• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Avalikud hanked

Pakkumuse esitamise ettepanekud

Vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavale finantsmäärusele on Euroopa Ombudsman kohustatud korraldama kaupade ja teenuste ostmiseks avaliku pakkumise.

Käesolevalt lehelt leiate teavet Euroopa Ombudsmani poolt välja kuulutatud hankemenetluste kohta, madala maksumusega lepingute hangete kava, iga-aastase sõlmitud lepingute loetelu ja kõigi madala maksumusega lepingute suhtes kohaldatavad üldtingimused.

Lepingud maksumusega 15 000 kuni 60 000 eurot

Lepinguid maksumusega 15 000 kuni 60 000 eurot käsitatakse finantsmääruses madala maksumusega lepingutena. Nende lepingute korral võib piiratud hankemenetluse käigus saata pakkumuse esitamise ettepanekud piiratud arvule pakkujatele, kes on väljendanud huvi pärast seda, kui Euroopa Ombudsmani büroo nendega ühendust võttis. Euroopa Ombudsmani büroo võib kutsuda osalema ka teisi pakkujaid, kes on väljendanud huvi pakkumuse esitamise vastu ja keda peetakse sobivaks. Et sellistel pakkujatel oleks võimalik oma huvi väljendada, avaldatakse teavet madala maksumusega lepingute hankemenetluste kohta regulaarselt ja õigeaegselt Euroopa Ombudsmani veebisaidil.

Allpool toodud tabelis sisalduv teave puudutab madala maksumusega lepinguid, mille Euroopa Ombudsman on avaldanud kooskõlas finantsmääruse (määrus (EL) nr 966/2012) kohaldamise eeskirjade artikli 124 lõike 1 punktiga b.

Iga-aastane lepingute loetelu

Käesolev rubriik sisaldab töövõtjate loetelu aastate kaupa lepingute puhul, mille maksumus on 15 000 kuni 60 000 eurot. Loetelus on täpsustatud iga sõlmitud lepingu ese ja maksumus. Käesolev rubriik on avaldatud kooskõlas Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohaldamise eeskirjade artikli 124 lõikega 4.

Madala maksumusega lepingute suhtes kohaldatavad üldtingimused

Kõigi Euroopa Ombudsmani poolt sõlmitavate madala maksumusega lepingute suhtes kohaldatakse järgmisi üldtingimusi: