Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Uurimiste otsing

Juhtum
Kuupäevade vahemik
Võtmesõnad
Või proovi varasemaid märksõnu (enne 2016. aastat)

Kuvatakse 1–20 kokku 147 tulemusest

Otsus juhtumi OI/4/2021/MHZ kohta, mis käsitleb seda, kuidas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) täidab oma põhiõigustega seotud kohustusi ja tagab vastutuse seoses oma suurenenud kohustustega

Esmaspäev | 18 juuli 2022

Omaalgatusliku uurimise käigus hinnati, kuidas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) täidab põhiõiguste ja läbipaistvusega seotud kohustusi, mis tulenevad määrusest 2019/1896 (Frontexi määrus), millega laiendati Frontexi volitusi.

Selle käigus uuriti, kuidas Frontex tagab oma operatsioonide parameetreid kirjeldavate operatsiooniplaanide läbipaistvuse ning mille põhjal ta otsustab tegevuse peatada, lõpetada või seda mitte algatada, kui esineb põhiõigustega seotud probleeme. Uurimise käigus hinnati ka põhiõigustest kinnipidamise jälgimist sunniviisilise tagasisaatmise puhul ning Frontexi suuniseid ebaseaduslikult ELi välispiiri ületavate või seda üritavate dokumentideta isikute taustakontrolli kohta.

Uurimise tulemuste põhjal tegi ombudsman Frontexile mitmeid ettepanekuid ameti vastutuse suurendamiseks. Ombudsman kutsub Frontexi üles ennetavalt tagama, et tema operatsiooniplaanid ja põhiõigusi käsitlevad analüüsid, mille põhjal tegevdirektor teeb otsuseid operatsioonide algatamise, peatamise või lõpetamise kohta, oleksid läbipaistvad. Ta soovitab Frontexil anda pagulastega vestlevatele taustakontrollirühmadele konkreetsed juhised. Samuti kutsub ombudsman Frontexi üles parandama järelevalvet sunniviisilise tagasisaatmise üle, mille puhul saatjad on Frontexi töötajad, ning tagama paremat aruandlust järelevalveoperatsioonide kohta.

Otsus OI/5/2020/MHZ Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) kaebuste lahendamise mehhanismi toimimise kohta põhiõiguste väidetava rikkumise korral ja põhiõiguste ametniku rolli kohta

Kolmapäev | 08 juuni 2022

Ombudsman alustas omal algatusel uurimist, et välja selgitada, kuidas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) tegeleb oma kaebuste lahendamise mehhanismi kaudu põhiõiguste väidetavate rikkumistega ning käsitleda sellega seoses Frontexi põhiõiguste ametniku rolli ja sõltumatust.

Ombudsman soovitas seoses eelmise uurimisega luua sõltumatu mehhanismi Frontexi tegevuse kohta esitatud kaebuste käsitlemiseks. Kaebuste lahendamise mehhanismi kiitsid heaks ELi seadusandjad ja see hakkas toimima 2016. aastal.

Frontex tegeleb kaebuste lahendamise mehhanismi kaudu kaebustega, mille on esitanud üksikisikud, kes usuvad, et nende põhiõigusi on Frontexi tegevuse käigus rikutud. Põhiõiguste ametniku ülesanne on tegeleda otse Frontexi töötajate tegevust käsitlevate kaebustega ning tagada, et Frontexi tegevuses osalevate riiklike ametiasutuste töötajate kohta esitatud kaebustega tegelevad nõuetekohaselt asjaomased ametiasutused.

Selle uurimise eesmärk oli hinnata, kuidas Frontex on rakendanud 2019. aasta novembris jõustunud uusi eeskirju, mis käsitlevad kaebuste lahendamise mehhanismi ja põhiõiguste ametnikku. Samuti püüti hinnata kaebuste lahendamise mehhanismi üldist tõhusust, võttes arvesse üldsuse muret põhiõiguste rikkumise pärast Frontexi tegevuse raames.

Kaebuste lahendamise mehhanism on selle loomisest alates tegelenud väga väikese arvu kaebustega ning Frontexi töötajate tegevuse kohta ei ole veel kaebusi esitatud. 2016. aasta ja 2021. aasta jaanuari vahel sai põhiõiguste ametnik 69 kaebust, millest 22 olid vastuvõetavad. Tegevuste puhul, milles osalevad eri asutustest pärit töötajad, kes vastutavad erinevate asutuste ees, võib võimalikel kaebuste esitajatel olla raske tuvastada väidetavaid rikkumiste toimepanijaid, mõista, kuidas ja kellele nad saavad väidetavatest rikkumistest teatada, ning taotleda õiguskaitset asjakohaste kanalite kaudu.

Ombudsman vaatas selle uurimise käigus läbi ka kaebused, mida kaebuste lahendamise mehhanismi raames käsitleti, ning tegi kindlaks mitmed võimalikud puudused, mis võivad raskendada üksikisikutel väidetavatest põhiõiguste rikkumistest teatamist ja õiguskaitse taotlemist. Ombudsmani uurimise käigus tuvastati ka Frontexi viivitused kaebuste lahendamise mehhanismi ja põhiõiguste ametnikuga seotud uute kohustuste täitmisel.

Ombudsman esitab uurimise põhjal Frontexile mitu parandusettepanekut, et parandada põhiõiguste rikkumise võimalike ohvrite juurdepääsu kaebuste lahendamise mehhanismile ning tugevdada Frontexi tegevuse ja kõigi sellega seotud isikute vastutust. Need hõlmavad soovitusi selle kohta, kuidas hõlbustada võimalikel põhiõiguste rikkumise ohvritel olla teadlik õiguskaitsevõimalustest ja teatada intsidentidest, samuti soovitusi selle kohta, kuidas parandada kaebuste käsitlemist ja järelmeetmete võtmist.