetty yksi tai useampi asiakirja kokonaan tai osittain tutustuttavaksi, siinä on esitettävä kieltäytymisen syyt ja ilmoitettava hakijalle hänen oikeudestaan nostaa asiasta kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

2.4 Asiakirjat on annettava tutustuttaviksi, paitsi jos on tarpeen suojata tiettyjä yleisiä tai yksityisiä etuja asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa säädettyjen poikkeusten perusteella.

2.5 Jos asiakirjoihin tutustumista koskeva hakemus koskee asiakirjaa, joka on saatu tutkimuksen aikana joltakin luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä, EU:n toimielimeltä tai jäsenvaltiolta ja jonka saannin edellytyksenä on ollut luottamuksellinen käsittely, Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännön[5] mukaisesti oletuksena on, että asiakirjaa ei anneta tutustuttavaksi.

2.6 Avoimuuden varmistamiseksi oikeusasiamies voi näissä tapauksissa olla yhteydessä asiakirjan toimittaneeseen henkilöön, EU:n toimielimeen tai jäsenvaltioon päättääkseen, voidaanko luottamuksellisuudesta luopua ja antaa asiakirja tutustuttavaksi.

3 artikla: Henkilötiedot

3.1 Jos tutustuttavaksi pyydetty asiakirja sisältää tietosuoja-asetuksessa[6] tarkoitettuja henkilötietoja, näitä henkilötietoja on käsiteltävä kyseisen asetuksen säännösten mukaisesti.

3.2 Avoimuuden varmistamiseksi oikeusasiamiehen henkilöstön jäsenten henkilöllisyys yleensä ilmoitetaan, kun heidät mainitaan työtehtäviensä yhteydessä, jollei ole hyvää syytä toimia toisin.

4 artikla: Tietopyynnöt

4.1 Tietopyynnöt käsitellään mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa 15 työpäivän kuluessa.

4.2 Jos päätöksessä kieltäydytään antamasta pyydettyjä tietoja, siinä on esitettävä kieltäytymisen syyt[7] ja ilmoitettava pyynnön esittäjälle hänen oikeudestaan pyytää päätöksen käsittelyä uudelleen.

4.3 Jos päätöksessä kieltäydytään antamasta pyydettyjä tietoja ja siitä on esitetty uudelleenkäsittelypyyntö, päätöksen uudelleenkäsittelystä vastaa pääsihteeri. Päätös käsitellään uudelleen mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa 15 työpäivän kuluessa.

5 artikla: Hyväksyminen ja voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Kumotaan täten Euroopan oikeusasiamiehen 26 päivänä toukokuuta 2014 tekemä päätös asiakirjoihin tutustumista koskeviin hakemuksiin ja tietopyyntöihin sovellettavista sisäisistä menettelyistä.

Strasbourg, 01/09//2016

Emily O'Reilly

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

[2] Euroopan parlamentin päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15) sellaisena kuin se on muutettuna parlamentin 14 päivänä maaliskuuta 2002 (EYVL L 92, 9.4.2002, s. 13) ja 18 päivänä kesäkuuta 2008 (EYVL L 189, 17.7.2008, s. 25) tehdyillä päätöksillä.

[3] Sanalla ”menettely” viitataan myös määräaikoihin ja tutustumistapaan sekä oikeuteen pyytää uutta käsittelyä.

[4]Uudistettu hakemus” on asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 käytetty termi, jolla tarkoitetaan oikeutta pyytää uutta käsittelyä.

[5] Oikeusasiamies katsoo, että seuraavat asiakirjat kuuluvat tämän päätöksen 2 artiklan 5 kohdan soveltamisalaan: 1. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 9 artiklassa tarkoitetut arkaluonteiset asiakirjat, jotka on saatu joltakin EU:n toimielimeltä. 2. EU:n toimielimeltä muun muassa tutkimuksen vuoksi saadut asiakirjat, joiden saannin edellytyksenä on ollut luottamuksellinen käsittely. 3. Jäsenvaltiolta saadut asiakirjat, jotka on lainsäädännössä turvaluokiteltu salaisiksi. 4. EU:n virkamiehiltä tai muilta toimihenkilöiltä luottamuksellisesti todistajanlausuntoina saatu todistusaineisto. 5. Kantelijalta tai kolmannelta osapuolelta saadut asiakirjat, jotka oikeusasiamies kantelijan tai kolmannen osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan luokittelee luottamuksellisiksi kantelijan tai kolmannen osapuolen laillisten etujen suojaamiseksi.

[6] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18. päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

[7] Kieltäytymisen perusteena voi olla esimerkiksi luottamuksellisuus, salassapitovelvollisuus tai velvoite olla tuottamatta vahinkoa kantelijalle tai muille henkilöille.