• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
 Avalik konsultatsioon Euroopa Ombudsmani strateegia „2019. aasta poole“ üle60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Töökohad

Logige sisse oma online-kontole

Menetlus

Euroopa Ombudsmani sekretariaadi vabad alalised ametikohad täidetakse asutusesisese üleviimise või edutamise teel, muude ühenduse institutsioonide või asutuste ametnike üleviimise või lähetamise teel või Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) või Euroopa Liidu institutsiooni või asutuse korraldatud avaliku konkursi tulemusel koostatud varunimekirjast värbamise teel.

Vabad ajutised ametikohad täidetakse eelkõige teatud erivaldkondade nimekirjade alusel, mille on koostanud EPSO või Euroopa Liidu institutsioon või asutus eesmärgiga pakkuda Euroopa institutsioonidele lepingulisi töötajaid. EPSO nimekirjast täitmata jäänud vabadest ametikohtadest teatatakse Euroopa Ombudsmani büroo veebilehel. Ombudsman teatab nendest vabadest ametikohtadest tavaliselt ka teistele ühenduse institutsioonidele.

Euroopa Ombudsmani büroos töötada soovijatel on soovitatav regulaarselt kontrollida EPSO veebilehte, kus on kogu vajalik teave tulevaste valikumenetluste kohta.

Ühel või mitmel valikumenetlusel edukaks osutunud kandidaadid, kes on huvitunud eelkõige Euroopa Ombudsmani büroos töötamisest, on teretulnud teatama oma huvist, saates ombudsmani büroo Personali-, haldus- ja eelarvetalitus lehekülje ülaosas andmed selle valikumenetluse (või nende menetluste) kohta.

Vabad ametikohad

Euroopa Ombudsman on välja kuulutanud järgmised vaba ametikoha teated:

Kättesaadavad keeled :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi

Välislingid

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) – Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) asutati 26. juulil 2002. Ameti ülesanne on korraldada avalikke konkursse, et leida pädevaid töötajaid Euroopa Liidu kõigile institutsioonidele, nimelt Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile, Euroopa Kohtule, Euroopa Kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Ombudsmanile. EPSO alustas tegevust 1. jaanuaril 2003.

Praktikavõimalused

Nõuded

Ombudsman pakub kaks korda aastas praktikavõimalust, peamiselt ülikooli õigusteaduskonna lõpetanutele. Praktika toimub lähtuvalt büroo vajadustest kas Strasbourgis või Brüsselis. Praktikaperioodid algavad igal aastal 1. septembril ja 1. jaanuaril.

Ombudsmani büroo praktikandid peavad oskama väga hästi inglise keelt, seepärast peab saadetav avaldus olema inglise keeles. Samadel põhjustel on ka teave praktikale kandideerimise avalduste kohta ainult inglise keeles.

Praegu vabu praktikakohti ei ole.

Välislingid