Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile

Euroopa Ombudsman uurib isikute, ettevõtete ja organisatsioonide kaebusi Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste haldusomavoli kohta.

Kaebus tuleb esitada kahe aasta jooksul alates kuupäevast, mil asjaomane isik sai toimunust teada.

Eelnevad pöördumised: kaebuse esitaja peab kõigepealt olema pöördunud asjaomase institutsiooni poole ja püüdnud temaga probleemi lahendada.

Mis on haldusomavoli?

Haldusomavoli toimub siis, kui institutsioon või asutus ei tegutse vastavalt seadusele, ei järgi hea haldustava põhimõtteid või rikub inimõigusi.

Haldusomavoli võib olla näiteks haldusrikkumine, ebaõiglus, diskrimineerimine või võimu kuritarvitamine, näiteks ELi rahaliste vahendite haldamisel, seoses hangetega või töölevõtmispoliitikas. See on ka vastamata jätmine ja üldsust huvitava teabe kättesaadavaks tegemisest keeldumine või sellega tarbetu viivitamine.

Mida Euroopa Ombudsman ei saa teha

Euroopa Ombudsman ei saa uurida liikmesriikide riiklike, piirkondlike või kohalike haldusasutuste vastu esitatud kaebusi, isegi mitte siis, kui kaebused käsitlevad ELi küsimusi.

Ombudsman ei saa uurida küsimusi, mille suhtes on algatatud kohtumenetlus.

Kas ombudsman saab mind aidata? Kui mitte, siis kes saaks?

Kui ombudsmanil ei ole võimalik teid probleemi lahendamisel aidata, võivad abiks olla teised asutused.

Filtritega saate kontrollida, kas teie kaebus vastab ombudsmani uurimise algatamise kriteeriumidele või kas ombudsman saab anda teile nõu.

Kas soovite esitada kaebuse või paluda teavet?

Tavaolukorras ei saa Euroopa Ombudsman käsitleda teie kaebust, kui te ei ole Euroopa Liidu kodanik või Euroopa Liidu liikmesriigis resideeruv või registreeritud füüsiline või juriidiline isik. Teatud juhtudel võib Euroopa Ombudsman otsustada alustada teie tõstatatud küsimusega seoses omaalgatusliku uurimise.
Kui soovite teada, kas teie kaebuse käsitlemine kuulub Euroopa Ombudsmani pädevusse, vastake järgmistele küsimustele.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Näib, et teie kaebus on seotud avaliku haldusega Euroopa Liidu liikmesriigis. Euroopa Liidu liikmesriigi avaliku haldusega, sealhulgas Euroopa Liidu õigusega seotud kaebustega tegelevad Euroopa ombudsmanide võrgustiku liikmed. Kui soovite, et teie kaebust käsitleks Euroopa ombudsmanide võrgustiku liige, jätkake asjakohase asutuse otsimist, mille poole saate pöörduda:

Teised võimalused on

 • esitada petitsioon Euroopa Parlamendile. Euroopa Parlament käsitleb Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega seotud petitsioone. Petitsioonid annavad Euroopa Parlamendile võimaluse juhtida tähelepanu juhtudele, mil liikmesriik või kohalik ametiasutus või muu institutsioon on rikkunud Euroopa kodanike õigusi.
  Petitsiooni koostamise kohta saab lisateavet Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni veebilehelt;

 • võtta ühendust SOLVITiga, mis tegeleb piiriüleste probleemidega, mis tulenevad sellest, et liikmesriikide ametiasutused on ELi õigust valesti kohaldanud. SOLVIT üritab leida asjaliku lahenduse kümne nädala jooksul. SOLVIT tegeleb peamiselt ettevõtte või kodaniku ning riigiasutuse vaheliste piiriüleste probleemidega.
  Lisateabe saamiseks SOLVITi kohta külastage SOLVITi veebilehte;

 • esitada kaebus Euroopa Komisjonile, mis tegeleb kaebustega, mis puudutavad ühenduse õiguse väidetavat rikkumist ELi liikmesriikides.
  Teavet selle kohta, kuidas esitada kaebus komisjonile, leiab komisjoni veebilehe sektsioonist "ELi õiguse rikkumist käsitleva kaebuse vorm".


Euroopa Ombudsman saab teid tõenäoliselt aidata. Selleks et ombudsman saaks algatada teie kaebusega seoses uurimise, peab olema täidetud mitu tingimust.

Palun täpsustage:


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Euroopa Ombudsman saab teid tõenäoliselt aidata. Selleks et ombudsman saaks algatada teie kaebusega seoses uurimise, peab olema täidetud mitu tingimust.

Palun täpsustage:


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Bulgaaria „Ombudsman Information Network” (ombudsmanide infovõrgu) sektsioonist „Other Ombudsmen in Bulgaria” leiab lingid teistele Bulgaaria ombudsmanidele.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste Tšehhi Vabariigi asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Õiguskantsleri veebilehe sektsioonist „Lingid” leiab loetelu teiste Eesti ja Euroopa asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Χρήσιμες Συνδέσεις” leiab loetelu teiste Kreeka asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Õiguste kaitsjale kaebuste esitamise teave on õiguste kaitsja veebilehe jaotises „Saisir le Défenseur des droits”.

Õiguste kaitsja veebilehe jaotises „Nos partenaires” on Prantsusmaa muude organite loetelu, kes saavad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Iirimaa ombudsmani veebilehe sektsioonist „If we can't help” leiab loetelu teiste kaebustega tegelevate Iirimaa asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Horvaatia ombudsmani veebilehe sektsioonist „Linkovi” leiab loetelu teiste Horvaatia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Συνδέσεις” leiab loetelu teiste Küprose asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste Läti asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Andere klachtvoorzieningen” leiab loetelu teiste Madalmaade asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Riigiasutuse veebilehe „HELP.gv.at” sektsioon „Behörden” sisaldab loetelu muude ametiasutuste ja kaebustega tegelevate organite kohta, kes võivad teid aidata.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Ligações” leiab loetelu teiste Portugali asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Rumeenia ombudsmani veebilehe sektsioonist „Stiri” leiab loetelu teiste Rumeenia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Sloveenia ombudsmani veebilehe sektsioonist „Useful links” leiab loetelu teiste Sloveenia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Adresár liniek” leiab loetelu teiste Slovakkia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Soome parlamentaarse ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste Soome asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Rahva eestseisjale kaebuste esitamise teave on rahva eestseisja veebilehe jaotises „Ankohu”.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Useful Links” leiab loetelu teiste asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Montenegro ombudsmani veebilehe "Links" jaotises on teave teiste Montenegro Vabariigi asutuste kohta, kellelt võite saada abi.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Teave selle kohta, kuidas esitada kaebus riiklikule ombudsmanile, on kättesaadav ombudsmani veebisaidi rubriigis „How do you apply?


Kodanike kaitsjale kaebuste esitamise teave on kodanike kaitsja veebilehe jaotises „Complaint” (kaebus).

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


„Gateway to the public sector in Norway” sektsioonist „Find Authorities” leiab loetelu teiste Norra asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Bulgaaria „Ombudsman Information Network” (ombudsmanide infovõrgu) sektsioonist „Other Ombudsmen in Bulgaria” leiab lingid teistele Bulgaaria ombudsmanidele.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste Tšehhi Vabariigi asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Õiguskantsleri veebilehe sektsioonist „Lingid” leiab loetelu teiste Eesti ja Euroopa asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Χρήσιμες Συνδέσεις” leiab loetelu teiste Kreeka asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Õiguste kaitsjale kaebuste esitamise teave on õiguste kaitsja veebilehe jaotises „Saisir le Défenseur des droits”.

Õiguste kaitsja veebilehe jaotises „Nos partenaires” on Prantsusmaa muude organite loetelu, kes saavad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Iirimaa ombudsmani veebilehe sektsioonist „If we can't help” leiab loetelu teiste kaebustega tegelevate Iirimaa asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Horvaatia ombudsmani veebilehe sektsioonist „Linkovi” leiab loetelu teiste Horvaatia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Συνδέσεις” leiab loetelu teiste Küprose asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste Läti asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Andere klachtvoorzieningen” leiab loetelu teiste Madalmaade asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Riigiasutuse veebilehe „HELP.gv.at” sektsioon „Behörden” sisaldab loetelu muude ametiasutuste ja kaebustega tegelevate organite kohta, kes võivad teid aidata.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Ligações” leiab loetelu teiste Portugali asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Rumeenia ombudsmani veebilehe sektsioonist „Stiri” leiab loetelu teiste Rumeenia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Sloveenia ombudsmani veebilehe sektsioonist „Useful links” leiab loetelu teiste Sloveenia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Adresár liniek” leiab loetelu teiste Slovakkia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Soome parlamentaarse ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste Soome asutuste kohta, kes võivad teid aidata.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Rahva eestseisjale kaebuste esitamise teave on rahva eestseisja veebilehe jaotises „Ankohu”.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Useful Links” leiab loetelu teiste asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Montenegro ombudsmani veebilehe "Links" jaotises on teave teiste Montenegro Vabariigi asutuste kohta, kellelt võite saada abi.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Teave selle kohta, kuidas esitada kaebus riiklikule ombudsmanile, on kättesaadav ombudsmani veebisaidi rubriigis „How do you apply?


Kodanike kaitsjale kaebuste esitamise teave on kodanike kaitsja veebilehe jaotises „Complaint” (kaebus).

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


„Gateway to the public sector in Norway” sektsioonist „Find Authorities” leiab loetelu teiste Norra asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Bulgaaria „Ombudsman Information Network” (ombudsmanide infovõrgu) sektsioonist „Other Ombudsmen in Bulgaria” leiab lingid teistele Bulgaaria ombudsmanidele.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste Tšehhi Vabariigi asutuste kohta, kes võivad teid aidata.Õiguskantsleri veebilehe sektsioonist „Lingid” leiab loetelu teiste Eesti ja Euroopa asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Χρήσιμες Συνδέσεις” leiab loetelu teiste Kreeka asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Õiguste kaitsjale kaebuste esitamise teave on õiguste kaitsja veebilehe jaotises „Saisir le Défenseur des droits”.

Õiguste kaitsja veebilehe jaotises „Nos partenaires” on Prantsusmaa muude organite loetelu, kes saavad teid aidata.


Iirimaa ombudsmani veebilehe sektsioonist „If we can't help” leiab loetelu teiste kaebustega tegelevate Iirimaa asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Horvaatia ombudsmani veebilehe sektsioonist „Linkovi” leiab loetelu teiste Horvaatia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Συνδέσεις” leiab loetelu teiste Küprose asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste Läti asutuste kohta, kes võivad teid aidata.Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste asutuste kohta, kes võivad teid aidata.
Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Andere klachtvoorzieningen” leiab loetelu teiste Madalmaade asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Riigiasutuse veebilehe „HELP.gv.at” sektsioon „Behörden” sisaldab loetelu muude ametiasutuste ja kaebustega tegelevate organite kohta, kes võivad teid aidata.Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Ligações” leiab loetelu teiste Portugali asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Rumeenia ombudsmani veebilehe sektsioonist „Stiri” leiab loetelu teiste Rumeenia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Sloveenia ombudsmani veebilehe sektsioonist „Useful links” leiab loetelu teiste Sloveenia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Adresár liniek” leiab loetelu teiste Slovakkia asutuste kohta, kes võivad teid aidata.


Soome parlamentaarse ombudsmani veebilehe sektsioonist „Links” leiab loetelu teiste Soome asutuste kohta, kes võivad teid aidata.Rahva eestseisjale kaebuste esitamise teave on rahva eestseisja veebilehe jaotises „Ankohu”.
Ombudsmani veebilehe sektsioonist „Useful Links” leiab loetelu teiste asutuste kohta, kes võivad teid aidata.Montenegro ombudsmani veebilehe "Links" jaotises on teave teiste Montenegro Vabariigi asutuste kohta, kellelt võite saada abi.


Teave selle kohta, kuidas esitada kaebus riiklikule ombudsmanile, on kättesaadav ombudsmani veebisaidi rubriigis „How do you apply?


Kodanike kaitsjale kaebuste esitamise teave on kodanike kaitsja veebilehe jaotises „Complaint” (kaebus).„Gateway to the public sector in Norway” sektsioonist „Find Authorities” leiab loetelu teiste Norra asutuste kohta, kes võivad teid aidata.NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


![ guide.nota.advice ]

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.

NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


NB! Käesolevas elektroonilises juhendis esitatud nõuanded on üksnes soovituslikud. Kui te pole kindel, kelle poole oma kaebusega pöörduda, või kui nõuannetest hoolimata arvate, et teie kaebusega seotud küsimust võiks käsitleda Euroopa tasandil, võtke palun ühendust Euroopa Ombudsmaniga.


Kuidas käsitleme kaebusi?

Skeem selgitab menetlust, kuidas ombudsman käsitleb kaebusi.

 • Saime kaebuse

  • Ombudsmani büroo kontrollib,
   kas peaksime algatama uurimise.

   • Algatatakse uurimine

    Kaebuse esitajale saadetakse kiri.

    • Uurimine

     Ombudsman hindab kaebust ja võib teha järgmist:
     – küsida institutsioonilt või asutuselt vastust või paluda esitada rohkem teavet;
     – korraldada kohtumise institutsiooni või asutusega ja/või seda kohapeal kontrollida;
     – küsida kaebuse esitajalt teavet või kommentaare.

     • Kaebuse saab kiiresti lahendada

      • Lahendusettepanek

       Kui institutsioon võtab selle vastu, on küsimus lahendatud.

     • Ombudsman tuvastab haldusomavoli

      • Ombudsman soovitab,
       kuidas haldusomavoli lõpetada

       Institutsioon peab esitama arvamuse 3 kuu jooksul Kaebuse esitaja võib kommenteerida.

       • Lõplik otsus

        Selles märgitakse järeldused, näiteks:
        – soovitused võeti vastu,
        – probleemi käsitleti,
        – haldusomavoli lõpetati,
        – süsteeme/menetlusi täiustati.

     • Ombudsman ei tuvasta haldusomavoli

   • Uurimist ei algatata

    – Küsimus ei ole ombudsmani pädevuses.
    – Kaebust ei saa vastu võtta (nt põhjusel, et kaebuse esitaja ei ole veel proovinud küsimust lahendada otse Euroopa Liidu institutsiooni või asutuse poole pöördudes).
    – Ebapiisav teave.
    – Küsimust saab paremini lahendada muu asutus.

Kaebuse esitamine

Tõhususe huvides kasutab Euroopa Ombudsman veebipõhist kaebuste esitamise süsteemi.

Veebipõhise kaebuse saab esitada kolmes lihtsas etapis.

1 Kontrollige kriteeriume

Vaadake läbi kaebuse esitamise kontroll-loend  ja veenduge, et Euroopa Ombudsman saab teie kaebust uurida.

2 Valmistage aegsasti ette vajalik teave ja dokumendid

Kaebuse esitamiseks tuleb teil esitada järgmine teave:

 • selle ELi institutsiooni nimetus, mille kohta soovite kaebuse esitada;
 • teie kaebuses käsitletav otsus või küsimus;
 • mida tegi ELi institutsioon või asutus teie arvates valesti;
 • mida peaks asutus teie arvates asja lahendamiseks tegema;
 • kas asja on juba lahendanud kohus või on see kohtus menetlemisel.

Et saaksime kaebuse täielikuna aktsepteerida, tuleb teil esitada järgmised dokumendid.

 • Tõendid, et olete juba pöördunud ELi institutsiooni või asutuse poole õiguskaitse saamiseks ning olete andnud sellele vastamiseks piisavalt aega. See on kaebuse vastuvõetavuse kohustuslik tingimus. Nende tõendite saamiseni ei saa me teie kaebust menetleda.
 • Kui asjakohane, toetavad dokumendid teie kaebuses käsitletava otsuse või küsimuse kohta ning selle kohta, millal te sellest teada saite.
3 Looge konto või logige sisse olemasolevale kontole

Kaebuste esitamiseks peate looma konto. Kui teil on konto, saate koostada kaebuse teile sobival ajal enne selle esitamist. Samalt kontolt saate kontrollida kaebuse olekut või esitada uusi kaebusi.

Kaebuse koostamise suunised

 • Sõnastage kaebus lühidalt. Erandjuhtudel, kui kaebus peab olema pikem kui vormi sõnade lubatud maksimaalne arv, lisage täielik kaebus manusena ja kirjutage kaebuse vormi väljadele selle kokkuvõte.
 • Kui on mitu küsimust, mis on läinud valesti, siis nimetage ja nummerdage eri küsimused. Esitage argumendid ja tõendid iga väidetava rikkumise kohta. Märkige selgelt, mis meetmeid tuleks teie arvates võtta iga kaebuses käsitletud küsimuse lahendamiseks.
 • Esitage ombudsmanile ainult kaebuse mõistmiseks vajalikud dokumendid või teave.
 • Ärge esitage ombudsmanile kolmandate isikute isikuandmeid, v.a kui isikuandmed on vajalikud selleks, et ombudsman saaks kaebust menetleda.

Meie veebipõhine erivorm võimaldab meil kaebusi tõhusamalt ja kiiremini menetleda. Kui te ei saa veebivormi kasutada, võtab Euroopa Ombudsman vastu e-posti või postiga esitatud kaebusi.

Kaebuse esitamine postiga

NB! Me ei saa menetleda teatud kaebusi. Seepärast, isegi kui soovite esitada kaebuse postiga, soovitame enne kaebuse saatmist vaadata läbi kaebuse koostamise kontroll-loetelu.

Kui teil ei ole võimalik esitada kaebust veebis ja soovite esitada kaebuse postiga, tehke järgmist.

 • Täitke kaebuse vorm.
 • Esitage ombudsmanile ainult kaebuse mõistmiseks vajalikud dokumendid või teave.
 • Sõnastage kaebus lühidalt. Erandjuhtudel, kui kaebus ületab viit lehekülge, lisage lühikokkuvõte kaebuse vormil ja märkige manusena lisatud kaebuse lehekülgede arv.
 • Lisage kindlasti:
  • tõendid, et olete juba pöördunud ELi institutsiooni või asutuse poole õiguskaitse saamiseks. See on kaebuse vastuvõetavuse kohustuslik tingimus. Vastasel juhul teatatakse teile, et me ei saa teie kaebust menetleda.
  • Kui asjakohane, toetavad dokumendid teie kaebuses käsitletava otsuse või küsimuse kohta ning selle kohta, millal te sellest teada saite.
 • Veenduge, et kõik rikkumist tõendavad dokumendid (näiteks kirjavahetus) manuses on nummerdatud ja nimetusega (näiteks 1-kiri-kuupäev, 2-ekiri-kuupäev…). Esitage loetelu kõigi dokumentide numbri ja nimetusega. Viidake kaebuses kõigile dokumentidele numbriga.
 • Ärge esitage ombudsmanile kolmandate isikute isikuandmeid, v.a kui isikuandmed on vajalikud selleks, et ombudsman saaks kaebust menetleda.

 

1Laadige alla kaebuse vormi PDF-versioon
Kaebuse vorm (PDF 58.59 KB)
2Saatke täidetud vorm Euroopa Ombudsmanile

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex