• Esitada kaebuse
 • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Ombudsmani meeskond

Ombudsmani meeskond

Selleks et institutsioon saaks nõuetekohaselt täita oma kaht samaväärset ülesannet – menetleda kaebusi kõigis aluslepingu 24 keeles ja tõsta teadlikkust kaebuse esitamise õiguse kohta –, on ombudsmanil hea ettevalmistusega mitut keelt valdavad töötajad. See jaotis sisaldab töötajate täielikku nimekirja ja nende ametinimetusi.

Euroopa ombudsman

Euroopa ombudsmani kabinet

Kabinet töötab ombudsmani otseste juhtnööride alusel. Kabinet nõustab ja abistab ombudsmani, et tagada tema nägemuse, strateegia ja eesmärkide rakendamine.

Kõik kabineti töötajad võivad ombudsmani vastavalt vajadusele lähetustel saata ning aidata koostada kõnesid, esitlusi või aruandeid vastavalt neile antud ülesannetele.

 • Aidan O'Sullivan
  Kabineti juhataja
  Aidan O'Sullivan vastutab üldiselt ombudsmani strateegia, institutsioonidevaheliste suhete (sh Euroopa Parlamendiga suhtlemise) ja kabineti töö korraldamise eest. Ta teeb peasekretariaadiga koostööd strateegia rakendamise tagamiseks ning nõustab ombudsmani kommunikatsiooni ja teavitustegevuse vallas.
 • Fintan Butler
  Vanemnõunik
  Fintan Butler annab ombudsmanile nõu uurimiste, uurimismenetluste ja nendega seotud küsimuste vallas.
 • Graham Smith
  Vanemnõunik
  Kabineti vanemnõunik dokumentidele juurdepääsu valdkonnas, sealhulgas andmeturbe liideste alal. Nõustab Euroopa Ombudsmani ja peasekretariaati kaebuste menetlemise ja väljundite suhtes. Kõrgetasemeline kõneleja Euroopa Ombudsmani nimel. Nõustab Euroopa Ombudsmani Euroopa ombudsmanide võrgustiku ja rahvusvaheliste IC-suhete alal koos teabetalitusega.
 • Silvia Bartolucci
  Isiklik assistent
  Silvia Bartolucci vastutab ombudsmani päevakava, lähetuste ja koosolekute korraldamise. Vastutab määratud jooksvate haldusülesannete täitmise eest.
 • Frederik Hafen
  Poliitikaassistent
  Vastutab igapäevase suhtlemise eest Euroopa Parlamendiga, sealhulgas petitsioonikomisjoniga. Abistab Euroopa Ombudsmani strateegia institutsioonisisesel ja -välisel elluviimisel ning infotundide ettevalmistamisel. Vastutab määratud jooksvate haldusülesannete täitmise eest.
 • Caroline Moen
  Kabineti assistent
  Vastutab ombudsmani päevakava haldamise eest; käsitleb ombudsmani kõiki saabuvaid kirju ja kutseid; haldab büroo digiarhiivi; haldab sisevõrgu ombudsmani jaotist. Vastutab määratud jooksvate haldusülesannete täitmise eest.

Peasekretariaat

Peasekretariaadi ülesanne on büroo töö üldjuhtimine ning ombudsmani strateegia üldine koordineerimine ja elluviimine.
 • - Vacant -
  Peasekretär
 • Peter Dyrberg
  Peasekretäri nõuandev administraator uurimisküsimustes
 • Murielle Richardson
  Peasekretäri nõuandev administraator personali ja juhtimistsükli valdkonnas
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Haldusassistent

Teabetalitus

Teabetalituse ülesanne on teavitada avalikkust, sihtrühmi ja muid sidusrühmi ombudsmani uurimistest, tema juhtpositsioonist läbipaistvuse, vastutavuse ja ausameelsuse edendamisel ning tema osalemisest asjakohastes ELi aruteludes ja poliitika kujundamises. Talitus annab büroos ka strateegilist teabealast nõu ja koordineerib Euroopa ombudsmanide võrgustiku tööd.
 • Gundi Gadesmann
  Kommunikatsioonijuht
 • Sylvie Debout
  Väljaannete assistent
 • Elena Kindyni
  Sotsiaalmeedia ja kommunikatsiooni ametnik
 • Audrey Lemonnier
  Kommunikatsiooni assistent
 • Jean Lusweti
  Tekstikirjutaja ja kommunikatsiooni assistent
 • Honor Mahony
  Pressiesindaja
 • Carolina Marín Vargas
  Kommunikatsiooni assistent
 • Richard More O'Ferrall
  Kommunikatsiooni ametnik
 • Marina Ramazanova
  Kommunikatsiooni assistent
 • Gabrielle Sheridan
  Kommunikatsiooni assistent
 • Christelle Therouse
  Kommunikatsiooni assistent

Osakond 1 – uurimine ja IKT

Esimese uurimisosakonna peamine ülesanne on uurida võimalikke haldusomavoli juhtumeid ning leida lahendusi kooskõlas ombudsmani seatud strateegiliste eesmärkide ja prioriteetidega.
Osakond 1 toetab ka kogu büroo sujuvat toimimist, pakub IKT-tuge ja lahendusi, tegeleb ombudsmani ja Euroopa ombudsmanide võrgustiku koostöö õiguslike aspektidega ning uurib võimalusi koostoime loomiseks Euroopa Nõukogu ja Euroopa Inimõiguste Kohtuga ühist huvi pakkuvates valdkondades.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Uurimis- ja IKT osakonna juhataja – osakond 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Haldusassistent
 • Maria Depasquale
  Peajurist
 • Inga Jasmontaitė
  Haldusassistent
 • Tereza Mandjukova
  Juhtumiuurija
 • Josef Nejedlý
  Õigusametnik
 • Eija Salonen
  Õigusametnik
 • Francesca Gennari
  Praktikant
 • Manuela Perez Ivars
  Praktikant
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori juhataja
 • Kevin Crespo Gao
  Infotehnoloogia tugi
 • Massimo Ezzy
  Infotehnoloogia spetsialist – süsteemi arendaja
 • Gaël Lambert
  Infotehnoloogia spetsialist – LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Veebiarendaja praktikant

2. osakond – avaliku huvi uurimise koordineerimine

 • Fergal Ó Regan
  Avaliku huvi uurimise koordineerimise osakonna juhataja – osakond 2
 • Celien Coltura
  Juhtumiuurija
 • Tessa Harris Hess
  Juhtumiuurija
 • Jakub Pawlowicz
  Õigusametnik
 • Catherine Vaudé
  Haldusassistent

Osakond 3 – uurimine

Kolmanda uurimisosakonna peamine ülesanne on uurida võimalikke haldusomavoli juhtumeid ning leida lahendusi kooskõlas ombudsmani seatud strateegiliste eesmärkide ja prioriteetidega.
 • Lambros Papadias
  Uurimisosakonna juhataja – osakond 3
 • Antonios Antoniadis
  Peajurist
 • Patricia López Martín
  Õigusametnik
 • Erika Murányi
  Haldusassistent
 • Silvia Ticau
  Juhtumiuurija
 • Diana Riochet
  Õigusametnik
 • José Campos Navarro
  Praktikant
 • Tania Isacu
  Praktikant

Osakond 4 – uurimine

Kolmanda uurimisosakonna peamine ülesanne on uurida võimalikke haldusomavoli juhtumeid ning leida lahendusi kooskõlas ombudsmani seatud strateegiliste eesmärkide ja prioriteetidega.
 • Tina Nilsson
  Uurimisosakonna juhataja – osakond 4
 • Evelyne Coudière
  Haldusassistent
 • Nastasja Fuxa
  Õigusametnik
 • Laura Massocchi
  Juhtumiuurija
 • Angela Marcos Figueruelo
  Õigusametnik
 • Jan Stadler
  Õigusametnik
 • Konstantinos Tsaklidis
  Juhtumiuurija
 • Michaela Gehring
  Praktikant
 • Sandra Karlsson
  Praktikant

Osakond 5 – uurimine ja menetluste juhtimine

Viienda uurimisosakonna ülesanne on menetleda kaebusi ja uurida võimalikke haldusomavoli juhtumeid ning leida lahendusi kooskõlas ombudsmani seatud strateegiliste eesmärkide ja prioriteetidega. Seoses menetlemise ja registreerimisega annab osakond 5 oma panuse büroo tõhusasse toimimisse nii, et juhib funktsionaalselt ühiselt kasutatavat juhtumite haldussüsteemi ja büroo spetsialiseerimata andmete registreerimisvahendite tööd. Osakond aitab kaasa ka büroole saadetavate teabepäringute tõhusale menetlemisele ja täidab seda tehes kahte ülesannet: a) pakub välistele teabekasutajatele tippkvaliteediga teenust ja b) aitab teabevabaduse küsimuste välise hindamise teel säilitada büroo sisetegevuse järjepidevuse.
 • Peter Bonnor
  Uurimise ja menetluste juhtimise osakonna juhataja – osakond 5 – läbipaistvuse tagamise ametnik
 • Christophe Bauer
  Osakonna juhataja assistent – juhtumite menetlemine
 • Séverine Beyer
  Dokumendihalduse assistent
 • Ana Bismarque Gaspar
  Dokumendihalduse assistent
 • Juliano Franco
  Peajurist
 • Daniel Koblencz
  Õigusametnik
 • Hanna Kubiak
  Kaebuste haldur
 • Oualiba Makhloufia
  Osakonna juhataja assistent – dokumendihalduse ametnik
 • Aude Perrot
  Juhtumiuurija
 • Michael Weiskorn
  Dokumendihalduse assistent – teabevabaduse valdkond
 • Caroline Zinck
  Dokumendihalduse assistent
 • Marta Barzagli
  Praktikant

Strateegilise uurimise osakond

Strateegilise uurimise osakonna ülesanne on edendada ELi haldusaparaadi süstemaatilist täiustamist, eelkõige viies ellu ja jälgides omaalgatuslikke uurimisi ja kaasates institutsioone, organeid, asutusi ja ameteid kooskõlas ombudsmani strateegias „2019. aasta poole” sätestatud eesmärkidega ja iga-aastases juhtimiskavas kindlaks määratud prioriteetidega.
 • Rosita Hickey
  Strateegilise uurimise osakonna juhataja
 • Elpida Apostolidou
  Õigusnõunik
 • Tanja Ehnert
  Juhtumiuurija
 • Koen Roovers
  Juhtumiuurija
 • Maximillian Kemp
  Praktikant

Personali-, haldus- ja eelarvetalitus lehekülje ülaosas

Personali-, haldus- ja eelarvetalitus vastutab kõigi haldusküsimuste eest, mis on seotud institutsiooni hoonete, sisseseade, personali, eelarve ja rahaliste vahenditega. Talituse eesmärk on abistada ombudsmani, leides institutsioonile kõrgetasemelised töötajad, pakkudes suurepäraseid töötingimusi ning tagades, et avalikke vahendeid kasutatakse tõhusalt ja ausameelselt.
 • Alessandro Del Bon
  Personali-, haldus- ja eelarvetalituse juhataja
Eelarvetalitus
 • Véronique Vandaele
  Eelarvetalituse juhataja
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Talituse juhataja sekretär-abi – finantstehniline abi
 • Stéphanie Maraj
  Finantsassistent
 • Christophe Walravens
  Finantsassistent
 • Emese Szentes
  Finantsassistent
Personalitalitus
 • Zina Assimakopoulou
  Personalitalituse juhataja
 • Rachel Doell
  Haldusassistent
 • Henri Finckbohner
  Juht - haldustugi
 • Giovanna Fragapane
  Haldusassistent
 • Marjorie Fuchs
  Peaadministraator
 • Isgouhi Krikorian
  Haldusassistent
 • Charles Mebs
  Haldusassistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Personalijuhi assistent

Andmekaitseametnik

 • Juliano Franco
  Andmekaitseametnik
 • Elpida Apostolidou
  Andmekaitseametniku assistent