Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Uurimiste otsing

Teksti otsing

Dokumendi tüüp

Asjassepuutuvad institutsioonid

Kokkuleppe liik

Juhtumi number

Keel

Kuupäevade vahemik

Võtmesõnad

Või proovi varasemaid märksõnu (enne 2016. aastat)

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala

Kuvatakse 1–20 kokku 90 tulemusest

Otsus juhtumi 21/2016/JAP kohta, mis käsitles Euroopa Liidu Nõukogu suutmatust tagada juurdepääs õiguslikele arvamustele Euroopa Prokuratuuri (EPPO) ja Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojusti) asutamismääruste ettepanekute kohta

Neljapäev | 07 märts 2019

Juhtum oli seotud sellega, et Euroopa Liidu Nõukogu keeldus täieliku juurdepääsu andmisest õiguslikele arvamustele Euroopa Prokuratuuri (EPPO) ja Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojusti) asutamismääruste seadusandlike ettepanekute kohta.

Ombudsmani uurimise käigus nõustus nõukogu avalikustama kaks dokumenti neljast, kuid keeldus jätkuvalt täieliku juurdepääsu andmisest kahele ülejäänud dokumendile, kuigi anti osaline juurdepääs.

Ombudsman kinnitab, et õiguslikele arvamustele täieliku juurdepääsu andmisest keeldumine oli põhjendatud, sest see oleks kahjustanud õigusnõustamise ja kohtumenetluse kaitset. Ta lõpetab juhtumi seega haldusomavoli tuvastamata, kuid kutsub nõukogu üles oma keeldumisotsuse läbi vaatama, arvestades seadusandlikust menetlusest möödunud aega.

Decision in case 136/2016/MDC on the European Commission's refusal to revise a final audit report concerning a project co-financed by the European Union

Teisipäev | 13 detsember 2016

The case was brought by an association of legal experts from all over the European Union which carried out a project co-financed by the European Commission. It concerned the alleged unfair recovery, following an audit, of sums wrongly considered ineligible under the Grant Agreement.

The Ombudsman inquired into the issue and concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

Decision in case 1093/2016/JAP concerning the European Commission’s failure to reply to correspondence about problems with the submission of a grant proposal

Neljapäev | 01 detsember 2016

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s messages concerning its difficulties with the submission of a grant proposal. Due to technical problems, the complainant was not able to apply through the Commission’s system PRIAMOS. Instead, it submitted its proposal by e-mail, which remained unanswered.

The Ombudsman inquired into the issue and asked the Commission to reply. In its reply, the Commission apologised for not having replied earlier. It said that it could not accept the complainant’s e-mail application because the system had functioned properly and the Commission had not been able to identify any attempts by the complainant to send the proposal via PRIAMOS before the deadline.

Decision of the European Ombudsman on complaint 1922/2014/PL concerning the European Commission's refusal to grant public access to the evaluation reports of an EU-funded project

Teisipäev | 30 august 2016

This case concerned the European Commission's refusal to grant full public access to the evaluation reports of the proposals for an EU-funded project on Roma in Albania.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission had correctly refused full access on the basis of the exception to public access which protects commercial interests. She therefore concluded that there was no maladministration by the Commission.

Otsus juhtumi 2004/2013/PMC kohta - Ühendkuningriigi luureteenistuste poolt interneti jälgimisega seotud dokumentidele juurdepääsu taotluste käsitlemine Euroopa Komisjonis

Neljapäev | 05 november 2015

Juhtum käsitles komisjoni keeldumist anda üldsusele juurdepääs dokumentidele interneti jälgimise kohta Ühendkuningriigi luureteenistuste poolt. Ombudsman soovitas komisjonil anda juurdepääs ühele konkreetsele dokumendile (Ühendkuningriigi välisministri kirjale tollasele komisjoni asepresidendile) ja kaaluda teiste taotletud dokumentide avalikustamist ning mitteavalikustamise otsuse korral nõuetekohaselt põhjendada, miks tuli komisjoni arvates avalikustamisest keelduda.

Komisjon otsustas Ühendkuningriigi välisministri kirja avalikustada, nõustudes seega ombudsmani soovituse esimese osaga. Komisjon jäi siiski seisukohale, et teisi dokumente ei saa avalikustada. Komisjon põhjendas seisukohta sellega, et ta alles uurib, kas Ühendkuningriigi massijälgimisprogrammid rikuvad Euroopa Liidu õigust, eelkõige seoses isikute õigusega andmekaitsele. Komisjon väitis, et enne uurimise lõppu kahjustaks ülejäänud dokumentide varane avalikustamine Ühendkuningriigi asutuste ja komisjoni dialoogi. Üldisemalt väitis ta, et tema suutlikkust teostada tõhusat uurimist ja otsustada, kuidas oleks asjakohane reageerida, tuleks kaitsta välise surve riski eest. Lisaks ei leidnud komisjon, et avalikustamist õigustaks ülekaalukas avalik huvi.

Ombudsman ei ole veendunud, et komisjoni otsus keelduda üldsusele ülejäänud avalikustamata dokumentidele juurdepääsu andmisest on piisavalt põhjendatud. Et komisjon ei ole neid dokumente avalikustanud ega üldsusele neile juurdepääsu andmisest keeldumist piisavalt põhjendanud, on selge, et ta ei ole ombudsmani soovitust nende dokumentide kohta arvestanud. Peale selle märgib ombudsman, et komisjon ei näi olevat võtnud oma uurimises alates 2013. aastast mingeid meetmeid. Seega leiab ombudsman, et komisjoni tegevus seoses selle juhtumiga on haldusomavoli ja konkreetse küsimuse olulisust Euroopa Liidu kodanike jaoks arvestades isegi raske haldusomavoli.

Decision in case 1977/2013/MDC on the European Commission’s assessment of an infringement complaint concerning restrictions to freedom of movement within the EU internal market

Reede | 25 september 2015

The complainant in this case, a Luxembourgish citizen, was excluded from competing for a post in France on the grounds that she is not a French national. The post in question was that of a non-presiding judge who was to represent the United Nations High Commissioner for Refugees at the French asylum Court. The complainant put it to the European Commission that the limiting of the post to French nationals appeared to be a breach of the provisions of EU law on the free movement of workers. When the Commission took the view that there was no infringement of EU law, the complainant contacted the Ombudsman.

The Commission took the view that an exception to the right of free movement of workers applied. This exception applies in the case of employment in the public service and is provided for in Article 45(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission acknowledged that a decision in this issue required a concrete assessment of the nature of the tasks and responsibilities of the non-presiding judge and it argued that it had made such an assessment. The Ombudsman noted that, as part of this assessment, the Commission had not contacted the French authorities in order to obtain further information about the post in question. The Ombudsman's initial proposal, therefore, was that the Commission should review its assessment of the infringement complaint and she suggested that the Commission should consult the French authorities. In replying to this proposal, the Commission maintained that it had sufficient information available to it when deciding the issue and that it was therefore unnecessary to contact the French authorities. Having considered its detailed reply to the proposal, the Ombudsman accepted that in this case the Commission did have sufficient information on which to base its decision. She therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration on the part of the Commission.

Otsus juhtumi OI/9/2014/MHZ kohta - Ettepanekud täiustada Frontexi ühiste tagasisaatmisoperatsioonide järelevalvet

Esmaspäev | 04 mai 2015

Euroopa Liidu rändepoliitikas on olemas kolmandast riikidest pärit ebaseaduslike rändajate (tagasilükatud varjupaigataotlejate ja kehtiva elamisloata isikute) vabatahtlik või sunniviisiline tagasisaatmine päritoluriiki. Sunniviisilise tagasisaatmisega võib selle olemuse tõttu kaasneda põhiõiguste raskete rikkumiste oht. Selle omaalgatusliku uurimise eesmärk oli selgitada, kuidas Frontex tagab ühiste tagasisaatmisoperatsioonide koordineerijana tagasi saadetavate isikute põhiõiguste ja inimväärikuse kaitse.

Ombudsmani palvel esitasid arvamuse Frontex ja selle põhiõiguste ametnik, samuti uuris ombudsman Frontexi dokumente ja sai teavet Euroopa ombudsmanide võrgustikult, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametilt ning mitmelt vabaühenduselt. Ombudsman leidis, et kuigi on tehtud palju, peab Frontex suurendama ühiste tagasisaatmisoperatsioonide läbipaistvust, muutma oma käitumisjuhendit näiteks arstliku kontrolli ja jõu kasutamise suhtes ning tegema rohkem koostööd liikmesriikidega. Frontex peab tegema kõik, et soodustada ühiste tagasisaatmisoperatsioonide sõltumatut ja tõhusat järelevalvet.

Ombudsman lõpetas uurimise mitme ettepanekuga Frontexile, kuidas täiustada tegevust seoses ühiste tagasisaatmisoperatsioonidega.