• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
 Avalik konsultatsioon Euroopa Ombudsmani strateegia „2019. aasta poole“ üle60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Väidetav suutmatus võtta asjakohaseid meetmeid mesilaste suurenenud suremuse vastu

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Juhtum :  512/2012/BEH
    Alguskuupäev: {0} 28.03.2012 - Otsuse kuupäev: {0} 2.10.2012
  • Asjaomane institutsioon (asjaomased institutsioonid) :  Euroopa Komisjon
  • Õigusvaldkond (õigusvaldkonnad) :  Põllumajandus
  • Väidetava haldusomavoli liigid – i) rikkumised või ii) ametikohustuste rikkumised seoses järgnevaga :  Õiguspärasus (materiaal- ja/või menetlusnormide väär rakendamine) [art 4 EHHTE]
  • Teema (teemad) :  Institutsionaalsed, poliitilised ja muud küsimused
Bee
Autor:
Autoriõigus: Stocklib ©

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni vastu esitatud kaebuse 512/2012/BEH kohta tehtud otsus

Komisjon on andnud loa kasutada taimekaitseks mitmesuguseid insektitsiide, mis on tuntud kui neonikotinoidid. Asjakohase korra järgi tuleb ainete müügiload üle vaadata, kui uued teaduslikud tõendid näitavad, et ained ei vasta enam heakskiitmise kriteeriumidele, sest need on näiteks loomatervisele ohtlikud.

2012. aasta märtsis pöördus Austria Ombudsmani büroo Euroopa Ombudsmani poole ja märkis, et mesinike tähelepanekud ja ka uued teaduslikud tõendid näitavad, et teatud neonikotinoidid on viimastel aastatel põhjustanud mesilaste suremuse suurenemist. Sellega seoses märkis kaebuse esitaja, et hoolimata uutest teaduslikest tõenditest ei ole komisjon suutnud võtta asjakohaseid meetmeid, et lahendada kindlate neonikotinoidide kasutamisest tulenev mesilaste suremuse probleem. Kaebuse esitaja väitis, et komisjon peaks mesilaste suremuse vastu võtma asjakohaseid meetmeid.

Komisjon märkis oma arvamuses, et ta jälgib hoolikalt uusi teadusarenguid ning algatas 2012. aasta aprillis mesilastega seotud kõigi neonikotinoidiriskide hindamise täieliku läbivaatuse. Seda tööd teeb Euroopa Toiduohutuse Amet (EFSA). Komisjon lisas, et EFSA tehtava hindamise tähtaeg on 31. detsember 2012. Kaebuse esitaja väljendas oma tähelepanekutes rahulolu komisjoni otsuse üle alustada läbivaatust ning lootis, et mesilaste suremuse tõsisele probleemile leitakse positiivne lahendus. Ta palus ka ombudsmanil end teavitada läbivaatuse menetluse tulemustest.

Võttes arvesse komisjoni meetmeid, mis sisaldasid läbivaatuse alustamist, ning kaebuse esitaja tähelepanekuid, järeldas ombudsman, et komisjon on kaebuse lahendanud kaebuse esitajat rahuldaval viisil ja lõpetas seetõttu juhtumi. Ta palus ka komisjonil end teavitada läbivaatuse tulemustest 31. märtsiks 2013.