• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Euroopan oikeusasiamiesten verkoston uudistaminen

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Johdanto

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto perustettiin vuonna 1996 edistämään EU:n oikeutta ja politiikkaa koskevien tietojen vaihtoa ja jakamaan parhaita käytäntöjä Euroopan unionin jäsenvaltioiden, EU:n jäsenyyttä hakeneiden ehdokasmaiden ja muiden Euroopan talousalueen maiden kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten ja vastaavien elinten sekä Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan välillä.

Kaikkien verkoston jäsenten yhteisenä tavoitteena on puolustaa kansalaisten oikeuksia ja varmistaa, että kansalaiset saavat nauttia kansalaisystävällisten, läpinäkyvien, eettisten ja vastuullisten julkishallintojen palveluista kaikkialla Euroopassa.

Nykyinen Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly alkoi heti lokakuussa 2013 virkaan astuttuaan laatia ja toteuttaa kunnianhimoista uudistusohjelmaa, jossa on keskeisenä kolme toisiaan vahvistavaa tavoitetta:

· vaikutus

· merkitys

· näkyvyys.

Yksi oikeusasiamiehen keskeisistä lähivuosien painopisteistä on verkoston uudistaminen näiden kolmen tavoitteen mukaisesti sen varmistamiseksi, että verkosto toimii mahdollisimman tehokkaasti Euroopan yleistä etua palvellen. Verkoston uudistamiseksi on laadittu joukko ehdotuksia vuonna 2014 Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsenille tehdyn kyselyn, verkoston aiemmissa seminaareissa käytyjen keskustelujen, Euroopan oikeusasiamiehen henkilöstön antaman palautteen ja verkoston toimintaa koskevan Euroopan oikeusasiamiehen oman arvioinnin perusteella.

Verkoston keskeisenä tarkoituksena on muun muassa antaa jäsenilleen kattavasti tietoa EU:n oikeuden ja politiikan kehittymisestä etenkin silloin, kun kyseiset muutokset ovat erityisen tärkeitä verkoston jäsenten kansalliselle ja alueelliselle toiminnalle; auttaa verkoston jäseniä saamaan EU:n toimielinten sisältä löytyvää asiantuntija-apua sekä lisätä yhteistyötä ja vuoropuhelua Euroopan oikeusasiamiehen ja verkoston muiden jäsenten välillä rinnakkaisten tutkimusten, parhaiden käytäntöjen vaihdon ja muiden keskinäisesti kiinnostavia aiheita koskevien aloitteiden avulla.

Verkostolla on erinomaiset mahdollisuudet muuttua vilkkaammaksi ja dynaamisemmaksi vaihdon ja yhteistyön foorumiksi hyödyntämällä paremmin olemassa olevia viestintäkanavia ja keskittymällä yleisen edun mukaisiin valikoituihin politiikanaloihin.

Euroopan oikeusasiamies haluaa vahvistaa koordinointitehtäväänsä verkostossa toimimalla innovoivana ja strategisesti tärkeänä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston toiminnan lähteenä keskinäisesti kiinnostavilla aloilla. Oikeusasiamies suunnittelee vahvistavansa verkoston näkyvyyttä ja vievänsä kansallisen ja alueellisen tason hallintojen parhaita käytäntöjä EU:n tasolle sekä päinvastoin. Oikeusasiamiehen säännöllinen kanssakäyminen EU:n päätöksentekijöiden ja muiden EU:n sidosryhmien kanssa tarjoaa mahdollisuuden tuoda eurooppalaista ulottuvuutta aiempaa voimakkaammin mukaan verkostossa käytäviin keskusteluihin.

Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa viestintäyksikön päällikkö huolehtii edelleen verkoston toiminnan yleisestä koordinoinnista. Lisäksi kantelu- ja tutkimusyksikkö 1:n päällikkö koordinoi rinnakkaisia tutkimuksia ja oikeudellisissa asioissa verkoston kanssa tehtävää yhteistyötä.

Rinnakkaiset tutkimukset

Verkoston jäsenten ja Euroopan oikeusasiamiehen välisestä erinomaisesta yhteistyöstä on ollut valtavasti tukea Frontexin yhteisiä palautusoperaatioita koskevassa oikeusasiamiehen oma-aloitteisessa tutkimuksessa. Useat kansallisten oikeusasiamiesten toimistot ja Euroopan oikeusasiamies ovat tehneet aiheesta rinnakkaisia tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että verkoston jäsenten välisen yhteistyön lisäämiseen keskinäisesti kiinnostavissa kysymyksissä on valtavasti mahdollisuuksia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun verkostossa on päästy tällaiseen yhteistyöhön, ja se osoittaa, että potentiaalia toteuttaa lisää tällaisia tutkimuksia on olemassa.

Euroopan oikeusasiamies ehdottaa näin ollen, että verkoston yhteistyötä vahvistetaan suorittamalla rinnakkaisia tutkimuksia aiheista, jotka koskevat sekä EU:ta että kansallisia hallintoja. Tutkimusten avulla on mahdollista lisätä huomattavasti yleiseen etuun perustuvan verkoston toiminnan merkitystä ja näkyvyyttä. Tutkimusten onnistumiseksi niiden aiheet on valittava huolellisesti. Tutkimusten aloittaminen ja päättäminen sekä niiden tuloksista raportoiminen voitaisiin sovittaa mahdollisimman pitkälti yhteen.

Seminaarit

Verkoston seminaarit ovat erittäin tärkeitä, jotta verkoston jäsenet voivat keskustella keskinäisesti kiinnostavista aiheista ja muutoksista, jakaa kokemuksia, kehittää yhteistyötä EU:n toimielinten sekä toistensa kanssa ja osoittaa Euroopan oikeusasiamiesten verkoston lisäarvon Euroopan kansalaisille.

Euroopan oikeusasiamies ehdottaa, että verkoston seminaareja uudistettaisiin ja nykyaikaistettaisiin verkoston näkyvyyden lisäämiseksi kansalaisten, EU:n päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa sekä verkoston jäsenten ja EU:n toimielinten vuorovaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Joka toinen vuosi pidettävien kansallisten ja alueellisten seminaarien sekä yhteyshenkilöiden seminaarien sijaan Euroopan oikeusasiamies järjestää vuodesta 2016 lähtien yhden seminaarin vuodessa Brysselissä. Seminaari on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille verkoston jäsenille. Seminaareissa keskitytään ajankohtaisiin yleistä etua EU:n tasolla ja kansallisella tasolla koskeviin aiheisiin esimerkiksi rinnakkaisten tutkimusten yhteydessä. EU:n toimielimet ja muut Brysselissä toimivat sidosryhmät, kuten EU:n kattojärjestöt, kutsutaan aktiivisemmassa roolissa mukaan seminaareihin parhaiden käytäntöjen vaihdon helpottamiseksi kaikkialla Euroopassa.

Seminaarit lähetetään suoratoistona verkossa, jotta kansalaiset ja verkoston henkilöstön jäsenet eri puolilla Eurooppaa voivat seurata seminaarin kulkua. Aiheet valitaan Euroopan oikeusasiamiesten verkoston näkyvyyden lisäämiseksi siten, että ne kiinnostavat myös toimittajia ja muita tiedonvälittäjiä.

Sen sijaan, että seminaarista julkaistaisiin kertomus tapahtuman jälkeisinä kuukausina, jatkossa videoita, puheita ja esitelmiä julkaistaan internetissä välittömästi tapahtuman jälkeen. Kansalaiset pääsevät tutustumaan ekstranetin Tapahtumat-osioon, johon sisältyy julkisesti saatavilla oleva tapahtumakalenteri kaikista Euroopan oikeusasiamiesten verkoston sekä muiden oikeusasiamiesten verkostojen ja yhdistysten tapahtumista.

Seminaareihin tehtävät parannukset ja niiden aiheiden valitseminen strategisemmin lisäävät valtavasti niiden vaikutusta kansalaisiin, verkoston jäseniin ja muihin asiasta kiinnostuneisiin kuulijoihin. Samalla tarjoutuu paremmat mahdollisuudet vuorovaikutukseen ja keskusteluun.

Kohdennetut tapaamiset

Brysselissä vuosittain järjestettävien verkoston tapahtumien lisäksi myös oikeusasiamiesten toimistoista tai vetoomusvaliokunnista muodostettavien pienempien ryhmien väliset kokoontumiset rinnakkaisia tutkimuksia tai muita keskinäisesti kiinnostavia aiheita koskevien tietojen vaihtamiseksi voisivat olla hyödyllisiä.

Euroopan oikeusasiamies ehdottaa näin ollen, että tarkasteltaisiin mahdollisuutta järjestää säännöllisiä videokonferensseja, verkkoseminaareja tai muita vastaavia, jotta verkoston jäsenet pääsisivät kokoontumaan säännöllisemmin yhteen. Tällaisen kohdennetun tapaamisen voisivat järjestää esimerkiksi rinnakkaisten tutkimusten tutkijat vaihtaakseen tietoja tutkimusten edistymisestä ja koordinoidakseen tiedotustoimintaa. Ekstranettiä voitaisiin hyödyntää paremmin näissä kohdennetuissa tapaamisissa tietojen jakamiseksi, kunhan ne otetaan käyttöön.

Tällaisten kohdennettujen tapaamisten kehittäminen saattaa lisätä verkoston merkitystä kaikkien verkostoon kuuluvien elinten työntekijöiden kannalta sekä edistää yhteistyötä. Tapaamisia voidaan myös mukauttaa ja kehittää muuttuvien tarpeiden mukaan, ja ryhmiä voidaan perustaa, muuttaa, pienentää tai hajottaa tilanteen muuttuessa.

Verkoston tietojen vaihtaminen

Verkoston tietojen vaihtaminen ekstranetin, Ombudsman Daily News ‑uutispalvelun ja Euroopan oikeusasiamiesten verkoston uutislehden sekä seminaarijulkaisujen kautta muodostaa koko verkoston sisäisen viestinnän tukirangan. Teknologia kuitenkin kehittyy, resursseista on pulaa ja sähköinen tietojenvaihto tekee yhä enemmän tuloaan.

Näin ollen Euroopan oikeusasiamies ehdottaa, että verkoston jäsenten vuorovaikutuksen ja tietojenvaihdon tapaa uudistettaisiin ja nykyaikaistettaisiin ja tietoja annettaisiin soveltuvin osin julkisesti saataville. Oikeusasiamies haluaisi parantaa myös Euroopan oikeusasiamiesten verkoston viestintätyökaluja, jotta verkoston jäsenten välinen vuoropuhelu olisi dynaamisempaa.

Ekstranet on keskeinen verkoston tietojenvaihdon väline, ja sitä tullaan nykyaikaistamaan sen hyödyntämiseksi paremmin esimerkiksi rinnakkaisten tutkimusten tai seminaarivalmistelujen yhteydessä. Lisäksi ekstranetistä pitäisi saada pidemmällä tähtäimellä merkittävämpi asiaan kuuluvaa EU:n oikeutta ja oikeusasiamiesten toimistojen parhaita käytäntöjä koskevien tietojen lähde sekä keskinäisesti kiinnostavia aiheita koskevien tietojen keruun kanava.

Keskipitkällä aikavälillä ekstranetistä tehdään todellinen verkoston oma verkkosivusto, jossa on julkisia osioita sekä ainoastaan verkoston jäsenille varattuja osioita.

Luetuin ekstranetin osio on Ajankohtaista-osio. Euroopan oikeusasiamies parantaa Daily News -uutispalvelujärjestelmää automatisoimalla sen täysin. Tämä merkitsee sitä, että kaikki RSS-syötteinä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston toimistoista saapuvat kaikilla kielillä saatavana olevat uutiset näytetään automaattisesti Daily News -uutispalvelussa. Daily News ‑uutispalvelun tilaajat voivat puolestaan valita, millä kielillä haluavat uutisia saada, mistä maista ja miltä alueilta.

Suunnitelmissa on myös avata uusi Ajankohtaista-osio ekstranettiin, jotta kansalaiset voisivat tilata Daily News -uutispalvelun. Tämä niin ikään lisää verkoston toiminnan näkyvyyttä.

Euroopan oikeusasiamies ehdottaa myös muutamia uudistuksia Euroopan oikeusasiamiesten verkoston uutislehteen. Koska uudistetulla Daily News ‑uutispalvelulla varmistetaan, että verkoston jäsenet saavat säännöllisesti ajantasaista aihekohtaista tietoa verkoston uutisista, oikeusasiamies ehdottaa, että neljännesvuosittain ilmestyvä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston uutislehti korvattaisiin vuosittain ilmestyvällä uutislehdellä vuodesta 2016 lähtien. Uusi uutislehti tulee sisältämään raportteja verkoston keskeisestä toiminnasta, kuten rinnakkaisten tutkimusten tuloksista, verkoston seminaarien kohokohdista ja muista ajankohtaisista asioista. Uutislehti jaetaan sähköisesti, ja se tulee julkisesti saataville.

EU:n oikeutta koskevat tiedustelut

Verkoston perustamisesta lähtien kymmenet oikeusasiamiesten toimistot ovat kysyneet Euroopan oikeusasiamieheltä neuvoa EU:n oikeuteen liittyvissä kysymyksissä, jotka ovat nousseet esille tutkimusten aikana. Tiedustelumenettelyssä Euroopan oikeusasiamies auttaa verkoston jäseniä hankkimalla EU:n toimielimiltä asiantuntijavastauksia, ja sen avulla monet kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten tutkimukset on saatu ratkaistua tavalla, joka ei olisi ollut muussa tapauksessa mahdollista.

Tiedustelumenettelystä on kuitenkin tullut hankala ja aikaa vievä. Siksi Euroopan oikeusasiamies uudistaa menettelyä sisäisesti nopeuttamalla käsittelyä nopeampien tulosten aikaan saamiseksi. Tämä tarkoittaa, että verkostoon kuuluvat toimistot voivat esittää tiedusteluja entiseen tapaan, mutta saavat vastauksensa riittävän ajoissa pystyäkseen käyttämään sitä omissa tutkimuksissaan. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto tehostaa näin säännöllistä yhteydenpitoaan EU:n toimielimiin, jotta verkoston jäsenet saisivat niitä tyydyttäviä tuloksia ajallaan.

Ekstranetin Tiedustelut-osio on jatkossakin ainoastaan verkoston jäsenten käytettävissä. EU:n toimielinten vastaukset EU:n oikeutta koskeviin kysymyksiin tulevat olemaan kaikkien verkoston jäsenten saatavilla. Esimerkkejä onnistuneista tiedusteluista voidaan julkaista uudessa Euroopan oikeusasiamiesten verkoston uutislehdessä.

Verkoston merkitystä oikeusasiamiehille ja vetoomusvaliokunnille voidaan lisätä huomattavasti tekemällä menettelystä läpinäkyvämpi ja antamalla lisää tietoa sen myönteisestä vaikutuksesta verkostoon kuuluviin toimistoihin.

Säädösehdotuksia koskeviin Euroopan komission julkisiin kuulemisiin osallistuminen

Euroopan komissio käynnistää säännöllisin väliajoin julkisia kuulemisia säädösehdotuksista ja politiikan vaihtoehdoista. Kun ehdotuksen aihe koskee Euroopan kansalaisten oikeuksia, kaikki asiasta kiinnostuneet verkoston jäsenet voisivat antaa yhteisen lausunnon, joka perustuu kanteluiden käsittelystä ja kansalaisten huolenaiheiden kuulemisesta kertyneeseen jäsenten asiantuntemukseen. Tämä voisi vahvistaa entisestään verkoston vaikutusta ja roolia EU:n politiikanlaadinnassa.

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma

Euroopan oikeusasiamies on osallistunut yhä enemmän avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan ja ollut ilahtunut nähdessään, että myös monet verkoston jäsenet ovat päättäneet osallistua tähän tärkeään hankkeeseen. Hankkeeseen on liittynyt nyt kaksikymmentä EU:n jäsenvaltiota. Euroopan oikeusasiamies kannustaa kyseisten maiden oikeusasiamiehiä lähtemään mukaan avoimen hallinnon kumppanuusohjelman toimiin kansalaisyhteiskunnan ja hallituksen välisen vuoropuhelun edistäjinä osana ohjelman hallintorakenteita tai esittämällä konkreettisia pyyntöjä toimintasuunnitelmiin. Kahdeksassa jäsenvaltiossa, jotka eivät ole mukana avoimen hallinnon kumppanuusohjelmassa (Itävalta, Belgia, Kypros, Saksa, Luxemburg, Puola, Portugali ja Slovenia), kansalliset oikeusasiamiehet tai vetoomusvaliokunnat voisivat toimia tärkeänä vipuvoimana osallistumisen turvaamiseksi. Euroopan oikeusasiamies jatkaa EU:n toimielinten painostamista avoimuuden maksimoimiseksi EU:n tasolla.

Euroopan oikeusasiamies toivoo, että kaikki verkoston jäsenet harkitsevat aktiivista osallistumista avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan. Aihe vaikuttaa ihanteelliselta keskusteltavaksi jossakin verkoston tulevassa tapahtumassa.