• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Soovitused

Kui ombudsman tuvastab uurimise käigus haldusomavoli, teatab ta sellest asjaomasele institutsioonile või asutusele ja esitab vajaduse korral soovitusettepaneku. Asjaomane institutsioon või asutus peab saatma ombudsmanile kolme kuu jooksul soovitusettepaneku kohta üksikasjaliku arvamuse. Soovitusettepanekud on tavaliselt kättesaadavad inglise keeles ja kaebuse esitamise keeles.

Soovitused 2018