• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Euroopa Ombudsmani otsus, millega kehtestatakse sisekord üldsuse juurdepääsuks dokumentidele esitatud taotluste ja teabenõuete käsitlemiseks

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Käesolevas otsuses sätestatud menetluskorra eesmärk on tagada, et vaadates läbi taotlusi üldsuse juurdepääsuks dokumentidele ja teabenõudeid, kohaldab ombudsman kõrgeimaid läbipaistvuse ja tõhususe standardeid.

Taotlusi üldsuse juurdepääsuks Euroopa Ombudsmani büroo valduses olevatele dokumentidele menetletakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001[1], järgides ka Euroopa Ombudsmani põhikirja[2].

Otsust kohaldatakse ka ombudsmani büroole esitatud teabenõuetele.

Ombudsman on võtnud vastu järgmise sisekorra:

Artikkel 1: Üldsuse juurdepääsuks dokumentidele esitatud taotluste ja teabenõuete vastuvõtmine

1.1 Taotlustega üldsuse juurdepääsuks dokumentidele ja teabenõuetega tegeleb eelkõige selleks määratud osakond.

1.2 Kui ombudsmani büroo töötaja saab taotluse üldsuse juurdepääsuks dokumentidele, edastab ta selle kohe määratud osakonnale registreerimiseks ja menetlemiseks.

1.3 Kui ombudsmani büroo töötaja saab kirjaliku teabenõude, tegeleb ta sellega vahetult ja viivitamata. Kui see ei ole võimalik, tuleb teabenõue edastada selleks määratud osakonnale.

Artikkel 2: Taotlused üldsuse juurdepääsuks dokumentidele

2.1 Taotlusi üldsuse juurdepääsuks dokumentidele menetletakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklites 6–10 sätestatud menetluseeskirjadele[3]. Nendes eeskirjades on sätestatud ka taotleja õigus esitada kordustaotlus[4] osalise või täieliku keeldumise korral või juhul, kui institutsioon ettenähtud tähtaja jooksul ei vasta.

2.2 Otsuse esialgse taotluse kohta teeb määratud osakonna juhataja. Kui otsuses esialgse taotluse kohta keeldutakse osaliselt või täielikult üldsuse juurdepääsust taotletud dokumendile või dokumentidele, siis põhjendatakse keeldumist ja teavitatakse taotlejat õigusest esitada kordustaotlus.

2.3 Otsuse kordustaotluse kohta teeb peasekretär. Kui otsuses kordustaotluse kohta keeldutakse osaliselt või täielikult üldsuse juurdepääsust taotletud dokumendile või dokumentidele, siis põhjendatakse keeldumist ja teavitatakse taotlejat õigusest esitada ELi toimimise lepingu vastavate sätete alusel hagi Euroopa Liidu Kohtule.

2.4 Üldsusele antakse juurdepääs dokumentidele, välja arvatud juhtudel, kui on vaja kaitsta avalikke huve või eraelu puutumatust. Vastavad erandid on sätestatud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklis 4.

2.5 Kui taotlus üldsuse juurdepääsuks dokumentidele puudutab dokumenti, mis on saadud uurimise käigus füüsiliselt või juriidiliselt isikult, ELi institutsioonilt või liikmesriigilt konfidentsiaalsuse tagamise tingimusel, kehtib sellele juurdepääsukeelu eeldus vastavalt Euroopa Ombudsmani põhikirjale[5].

2.6 Nimetatud juhtudel võib ombudsman läbipaistvuse huvides võtta ühendust dokumendi esitanud isikuga, ELi institutsiooniga või liikmesriigiga, et teha kindlaks, kas konfidentsiaalsusest võiks loobuda ja dokumendi avalikustada.

Artikkel 3: Isikuandmed

3.1 Kui dokument, millele taotletakse üldsuse juurdepääsu, sisaldab isikuandmeid isikuandmete kaitse määruse[6] tähenduses, toimub selliste isikuandmete käsitlemine kooskõlas nimetatud määruse sätetega.

3.2 Läbipaistvuse huvides on ombudsmani büroo töötajate isikud oma tööülesannete täitmisel nimetatuna reeglina avalikud, kui ei ole mõjuvat põhjust vastupidiseks.

Artikkel 4: Teabenõuded

4.1 Teabenõudeid käsitletakse võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 15 tööpäeva jooksul.

4.2 Kui taotletud teabe esitamisest keeldutakse, põhjendatakse keeldumist[7] ja teavitatakse taotlejat õigusest taotleda otsuse läbivaatamist.

4.3 Kui on esitatud läbivaatamise taotlus, vaatab peasekretär läbi otsuse, milles keelduti soovitud teabe esitamisest. Läbivaatamine toimub võimalikult kiiresti ja hiljemalt 15 tööpäeva jooksul.

Artikkel 5: Vastuvõtmine ja jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval. Sellega tunnistatakse kehtetuks ombudsmani 26. mai 2014. aasta otsus, millega kehtestati sisekord üldsuse juurdepääsuks dokumentidele esitatud taotluste ja teabenõuete käsitlemiseks.

Strasbourg, 01.09.2016

Emily O'Reilly

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele, EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

[2] Euroopa Parlamendi otsus, 9. märts 1994, ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15), mida on muudetud parlamendi otsustega 14. märtsil 2002 (EÜT L 92, 9.4.2002, lk 13) ja 18. juunil 2008 (ELT L 189, 17.7.2008, lk 25).

[3] Sõna „menetlus“ hõlmab viidet tähtaegadele, juurdepääsu viisile ja läbivaatamise õigusele.

[4] „Kordustaotlus“ on termin, mida kasutatakse määruses (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamise õiguse kohta.

[5] Ombudsmani hinnangu kohaselt kuuluvad käesoleva otsuse artikli 2 punkti 5 alla järgmised dokumendid: 1. ELi institutsioonilt saadud tundliku sisuga dokumendid määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 9 tähenduses; 2. dokumendid, mis on saadud ELi institutsioonilt konfidentsiaalsuse tagamise tingimusel, sh pärast inspekteerimist; 3. liikmesriigilt saadud dokumendid, mis on õigusnormide kohaselt salajased; 4. ametnikelt või ELi muudelt teenistujatelt tunnistuste käigus konfidentsiaalselt saadud tõendusmaterjal; 5. kaebuse esitajalt või kolmandalt poolelt saadud dokumendid, mille ombudsman tunnistab salajaseks, et kaitsta tunnistaja või kolmanda poole õigustatud huve kas viimase palvel või omal algatusel.

[6] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

[7] Keeldumise põhjuseks võib olla konfidentsiaalsus, ametisaladus või kohustus mitte kahjustada kaebuse esitajat või muid isikuid.