• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Euroopa hea halduse tava eeskiri

6. septembril 2001. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega kiideti heaks Euroopa hea halduse tava eeskiri, mida Euroopa Liidu institutsioonid ja organid, nende juhtkonnad ja ametnikud peaksid avalikkusega suhtlemisel järgima.

Eeskiri arvestab Euroopa Kohtu pretsedendiõiguses kirjas olevaid Euroopa haldusõiguse põhimõtteid ning on saanud inspiratsiooni ka siseriiklikest seadustest.

Avaldus

Strasbourgis 14.-16. oktoobril 2007 toimunud ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide ombudsmanide kuuendal seminaril vastu võetud avaldus

Euroopa ombudsmanide võrgustik on teinud käesoleva avalduse, et laiemalt teadvustada ombudsmanide töö Euroopa Liidu mõõdet ja selgitada, milliseid teenuseid nad pakuvad inimestele, kes esitavad kaebusi ELi õigusega hõlmatud küsimustes.

Riiklikud ja piirkondlikud ombudsmanid teevad väga palju selleks, et ELi kodanikud ja elanikud teaksid ja kasutaksid oma õigusi. Koos Euroopa ombudsmaniga moodustavad nad Euroopa ombudsmanide võrgustiku.

Euroopa ombudsmanide võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel riiklikud ja piirkondlikud ombudsmanid ning Euroopa Liidu liikmesriikide samasugused asutused, kandidaatriikide ning Islandi ja Norra riiklikud ombudsmanid, samuti Euroopa ombudsman ja Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon. Saksamaal täidavad ombudsmanidega sarnast rolli riigi ja piirkonna tasandi petitsioonikomisjonid. Nemad kuuluvad samuti võrgustikku.