• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Võrgustiku liikmete päringud

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ombudsman Emily O’Reilly võttis 12. oktoobril 2015 vastu uue strateegiadokumendi „Euroopa ombudsmanide võrgustiku reformimine“, mis edastati ja mida levitati kõikidele võrgustiku liikmetele. Ta märkis: „Päringumenetluses aitab Euroopa Ombudsman võrgustiku liikmetel saada vastuseid Euroopa Liidu institutsioonide ekspertidelt. Nii on paljud riiklike ja piirkondlike ombudsmanide uurimised lahendatud viisil, mis ei oleks muidu olnud võimalik.

Samas on päringumenetlus muutunud kohmakaks ja aeganõudvaks. Euroopa Ombudsman reformib seepärast menetlust asutusesiseselt, kiirendades tulemuste saamist. See tähendab, et võrgustiku bürood võivad esitada päringuid nagu ennegi ja olla kindlad, et saavad vastuse õigel ajal, et kasutada seda oma uurimises.“

Euroopa Ombudsman on otsustanud, et tema büroo uurimiste 1. osakond käsitleb kõiki riiklike ombudsmanide esitatud päringuid, kasutades Euroopa Komisjoni korral kiirmenetlust, nagu on kirjeldatud allpool.

Menetlus koosneb järgmistest etappidest.

· Päringu esitaja ise või muu volitatud isik riikliku ombudsmani büroost esitab Euroopa Ombudsmani 1. osakonna juhatajale adresseeritud e-kirjaga või päringute e-vormiga (mida selgitatakse allpool) päringu.

· 1. osakond analüüsib päringut kuni 2 tööpäeva jooksul.

· Komisjoni peasekretariaadilt või muult asjaomaselt institutsioonilt või asutuselt küsitakse arvamust päringus käsitletud Euroopa Liidu õiguse küsimuse kohta.

· Asjakohane komisjoni peadirektoraat, kes koordineerib oma tegevust peasekretariaadiga, või muu asjaomane institutsioon või asutus saadab Euroopa Ombudsmanile vastuse 2 nädala jooksul, kui võimalik.

· 1. osakond kontrollib vastuse täielikkust järgmise tööpäeva jooksul.

· Kui päringu vastus ei nõua täiendavaid pöördumisi komisjoni või muu asjaomase institutsiooni või asutuse poole, palutakse päringu tegijal esitada tähelepanekud 7 päeva jooksul.

· Kui komisjonilt või muult asjaomaselt institutsioonilt või asutuselt ei ole vaja täiendavat arvamust, lõpetatakse päringumenetlus.

· Päring ja komisjoni vastus avaldatakse kokkuleppel päringu tegijaga ENONETi päringute jaotises.

Kogu menetlus kestab eeldatavasti kuni 20 tööpäeva, kui komisjon ei vaja päringule vastamiseks rohkem aega.

1. osakond (IKT) uuendab ENONETi päringute jaotist ja võrgustik saab peagi oma käsutusse erilise päringute e-vormi, mis suunab päringu automaatselt tagasi 1. osakonnale.

Riiklike ombudsmanide päringute suhtes kohaldatakse uut menetlust alates uue strateegia avaldamise kuupäevast.