Kas teil on kaebus
ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Kuidas saab ombudsman aidata?

Euroopa Ombudsman uurib isikute, ettevõtete ja organisatsioonide kaebusi Euroopa Liidu institutsioonide, ametite ja asutuste haldusomavoli kohta. Haldusomavoli toimub siis, kui institutsioon või asutus ei tegutse vastavalt seadusele, ei järgi hea haldustava põhimõtteid või rikub põhiõigusi.

Haldusomavoli võib olla näiteks haldusrikkumine, ebaõiglus, diskrimineerimine ja võimu kuritarvitamine, näiteks ELi rahaliste vahendite haldamisel, seoses hangetega või töölevõtmispoliitikas. See on ka vastamata jätmine ja üldsust huvitava teabe kättesaadavaks tegemisest keeldumine või sellega tarbetu viivitamine. Kaebuse sisu ei pea olema mõjutanud kaebuse esitajat.

Euroopa Ombudsman ei saa uurida liikmesriikide riiklike, piirkondlike või kohalike haldusasutuste vastu esitatud kaebusi, isegi mitte siis, kui kaebuse teema on ELi pädevuses. Kaebus tuleb esitada kahe aasta jooksul alates kuupäevast, millal asjaomane isik sai toimunust teada. Kaebuse esitaja peab kõigepealt pöörduma asjaomase institutsiooni poole ja püüdma temaga probleemi lahendada. Ombudsman ei saa uurida probleeme, mille suhtes on algatatud kohtumenetlus.