Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Euroopa Ombudsmani roll

Euroopa Ombudsman on sõltumatu ja erapooletu asutus, kes tagab, et Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused vastutavad oma tegevuse eest, ning kes edendab head haldustava. Ombudsman aitab inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on probleeme ELi haldusega, ning uurib sel eesmärgil kaebusi ELi institutsioonide ja organite haldusomavoli kohta, kuid püüab ka ennetavalt otsida laiemaid süsteemseid probleeme.

Meie strateegia

Euroopa Ombudsmani (edaspidi „ombudsman“) praeguste volituste suunamiseks koostas ombudsmani büroo uue strateegia „2024. aasta poole“. See põhineb edukal strateegial „2019. aasta poole“, mille eesmärk oli suurendada büroo mõju, nähtavust ja olulisust.

Strateegia kirjeldab ombudsmani missiooni toimivana koostöös ELi institutsioonidega halduse läbipaistvamaks, eetilisemaks ja tõhusamaks muutmisel.

Selles märgitakse ombudsmani büroo tegevuse muutuvat konteksti COVID-19 pandeemia tõttu ning kuidas büroo on kujundanud avalikku arvamust hea halduse suhtes.

Strateegia juhib tähelepanu lahendamist ootavatele Euroopa Liidu peamistele poliitikaküsimustele, näiteks kliimamuutuste käsitlemine, rändekriis ja õigusriigi probleemid ELis, märkides kõrgete eetikastandardite järgimise tähtsust ELi institutsioonides, nii et kodanikud usaldaksid lähiaastate otsuseid ja õigusakte.

Strateegiaga tahetakse saavutada neli eesmärki.

  • Kestev positiivne mõju ELi haldusele – prioriteedid on muu hulgas ombudsmani tegevuses süstemaatilisemad ja põhjalikumad järelmeetmed ning koostöö ja dialoogi tugevdamine ELi institutsioonidega.
  • Ombudsmani tegevuse jätkuv seotus tegelikkusega – prioriteedid on muu hulgas avaliku halduse süsteemsete suundumuste tuvastamine ELi ja riiklikul tasandil ning nende mõju hindamine Euroopa demokraatiale.
  • Kodanike teadlikkuse suurendamine ombudsmani tegevusest – prioriteedid on muu hulgas kaasava lähenemisviisi arendamine sidusrühmade ja arvamuskujundajatega, näiteks kodanikuühiskonna organisatsioonide, meedia, ettevõtete ja muude organisatsioonidega.
  • Täiendav büroo tegevuse tõhususe suurendamine – prioriteedid on muu hulgas büroo struktureerimine, paindlikud ja kohanemisvõimelised tööprotsessid ja teavitustegevus.

 

Igal aastal kavandatakse konkreetsed eesmärkide saavutamise meetmed ja hinnatakse neid.

Lugege lisateavet meie strateegia kohta