• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Kokkuvõte: otsus juhtumi 1769/2017/JAS kohta, milles uuritakse, kuidas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) käsitles herbitsiidide koostisosa glüfosaadiga seotud probleeme

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Juhtum :  1769/2017/JAS
    Alguskuupäev: {0} 11.01.2018 - Otsuse kuupäev: {0} 11.01.2018
  • Asjaomane institutsioon (asjaomased institutsioonid) :  Euroopa Kemikaaliamet

Juhtum käsitles Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kirjavahetust kaebuse esitajaga, Briti kodanikuga, milles amet vastas tema tõstatatud küsimustele seoses taimekaitseainete toimeaine glüfosaadi ohu hindamisega ECHAs.

Ombudsman uuris küsimust ja leidis, et ECHA oli hindamise ajal korraldanud avaliku arutelu. Kaebuse esitaja ei osalenud avalikus arutelus. Sellele vaatamata vastas ECHA tema tõstatatud küsimustele.

Ombudsman järeldas, et ECHA oli kaebuse esitajaga suhelnud nõuetekohaselt ning seega puudus ECHA tegevuses haldusomavoli.