• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Haldusõigus

ELi halduskorra näidiseeskirjad

1. septembril 2014 avaldas Euroopa Liidu haldusõiguse uurimisvõrgustik (ReNEUAL) ELi halduskorra näidiseeskirjad. Need on avaldatud ReNEUALi veebilehel: www.reneual.eu.

Euroopa Ombudsman on ReNEUALi projekti aastaid toetanud. Pärast ReNEUALi juhtkomiteega kohtumist 2010. aastal korraldas ombudsman 2012. aasta märtsis konverentsi, kus ReNEUALi liikmed selgitasid oma kavatsust koostada eeskirjad, mis toimiksid nii seadusandliku ettepaneku kui ka olemasolevas õiguses esinevate põhimõtete veenva tervikkoguna. Projekti edenedes esitasid ombudsmani töötajad selle jaoks teavet, kommenteerisid eelnõusid ja osalesid aktiivselt kahel 2013. aastal korraldatud konverentsil.

ReNEUAL esitas oma töö tulemused 2014. aasta mais koos ombudsmaniga korraldatud teisel ühiskonverentsil. Konverentsil toimunud arutelu arvesse võttes viis ReNEUALi meeskond seejärel näidiseeskirjade teksti väljatöötamise lõpule.

Ombudsman märkis oma kokkuvõtvates märkustes 2014. aasta mais toimunud konverentsil järgmist:

Tohutu töö, mida Euroopa Liidu haldusõiguse uurimisvõrgustik on asutamisele järgnenud viie aasta jooksul teinud ja mille ta on edukalt lõpule viinud, muudab haldusraamistiku, mille kaudu ELi institutsioonid täidavad oma ülesandeid, nähtavamaks ja arusaadavamaks. Olen veendunud, et sellel töö on märkimisväärne pikaajaline mõju ning see aitab ELi institutsioonidel saavutada tipptaseme ning toimida ausalt, läbipaistvalt, tõhusalt ja avatult, kaasates ka isikuid, kelle huve on riivatud, ja kodanikke üldiselt.

ReNEUALi näidiseeskirjad on ombudsmani jaoks väärtuslik inspiratsiooniallikas, kui ta täidab oma ülesannet teenida demokraatiat, tehes Euroopa Liidu institutsioonidega koostööd tõhusama, vastutustundlikuma, läbipaistvama ja eetilisema halduse nimel.