Kas teil on kaebus
ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Ombudsmani meeskond

Et tagada, et asutus käsitleb kaebusi nõuetekohaselt kõigis 24 aluslepingu keeles, ja et teadvustada üldsusele, kuidas aidata inimesi ja organisatsioone, on ombudsmanil pädevad ja mitmekeelsed töötajad. Otsige meie töötajaid valdkonna järgi või vaadake meie büroo organisatsiooniskeemi.

Euroopa ombudsman

Euroopa ombudsmani kabinet

Ombudsmani kantselei töötajad alluvad vahetult ombudsmanile, töötades tema otsese juhtimise all. Kantselei nõustab ja abistab ombudsmani, aidates tagada tema visiooni, strateegia ja eesmärkide täitmise.
Kõik kantselei töötajad võivad vajaduse korral saata ombudsmani tööreisidel ning aidata ettenähtud korras koostada kõnesid, ettekandeid või aruandeid.
 • Aidan O'Sullivan
  Kabineti juhataja
  Aidan O'Sullivan vastutab üldiselt ombudsmani strateegia, institutsioonidevaheliste suhete (sh Euroopa Parlamendiga suhtlemise) ja kabineti töö korraldamise eest. Ta teeb peasekretariaadiga koostööd strateegia rakendamise tagamiseks ning nõustab ombudsmani kommunikatsiooni ja teavitustegevuse vallas.
 • Fintan Butler
  Vanemnõunik
  Fintan Butler annab ombudsmanile nõu uurimiste, uurimismenetluste ja nendega seotud küsimuste vallas.
 • Graham Smith
  Vanemnõunik
  Ombudsmani vanemnõunik nõustab dokumentidele juurdepääsu, kaebuste menetlemise protsesside ja tulemustega seotud küsimustes. Esindab ombudsmani esinejana konverentsidel ja üritustel.
 • Silvia Bartolucci
  Isiklik assistent
  Silvia Bartolucci vastutab ombudsmani päevakava, lähetuste ja koosolekute korraldamise.
 • Frederik Hafen
  Poliitikaassistent
  Vastutab igapäevase suhtlemise eest Euroopa Parlamendiga, sealhulgas petitsioonikomisjoniga. Abistab Euroopa Ombudsmani strateegia institutsioonisisesel ja -välisel elluviimisel ning infotundide ettevalmistamisel.
 • Caroline Moen
  Kabineti assistent
  Vastutab ombudsmani päevakava haldamise eest; käsitleb ombudsmani kõiki saabuvaid kirju ja kutseid; haldab büroo digiarhiivi; haldab sisevõrgu ombudsmani jaotist. Vastutab määratud jooksvate haldusülesannete täitmise eest.

Peasekretariaat

Peasekretariaadi ülesanne on büroo töö üldjuhtimine ning ombudsmani strateegia üldine koordineerimine ja elluviimine.
 • Cesira D'Aniello
  Peasekretär
 • Christophe Bauer
  Assistent – Juhtumite menetlemine
 • Peter Dyrberg
  Peasekretäri nõuandev administraator uurimisküsimustes
 • Murielle Richardson
  Peasekretäri nõuandev administraator personali ja juhtimistsükli valdkonnas

Teabetalitus

Teabetalituse ülesanne on teavitada avalikkust, peamisi sihtrühmi ja muid sidusrühmi ombudsmani uurimistest ja strateegilisest tegevusest ning tema osalemisest asjakohastes Euroopa Liidu aruteludes ja poliitika kujundamises.
Talitus vastutab üldise strateegilise teabevahetuse eest, näiteks Euroopa ombudsmanide võrgustiku koordineerimise eest.
 • Gundi Gadesmann
  Kommunikatsioonijuht
 • Sylvie Debout
  Väljaannete assistent
 • Elena Kindyni
  Digitaalse teabevahetuse ametnik
 • Audrey Lemonnier
  Kommunikatsiooni assistent
 • Jean Lusweti
  Tekstikirjutaja ja kommunikatsiooni assistent
 • Honor Mahony
  Pressiesindaja
 • Carolina Marín Vargas
  Kommunikatsiooni assistent
 • Richard More O'Ferrall
  Kommunikatsiooni ametnik
 • Marina Ramazanova
  Kommunikatsiooni assistent
 • Gabrielle Sheridan
  Kommunikatsiooni assistent
 • Christelle Therouse
  Kommunikatsiooni assistent

Osakond 1 – uurimine ja IKT

1. osakond uurib võimalikke haldusomavoli juhtumeid, et leida lahendusi kooskõlas ombudsmani seatud strateegiliste eesmärkide ja prioriteetidega.
1. osakond haldab ka ombudsmani büroo IKT-tuge ja lahendusi, tegeleb Euroopa ombudsmanide võrgustikuga ja koordineerib tegevust teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Uurimis- ja IKT osakonna juhataja – osakond 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Haldusassistent
 • Maria Depasquale
  Peajurist
 • Juliano Franco
  Peajurist
 • Inga Jasmontaitė
  Haldusassistent
 • Tereza Mandjukova
  Juhtumiuurija
 • Maria Moustakali
  Juhtumiuurija
 • Josef Nejedlý
  Õigusametnik
 • Aude Perrot
  Juhtumiuurija
 • Jakub Pawlowicz
  Õigusametnik
 • Eija Salonen
  Õigusametnik
 • Vieri Biondi
  Praktikant
 • Morgane Macé
  Praktikant
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori juhataja
 • Kevin Crespo Gao
  Infotehnoloogia tugi
 • Massimo Ezzy
  Infotehnoloogia spetsialist – süsteemi arendaja
 • Gaël Lambert
  Infotehnoloogia spetsialist – LSA
 • Denis Nikolov
  Veebiarendaja praktikant

2. osakond – avaliku huvi uurimise koordineerimine

2. uurimisosakond koordineerib uurimisi, mis ombudsmani arvates pakuvad erilist avalikku huvi, ning korraldab selliste juhtumite kiirmenetlust, mis käsitlevad üldsuse juurdepääsu dokumentidele.
 • Fergal Ó Regan
  Avaliku huvi uurimise koordineerimise osakonna juhataja – osakond 2
 • Tessa Harris Hess
  Juhtumiuurija
 • Catherine Vaudé
  Haldusassistent
 • Elke Winter-Mes
  Juhtumiuurija
 • Una Kadunić
  Praktikant

Osakond 3 – uurimine

Kolmanda uurimisosakonna peamine ülesanne on uurida võimalikke haldusomavoli juhtumeid ning leida lahendusi kooskõlas ombudsmani seatud strateegiliste eesmärkide ja prioriteetidega.
 • Lambros Papadias
  Uurimisosakonna juhataja – osakond 3
 • Celien Coltura
  Juhtumiuurija
 • Madeleine Healy
  Juhtumiuurija
 • Patricia López Martín
  Õigusametnik
 • Erika Murányi
  Haldusassistent
 • Silvia Ticau
  Juhtumiuurija
 • Diana Riochet
  Õigusametnik
 • Marta Barzagli
  Praktikant
 • Georgia Kyrkou
  Praktikant

Osakond 4 – uurimine

Kolmanda uurimisosakonna peamine ülesanne on uurida võimalikke haldusomavoli juhtumeid ning leida lahendusi kooskõlas ombudsmani seatud strateegiliste eesmärkide ja prioriteetidega.
 • Tina Nilsson
  Uurimisosakonna juhataja – osakond 4
 • Peter Bonnor
  Peajurist
 • Evelyne Coudière
  Haldusassistent
 • Nastasja Fuxa
  Õigusametnik
 • Michaela Gehring
  Juhtumiuurija
 • Laura Massocchi
  Juhtumiuurija
 • Angela Marcos Figueruelo
  Õigusametnik
 • Konstantinos Tsaklidis
  Juhtumiuurija
 • Julia Harter
  Praktikant
 • Louise Olander
  Praktikant

Strateegilise uurimise osakond

Strateegilise uurimise osakonna ülesanne on edendada ELi haldusaparaadi süstemaatilist täiustamist, eelkõige viies ellu ja jälgides omaalgatuslikke uurimisi ja kaasates institutsioone, organeid, asutusi ja ameteid kooskõlas ombudsmani strateegias „2019. aasta poole” sätestatud eesmärkidega ja iga-aastases juhtimiskavas kindlaks määratud prioriteetidega.
 • Rosita Hickey
  Strateegilise uurimise osakonna juhataja
 • Elpida Apostolidou
  Õigusnõunik
 • Tanja Ehnert
  Juhtumiuurija
 • Koen Roovers
  Juhtumiuurija
 • Maximillian Kemp
  Praktikant

Personali-, haldus- ja eelarvetalitus lehekülje ülaosas

Personali-, haldus- ja eelarvetalitus vastutab kõigi haldusküsimuste eest, mis on seotud institutsiooni hoonete, sisseseade, personali, eelarve ja rahaliste vahenditega. Talituse eesmärk on abistada ombudsmani, leides institutsioonile kõrgetasemelised töötajad, pakkudes suurepäraseid töötingimusi ning tagades, et avalikke vahendeid kasutatakse tõhusalt ja ausameelselt.
 • Alessandro Del Bon
  Personali-, haldus- ja eelarvetalituse juhataja
 • Séverine Beyer
  Dokumendihalduse assistent
 • Ana Gaspar
  Dokumendihalduse assistent
 • Oualiba Makhloufia
  Dokumendihalduse ametnik
 • Michael Weiskorn
  Dokumendihalduse assistent – teabevabaduse valdkond
 • Caroline Zinck
  Dokumendihalduse assistent
Eelarvetalitus
 • Véronique Vandaele
  Eelarvetalituse juhataja
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Talituse juhataja sekretär-abi – finantstehniline abi
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finantsassistent
 • Stéphanie Maraj
  Finantsassistent
 • Emese Szentes
  Finantsassistent
Personalitalitus
 • Zina Assimakopoulou
  Personalitalituse juhataja
 • Rachel Doell
  Haldusassistent
 • Henri Finckbohner
  Juht - haldustugi
 • Giovanna Fragapane
  Haldusassistent
 • Marjorie Fuchs
  Verwalter
 • Isgouhi Krikorian
  Haldusassistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Personalijuhi assistent

Andmekaitseametnik

 • Juliano Franco
  Andmekaitseametnik
 • Elpida Apostolidou
  Andmekaitseametniku assistent