Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om klagomål som inkom under 2017

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om klagomål som inkom under 2017
1 148 Råd gavs eller ärendet överfördes till ett annat klagomålsorgan 52,8 %
595 Svar skickades till den klagande om att ingen ytterligare rådgivning
kunde ges
27,3 %
370 Undersökning inleddes 17 %
63 Beslut om tillåtlighet 2,9 %