Kas teil on kaebus
ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Töökohad

Menetlus

Euroopa Ombudsmani sekretariaadi vabad alalised ametikohad täidetakse asutusesisese üleviimise või edutamise teel, muude ühenduse institutsioonide või asutuste ametnike üleviimise või lähetamise teel või Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) või Euroopa Liidu institutsiooni või asutuse korraldatud avaliku konkursi tulemusel koostatud varunimekirjast värbamise teel.

Ajutiste teenistujate töökohtade teated avaldatakse sisevõrgus, et edendada praeguste töötajate karjääri, või Euroopa Ombudsmani veebilehel. Tavaliselt saadab ombudsman vabade töökohtade teated ka Euroopa Liidu muudele institutsioonidele. Ombudsmani büroos sagedamini vajatava profiiliga töökohtade jaoks võidakse avaldada alaline konkursikutse, et luua kandidaatide reserv, keda vajaduse korral kutsuda katsetele ja vestlusele.

Ühel või mitmel valikumenetlusel edukaks osutunud kandidaatidel, kes on eriti huvitatud Euroopa Ombudsmani büroos töötamisest, palutakse võtta ühendust ombudsmani personali-, haldus- ja eelarvetalitusega.

Vabad ametikohad

Praegused tööpakkumised:

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi

Välislingid

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) – Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) asutati 26. juulil 2002. Ameti ülesanne on korraldada avalikke konkursse, et leida pädevaid töötajaid Euroopa Liidu kõigile institutsioonidele, nimelt Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile, Euroopa Kohtule, Euroopa Kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Ombudsmanile. EPSO alustas tegevust 1. jaanuaril 2003.

Praktikavõimalused

Nõuded

Kaks korda aastas pakub ombudsman eelkõige ülikooli lõpetanutele või samaväärse haridusega isikutele praktikakohti. Praktikaperioodid algavad igal aastal 1. septembril ja 1. jaanuaril. Mõlema perioodi praktikateadaanne, millega kutsutakse üles esitama taotlusi, avaldatakse igal aastal tavaliselt 1. veebruaril. Teatisega täpsustatakse sellel aastal soovitud profiilid. Praktika toimub lähtuvalt büroo vajadustest kas Strasbourgis või Brüsselis.

Ombudsmani büroo praktikandid peavad oskama väga hästi inglise keelt, seepärast peab saadetav avaldus olema inglise keeles. Samadel põhjustel on ka teave praktikale kandideerimise avalduste kohta ainult inglise keeles.

Traineeship 2019/2020

We invite you to apply for a traineeship starting either on 1 September 2019 or on 1 January 2020. We offer paid traineeships for an initial period of four months, which can be extended by eight months (subject to an assessment of trainees’ performance).

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
  3. web development

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi