• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Kantelun tekijän oikeudet

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Tällä sivulla on linkkejä aineistoihin, joissa on tietoja kantelun tekijän keskeisistä oikeuksista tämän ollessa yhteydessä Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon.

Lue tiedot huolellisesti, ennen kuin päätät, peräätkö oikeuksiasi jonkin käytettävissä olevan vaihtoehdon kautta.

Tietojenkäsittely ja luottamuksellisuus

Tietojenkäsittely

Oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut ja niihin liittyvät asiakirjat sisältävät usein henkilötietoja, kuten nimiä, yhteystietoja ja muita tunnistettavissa oleviin yksittäisiin henkilöihin liittyviä tietoja.

Euroopan unionin lainsäädännössä (asetus (EY) N:o 45/2001)[1] säädetään siitä, miten EU:n toimielinten, myös Euroopan oikeusasiamiehen, on käsiteltävä henkilötietoja. Lainsäädännön mukaan henkilöllä on oikeus saada tutustua oikeusasiamiehen toimiston hallussa oleviin kyseistä henkilöä koskeviin tietoihin. Lisätietoja tämän oikeuden käyttämisestä antaa oikeusasiamiehen toimisto.

Jos henkilö katsoo, ettei oikeusasiamies ole käsitellyt hänen henkilötietojaan asianmukaisesti, hän voi ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojavaltuutettuun.

Kantelun ja tietojen luottamuksellisuus

Kantelijoita kehotetaan erittelemään selkeästi luottamuksellisina pitämänsä asiakirjat tai tiedot heti lähettäessään kyseiset asiakirjat tai tiedot oikeusasiamiehelle.

Tietojen luottamuksellisuus voidaan säilyttää vain, jos niiden paljastamisesta aiheutuisi haittaa. Luottamuksellisina voidaan pitää esimerkiksi taloudellisia tietoja, liiketoiminnan kannalta arkaluonteisia tietoja tai yksityishenkilöä koskevia henkilötietoja. Luottamuksellisuutta ei voida aina taata. Erityisesti jos toimitat oikeusasiamiehelle asiakirjoja, jotka sisältävät jotakuta toista koskevia tietoja, tällä toisella henkilöllä on hyvin todennäköisesti oikeus saada kyseiset tiedot oikeusasiamieheltä käyttämällä henkilötietojen suojaan liittyviä oikeuksia. Joka tapauksessa kannattaa asennoitua niin, että kantelu ja kaikki sen tueksi esitetyt asiakirjat jaetaan kokonaan kantelun kohteena olevan toimielimen tai elimen kanssa, jotta tämä ymmärtää kantelun asianmukaisesti ja pystyy vastaamaan oikeusasiamiehelle.

Tarkistuspyynnöt

Kantelun tekijä voi pyytää sellaisen päätöksen uudelleentarkastelua, jonka mukaan kantelu ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan tai kantelua ei oteta käsiteltäväksi, tutkimuksen käynnistämiselle ei ole perusteita, tai tutkinnan päättävän päätöksen uudelleentarkastelua.

Kantelun tekijä ei voi pyytää uudelleentarkastelua hallinnollisen epäkohdan havaitsemisesta tai kyseisen havainnon perusteella tehdystä suosituksesta.

Uudelleentarkastelupyynnössä on esitettävä yksityiskohtaiset perustelut sille, miksi päätös on virheellinen.

Mikäli kantelun tekijä haluaa esittää uusia tosiseikkoja väitetystä hallinnollisesta epäkohdasta, kantelun tekijän on osoitettava oikeusasiamiehelle, että hän ei pystynyt esittämään niitä kantelussa tai tutkinnan aikana.

Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona oikeusasiamies on tehnyt pyyntöön liittyvän päätöksen.

Päätös uudelleentarkastelupyynnöstä tehdään neljän kuukauden kuluessa sen rekisteröinnistä. Tätä määräaikaa voidaan jatkaa perustellusta syystä.

Palvelua koskevat valitukset

Jos olet tyytymätön siihen, miten oikeusasiamiehen henkilöstö on kohdellut sinua tai käsitellyt kanteluasi – et kantelusi varsinaiseen lopputulokseen – voit tehdä palvelua koskevan valituksen.

Kuka valvoo oikeusasiamiestä

Oikeusasiamiehen ratkaisuun ei voi hakea muutosta ulkopuolisesta elimestä. Voit kuitenkin harkita jotakin seuraavista mahdollisuuksista sen mukaan, mikä on mielestäsi mennyt vikaan.

Euroopan parlamentti. Kaikilla unionin kansalaisilla sekä niillä luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus esittää Euroopan parlamentille vetoomus asiassa, joka kuuluu unionin toiminnan alaan ja koskee häntä välittömästi. Tämän linkin kautta saat lisätietoa oikeudesta tehdä vetoomus.

Euroopan unionin tuomioistuin. Jos oikeusasiamies on toiminut mielestäsi lainvastaisesti, voit harkita kanteen nostamista unionin yleisessä tuomioistuimessa. Tätä varten tarvitset asianajajan, joka edustaa sinua ja antaa neuvoja todennäköisistä kustannuksista ja kanteesi menestymisen mahdollisuuksista. Oikeusasiamies ja oikeusasiamiehen toimisto eivät pysty antamaan tällaista neuvontaa. Lisätietoja asiasta on saatavana Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivustolla.

Oikeusasiamiehen yleiset yhteystiedot

Oikeusasiamiehen yleiset yhteystiedot

 

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta