• Esitada kaebuse
 • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Kas ta saab teid aidata?

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman uurib Euroopa Liidu (EL) institutsioonide ja asutuste vastu esitatud kaebusi. Ombudsmanile saab esitada kaebuse nende institutsioonide ja asutuste tegevuses aset leidnud haldusliku omavoli kohta.

Euroopa ombudsman ei saa uurida liikmesriikide keskvalitsusasutuste ning regionaalsete või kohalike ametiasutuste peale esitatud kaebusi isegi kui need kaebused puudutavad EL-ga seotud küsimusi. Sellised kaebused saab esitada riiklikele või regionaalsetele ombudsmanidele või petitsioonikomisjonidele parlamendis või piirkondlikes volikogudes. Kõigi riiklike ja regionaalsete ombudsmanide ja EL petitsioonikomisjonide kontaktid on kättesaadavad Euroopa Ombudsmani kodulehel: http://www.ombudsman.europa.eu

Mis on halduslik omavoli?

Halduslik omavoli tähendab puudulikku või vigast haldust. See esineb juhul, kui institutsioon ei tegutse kooskõlas õigusega, ei järgi head haldustava või rikub inimõigusi. Mõned näited:

 • halduse korrapäratus
 • ebaõiglus
 • diskrimineerimine
 • võimu kuritarvitamine
 • vastamata jätmine
 • teabe andmisest keeldumine
 • põhjendamatu viivitus


Millised on EL institutsioonid ja asutused?

EL institutsioonid ja asutused on:

 • Euroopa Parlament
 • Euroopa Liidu Nõukogu
 • Euroopa Komisjon
 • Euroopa Ühenduste Kohus (välja arvatud õigusmõistmise alal)
 • Euroopa Kontrollikoda
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 • Euroopa Liidu Regioonide Komitee
 • Euroopa Investeerimispank
 • Euroopa Keskpank
 • Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)
 • Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF)
 • Euroopa Politseiamet (Europol)
 • Allasutused (näiteks Euroopa Kutsehariduse Arendamise Keskus, Euroopa Keskkonnaagentuur, Ühisturu Harmoniseerimise Amet jne)

Palun pange tähele, et ülaltoodud nimekiri ei ole ammendav. Ülevaade EL institutsioonidest ja asutustest on kättesaadav Euroopa kodulehel: http://www.europa.eu/

Kes võib esitada ombudsmanile kaebuse?

Te võite esitada Euroopa Ombudsmanile kaebuse EL institutsioonide või asutuste haldusliku omavoli kohta, kui te olete Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või resideerute mõnes liikmesriigis. Ettevõtted, ühendused ja teised asutused, mille registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, võivad samuti esitada Euroopa Ombudsmanile kaebuse.

Milline on võimalik tulemus?

Mõnikord võib ombudsmanil probleemi lahendamiseks osutuda vajalikuks vaid asjassepuutuva institutsiooni informeerimine. Kui juhtum ei leia teavitamise tulemusel rahuldavat lahendust, püüab võimalusel ombudsman haldusliku omavoli puhul välja pakkuda sõbraliku lahenduse õigluse jaluleseadmiseks ja kaebaja rahuldamiseks. Kui lepitamise katse ebaõnnestub võib ombudsman anda juhtumi lahendamiseks soovitusi. Kui institutsioon ei aktsepteeri tema soovitusi, võib ta koostada spetsiaalse aruande Euroopa Parlamendile.

Kuidas esitada kaebust

Ombudsmanile võib kirjutada ükskõik millises EL ametlikus keeles(1), märkides selgelt, kes Te olete, millise EL institutsiooni või asutuse peale Te kaebate ning mis on Teie kaebuse alus.

 • Kaebus tuleb esitada kahe aasta jooksul hetkest, mil te saite teada oma kaebuse aluseks olevatest asjaoludest.
 • Te ei pea haldusliku omavoli juhtumist isiklikult puudutatud olema.
 • Te peate olema eelnevalt pöördunud asjassepuutuva institutsiooni või asutuse poole (näiteks kirja teel).
 • Ombudsman ei tegele juhtumitega, mille suhtes on käimas kohtumenetlus või mille suhtes on olemas kohtulahend.

Ombudsman analüüsib Teie kaebust ning teavitab Teid oma uurimise tulemusest.

Euroopa Ombudsmanile saab esitada kaebust kirja teel või lisatud vormi kasutades. Kaebuse vormi elektrooniline versioon on saadaval ombudsmani veebileheküljel: http://www.ombudsman.europa.eu

Kuidas Euroopa Ombudsmaniga ühendust võtta

 • Kirja teel
  Euroopa Ombudsman
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Prantsusmaa
 • Telefoni teel
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Faksi teel
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Veebilehekülg
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Alates 01.jaanuarist 2007 on 23 ametlikku keelt: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari.