• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Sissejuhatus

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Euroopa ombudsmani eesmärk on tagada, et kodanikud, valitsusvälised organisatsioonid, ühingud ja ettevõtted teaksid oma õigust esitada Euroopa Liidu institutsioonide haldusomavoli käsitlevaid kaebusi. Ombudsman tunnustab meedia tähtsat rolli avaliku arvamuse kujundamisel, arutelude rikastamisel ning tema teenuste nähtavamaks muutmisel kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa ombdusmani tegevuses ja Euroopa Liidu õigusest tulenevate õiguste austamisele ning halduse kvaliteedi tõstmisele suunatud püüdlustes on kesksel kohal ennetav meediapoliitika.

Ombudsmani meediapoliitika rajaneb kahepoolsel lähenemisel: ühest küljest püüab ombudsman oma tööd Euroopa laiemale üldsusele tutvustada üldiste meediakanalite kaudu (nt televisioon, ajakirjandus, raadio), teisest küljest edastab ombudsman oma sõnumit konkreetsetele potentsiaalsetele kaebuste esitajate rühmadele spetsialiseerunud meediakanalite kaudu (nt majandus- ja tarbijaajakirjad ning ühingute, valitsusväliste organisatsioonide ja huvirühmade siseuudiskirjad).

Ombudsmani eesmärk on tegutseda ajakirjanikele võimalikult läbipaistval ja ligipääsetaval viisil, et üldsus saaks tema tööd jälgida. Ta jagab meediale teavet uurimise algatamise, institutsiooni poolt vastu võetud ning kaebuse esitajat rahuldavate sõbralike lahendite, institutsioonidele tehtud oluliste soovitusettepanekute ning uurimise lõpetamise otsuste kohta. Ombudsman esitleb meediale oma aastaaruannet, uusimat statistikat, tutvustab oma osalemist avalikes debattides ning ombudsmaniga soetud üldsusele asjakohaseid teemasid. Samal ajal kui ombudsman soovib oma tööd võimalikult avalikustada, austab ta kaebuse esitajate seadusjärgseid taotlusi käsitleda nende juhtumeid konfidentsiaalselt.

Ombudsman soovib jõuda nii Brüsselis asuvate Euroopa korrespondentideni kui ka kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ning piirkondlike ajakirjanikeni. Ombudsman teavitab meediat peamiselt pressiteadete, pressikonverentside, taustaarutelude ning intervjuude kaudu. Ombudsman püüab edastada lugejasõbralikke ja lihtsaid sõnumeid, et olla ajakirjanikele maksimaalselt kasulik.

Lisateavet ombudsmani meediaürituste kohta jagab: pr Gundi Gadesmann, Meedia ja välissuhete talituse juhataja, tel +32 2 284 26 09.