Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Euroopa ombudsmanide võrgustiku liikmed

Euroopa ombudsmanide võrgustik hõlmab üle 95 asutuse 36 Euroopa riigist, sealhulgas riiklikud ja piirkondlikud ombudsmanid ning sarnased organid, samuti Euroopa Ombudsman ning Euroopa Parlamendi petitsioonide komitee. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Ombudsman.


Belgia

Belgias on avaliku sektori ombudsmanid olemas nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil.

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman

Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel


Tel:+32 2 289 27 27
Faks:+32 2 289 27 28
http://www.federalombudsman.be
Regional Ombudsmen >

Bulgaaria

Bulgaaria riiklik ombudsman sekkub siis, kui riigi- või munitsipaalasutuste ning nende haldusasutuste või avalikke teenuseid osutama määratud isikute tegevuse või tegematajätmisega on rikutud kodanike õigusi ja vabadusi.

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street BG -1000 Sofia
Tel:+359 2 81 06 955
Faks:+359 2 81 06 963
http://www.ombudsman.bg

Tšehhi Vabariik

Tšehhi Vabariigi ombudsman (Public Defender of Rights) uurib kaebusi seoses riikliku tasandi haldusasutustega ning teatud juhtudel ka seoses kohaliku tasandi haldusasutustega.

Veřejný ochránce práv
Údolní 39 CZ-602 00 Brno
Tel:+420 542 542 888
Faks:+420 542 542 772
http://www.ochrance.cz

Taani

Taani ombudsman tegeleb kaebustega, mis puudutavad nii riikliku kui ka kohaliku tasandi avalikku haldust.

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22 DK-1457 Copenhagen K
Tel:+45 33 13 25 12
Faks:+45 33 13 07 17
http://www.ombudsmanden.dk

Saksamaa

Saksamaal on ombudsmanid olemas kuueteistkümnest liidumaast neljas. Olemas on föderaalne petitsioonikomisjon, samuti on petitsioonikomisjonid igas liidumaas.

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 DE-11011 Berlin
Tel:+49 30 227 35257
Faks:+49 30 227 36053
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html
Regional Ombudsmen >

Eesti

Eesti õiguskantsler kontrollib õigusaktide vastavust põhiseadusele ning tegeleb kodanike esitatud kaebustega avaliku võimu kuritarvitamise kohta nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

Õiguskantsler
Kohtu 8 EE-15193 Tallinn
Tel:+372 693 8400
Faks:+372 693 8401
http://www.oiguskantsler.ee

Iirimaa

Iirimaa riiklik ombudsman uurib kaebusi, mis puudutavad valitsusasutuste, tervishoiuameti, kohalike ametiasutuste ning postiteenistuse (An Post) haldustegevust.

Office of the Ombudsman

6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland


Tel:+353 1 639 5600

https://www.ombudsman.ie

Kreeka

Kreeka ombudsman uurib Kreeka valitsusasutuste või avalike teenistuste konkreetseid halduslikke tegevusi või tegematajätmisi või praktilisi samme, mis rikuvad üksikisiku õigusi või füüsiliste või juriidiliste isikute õiguslikke huve.

Ombudsman
17 Halkokondyli Street GR - 10432 Athens
Tel:+30 213 1306 600
Faks:+30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr

Hispaania

Hispaania on halduslikult jaotatud munitsipaliteetideks, provintsideks ja autonoomseteks piirkondadeks. Lähtuvalt territoriaalsest jaotusest on lisaks Hispaania riiklikule ombudsmanile mitu piirkondlikku ja kohalikku ombudsmani. Alljärgnevalt esitatud lingid annavad teavet Hispaania riikliku ombudsmani ja võimalusel piirkondlike ombudsmanide kohta. Kõikides autonoomsetes piirkondades ei ole veel oma piirkondlikku ombudsmani.

Defensor del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y Calle Zurbano, 42 ES-28010 Madrid
Tel:+34 91 432 79 00
Faks:+34 91 308 11 58
https://www.defensordelpueblo.es
Regional Ombudsmen >

Prantsusmaa

Õiguste kaitsjale on sõltumatu riigiasutus. Institutsioon tegutseb järgmiste asutuste pädevusvaldkondades: Médiateur de la République (Prantsuse ombudsman), Défenseur des enfants (laste ombudsman), Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, võrdsuse tagamise ja diskrimineerimisvastane amet) ning Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS, turvaeetika riiklik komisjon). Õiguste kaitsja ametikoha loomisega vastutab õiguste kaitsmise eest üks ametiasutus.

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin FR - 75008 Paris
Tel:+33 1 53 29 22 00
Faks:+33 1 53 29 22 45
http://www.defenseurdesdroits.fr

Horvaatia

Horvaatia ombudsman tegeleb kaebustega, mis puudutavad valitsuse haldusasutusi, avaliku võimu organeid või selliste asutuste ametnikke seoses nende ametialase tegevusega.

Pučki pravobranitelj

Savska cesta 41/3 (Zagrepčanka building)
HR-10 000 Zagreb


Tel:+385 1 4851 855
Faks:+385 1 6431 628
https://www.ombudsman.hr

Itaalia

Itaalias ei ole riiklikku ombudsmani ega riiklikku petitsioonikomisjoni. Seevastu toimib riigi tasandil ühendus, mis levitab Euroopa Ombudsmani materjale ja tugevdab tema institutsionaalset rolli, nimelt piirkondlike ja autonoomsete provintside ombudsmanide riiklik koordineerimisorgan.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41 IT-00193 Roma
Tel:+39 06 3600 3673
Faks:+39 06 3600 4775
http://www.difesacivicaitalia.it/
Regional Ombudsmen >

Küpros

Küprose Vabariigi haldusküsimuste volinik (ombudsman) uurib kaebusi seoses Küprose Vabariigi riigiasutustega, mille tegevusega võib olla rikutud inimõigusi, seadust või hea halduse printsiipe.  Ombudsman võib uurida ka nõuetekohast käitumist, kui asjaomane tegevus on üksikisikut otseselt mõjutanud.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House Diagorou 2 CY-1097 Nicosia
Tel:+357 22 405500
Faks:+357 22 672881
http://www.ombudsman.gov.cy

Läti

Läti ombudsman vastutab inimõiguste kaitsmise ning hea halduse põhimõtete järgimise edendamise eest. Läti ombudsman uurib kaebusi ja teostab uurimisi seoses nimetatud kahe valdkonnaga.

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25 LV-1010 Rīga
Tel:+371 67686768
Faks:+371 67244074
http://www.tiesibsargs.lv

Leedu

Leedu Vabariigi Seimase ombudsmanide büroo uurib kaebusi, mis puudutavad avalikku haldust nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56 LT-01110 Vilnius
Tel:+370 5 266 51 05
Faks:+370 5 266 51 38
http://www.lrski.lt

Luksemburg

Luksemburgi riiklik ombudsman uurib kaebusi, mis puudutavad avalikku haldust nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes LU-1728 Luxembourg
Tel:+352 26 27 01 01
Faks:+352 26 27 01 02
http://www.ombudsman.lu

Ungari

Ungari parlamentaarsete volinike büroo tegeleb kaebustega, mis puudutavad Ungari riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi. Volinike büroo koosneb tsiviilõiguste parlamentaarsest volinikust, järeltulevate põlvkondade parlamentaarsest volinikust, rahvus- ja etniliste vähemuste õiguste parlamentaarsest volinikust ning andmekaitse ja infovabaduse parlamentaarsest volinikust.

Alapvető Jogok Biztosa
HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
HU-1387 Budapest, PO Box 40

Tel:+36 1 475 7100
Faks:+36 1 269 1615
http://www.ajbh.hu

Malta

Malta riiklik ombudsman uurib ja lahendab kodanike muresid seoses Malta valitsusasutuste ja avalike organitega.

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street MT-Valletta VLT 07
Tel:+356 21 24 79 44
Faks:+356 21 24 79 24
http://www.ombudsman.org.mt

Madalmaad

Madalmaade riiklik ombudsman tegeleb kaebustega, mis puudutavad Madalmaade riikliku, provintsi või munitsipaliteedi tasandi avalikke asutusi.

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151 PO Box 93122 NL-2509 AC Den Haag
Tel:+31 70 356 35 63
Faks:+31 70 360 75 72
http://www.nationaleombudsman.nl

Austria

Austria on üheksast autonoomsest haldusüksusest (Land) koosnev föderaalriik. Hetkel on Austrias riiklik ombudsmanide nõukogu ja kaks piirkondlikku ombudsmani. Alljärgnevalt esitatud linkidelt leiab teavet Austria riikliku ombudsmani nõukogu ja piirkondlike ombudsmanide kohta.

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17 Postfach 20 AT-1015 Wien
Tel:+43 (1) 515 05-0
Faks:+43 (1) 515 05-150
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Regional Ombudsmen >

Poola

Poola ombudsman (tsiviilõiguste kaitse volinik) kaitseb põhiseaduses ja muudes õigusaktides sätestatud inim- ja tsiviilõigusi ning vabadusi. Ta aitab kodanikel kaitsta nende vabadusi ja õigusi, kui avaliku halduse organid on neid rikkunud.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 PL-00-090 Warszawa
Tel:+48 22 551 77 00
Faks:+48 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Portugal

Portugali riiklik ombudsman tegeleb kaebustega, mis puudutavad avalike asutuste tegevust või tegematajätmisi.

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9 PT-1249-088 Lisboa
Tel:+351 213 926 600
Faks:+351 213 961 243
http://www.provedor-jus.pt

Rumeenia

Rumeenia ombudsman tegeleb kaebustega, mis puudutavad Rumeenia riikliku ja kohaliku tasandi avalikke asutusi.

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1 RO-010146 București
Tel:+40 21 312 71 34
Faks:+40 21 312 49 21
http://www.avp.ro

Sloveenia

Sloveenia inimõiguste ombudsman tegeleb kaebustega, mis puudutavad inimõiguste ja põhivabaduste rikkumist riikliku ja kohaliku tasandi avalike haldusasutuste ning muude avaliku võimu kandjate poolt. Ta võib sekkuda ka juhul, kui kodanikuga on avaliku haldusega seoses käitutud halvasti või hooletult.

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56 SI-1109 Ljubljana
Tel:+386 1 475 00 50
Faks:+386 1 475 00 40
http://www.varuh-rs.si

Slovakkia

Slovakkia ombudsman (Public Defender of Rights) uurib kaebusi, mis puudutavad riigi ning kohaliku tasandi haldusasutusi, samuti muid otsuste tegemise õigusega asutusi avaliku halduse valdkonnas (nt sotsiaalkindlustusamet ja tervisekindlustusamet).

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35 SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel:+421 2 323 63 705
Faks:+421 2 323 63 703
http://www.vop.gov.sk

Soome

Soome parlamentaarne ombudsman tegeleb kaebustega, mis puudutavad riigiasutusi, riigiametnikke või muid avalikke teenuseid osutavaid isikuid, et tagada hea haldus ning põhiseaduslike õiguste ning inimõiguste järgimine.

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3 FI-00102 Helsinki
Tel:+358 9 4321
Faks:+358 9 432 2268
http://www.oikeusasiamies.fi

Soome õiguskantsler tegeleb kaebustega, mis puudutavad riigiasutusi ja riigiametnikke, sh ministeeriumeid, ning kontrollib, et austataks põhiõigusi ja -vabadusi ning inimõigusi.

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20 FI-00023 Valtioneuvosto
Tel:+358 9 16001
Faks:+358 9 160 23975
http://www.oikeuskansleri.fi

Rootsi

Rootsi parlamentaarsed ombudsmanid tegelevad kaebustega, mis puudutavad Rootsi avalikke asutusi ja kohtuid.

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327 SE-10326 Stockholm
Tel:+46 8 786 40 00
Faks:+46 8 21 65 58
http://www.jo.se

Albaania Kandidaatriik

Albaania rahva eestseisja kaitseb kõigi inimeste õigusi, vabadusi ja seadusjärgseid huve riigiasutuste ebaseadusliku või ebaausa tegevuse eest.

Avokati i Popullit

Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana


Tel:+ 355 42 380 300
Faks:+ 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Põhja-Makedoonia Kandidaatriik

Põhja-Makedoonia ombudsman kaitseb kodanike põhiseaduslikke ja juriidilisi õigusi, kui neid on rikkunud riigi haldusorganid või muud avalikud asutused.

Народниот правобрaнител
Macedonia no.19 MK - 1000 Skopje
Tel:+389 2 3129 335
Faks:+389 2 3129 359
http://ombudsman.mk

Montenegro Kandidaatriik

Montenegro Vabariigi inimõiguste ja vabaduste ombudsman tegeleb kaebustega, mis käsitlevad riigi ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, avalikke teenuseid ja muid Montenegro riigivõimu asutusi.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ul. Svetlane Kane Radević br.3 ME - 81000 Podgorica
Tel:+382 20 225 395
Faks:+382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

Serbia Kandidaatriik

Serbia Vabariigi kodanike kaitsja on sõltumatu ja iseseisev valitsusasutus, mis vastutab õiguste ja vabaduste kaitse ja edendamise eest. Kodanike kaitsja keskendub eelkõige rahvusvähemuste õiguste, laste õiguste, puuetega inimeste õiguste, vangistuses viibivate inimeste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse kaitsele.

Protector of Citizens
Deligradska str. 16 RS - 11 000 Belgrade
Tel:+381 11 206 8100
Faks:+381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs

Türgi Kandidaatriik

Türgi riiklik ombudsman rakendab sõltumatut ja tõhusat kaebuste esitamise mehhanismi seoses avalike teenuste osutamisega ning uurib ja analüüsib juhtumeid ja annab soovitusi selle kohta, kas administratsiooni tegutsemine, suhtumine ja käitumine on inimõigusi austav ning kooskõlas seaduse ja õiglase kohtlemisega. Ombudsmani institutsioonile võivad kaebusi esitada füüsilised ja juriidilised isikud, sealhulgas välisriikide kodanikud. Türgi riikliku ombudsmani kontaktandmed on järgmised:

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4, TR - Çankaya / Ankara
Tel:+90 312 465 22 00
Faks:+90 312 465 22 65
https://www.ombudsman.gov.tr

Island Euroopa Liidu välised riigid

Islandi ombudsman tegeleb kaebustega, mis puudutavad avalikku haldust nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7 IS-150 Reykjavik
Tel:+354 510 6700
Faks:+354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Norra Euroopa Liidu välised riigid

Norra ombudsman tegeleb kaebustega, mis puudutavad avalikku haldust nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum NO-0101 Oslo
Tel:+47 22 82 85 00
Faks:+47 22 82 85 11
http://www.sivilombudsmannen.no

Ühendkuningriik Euroopa Liidu välised riigid

Ühendkuningriigis on ombudsman olemas Ühendkuningriigi tasandil ning eraldi Inglismaal, Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal. Avalike teenuste ombudsman on olemas ka Gibraltaril.

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower Millbank UK-London SW1P 4QP
Tel:+44 345 015 4033
Faks:+44 300 061 4000
http://www.ombudsman.org.uk
Regional Ombudsmen >