• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Kaebuse esitajate õigused

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Sellel lehel on lingid teabematerjalidele, kus kirjeldatakse teie õigusi kaebuse esitajana Euroopa Ombudsmani bürooga suhtlemisel.

Enne kui soovite kasutada oma õigusi mis tahes pakutava võimaluse abil, lugege see teave hoolikalt läbi.

Andmetöötluse ja konfidentsiaalsuse teave

Andmetöötlus

Ombudsmanile esitatud kaebused ja seonduv kirjavahetus sisaldavad sageli isikuandmeid, nagu nimed, kontaktandmed ja muu identifitseeritavate isikutega seotud teave.

Euroopa õiguses (määruses (EÜ) nr 45/2001)[1] on sätestatud õigused ja kohustused, millest ELi institutsioonid, sealhulgas Euroopa Ombudsman, peavad isikuandmete kasutamisel lähtuma. Need hõlmavad üksikisiku õigust tutvuda teda käsitleva teabega, mis on ombudsmani büroo valduses. Neile õigustele tuginemiseks või lisateabe saamiseks võtke ühendust meie bürooga.

Kui isik leiab, et ombudsman ei ole kasutanud tema isikuandmeid nõuetekohaselt, võib ta pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kaebuse ja teabe konfidentsiaalsus

Kaebuse esitajad peavad dokumendi või teabe ombudsmanile saatmisel selgelt ära märkima teabe, mida nad peavad konfidentsiaalseks.

Konfidentsiaalsusele saab tugineda ainult juhul, kui teabe avalikustamine avaldaks kahjulikku mõju. Sellele võib tugineda näiteks finantsteabe, tundliku äriteabe või isikuandmete korral. Konfidentsiaalsust ei saa alati tagada. Kui esitate näiteks ombudsmanile dokumendid, mis sisaldavad muu isiku kui teie enda andmeid, on sel isikul võimalik taotleda ombudsmanilt nendega tutvumist oma andmekaitseõigusele tuginedes. Igal juhul peaksite arvestama, et teie kaebust ja sellele lisatud tõendavaid dokumente jagatakse täielikult institutsiooni või asutusega, mille kohta kaebuse esitasite, et nad sellest õigesti aru saaksid ja ombudsmanile vastaksid.

Läbivaatamistaotlus

Kaebaja võib taotleda sellise otsuse läbivaatamist, mille kohaselt kaebus ei kuulu ombudsmani pädevusse või on vastuvõetamatu, uurimise algatamiseks ei ole piisavalt alust või mis lõpetab uurimise.

Kaebaja ei saa taotleda haldusomavoli tuvastamise ega selle põhjal tehtud soovituste läbivaatamist.

Läbivaatamistaotluses tuleb põhjendada üksikasjalikult, miks otsus ei ole õige.

Kui kaebaja soovib esitada väidetava haldusomavoli kohta uusi fakte, peab ta tõendama ombudsmanile, et ta ei saanud neid esitada oma kaebuses ega uurimise ajal.

Läbivaatamistaotlus tuleb esitada kahe kuu jooksul alates taotluses käsitletava ombudsmani otsuse kuupäevast.

Otsus läbivaatamistaotluse kohta tehakse nelja kuu jooksul alates taotluse registreerimisest. Nimetatud tähtaega võidakse pikendada, kui see on põhjendatud.

Kaebus teenuse kohta

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas ombudsmani büroo töötajad on teid kohelnud või menetlenud teie kaebust (v.a seoses teie kaebuse lõpptulemusega), saate esitada kaebuse teenuse kohta.

Kes teostab järelevalvet ombudsmani üle?

Ei ole olemas sätet, mis võimaldaks ombudsmani otsuseid kolmandale isikule edasi kaevata. Olenevalt sellest, mida oleme teie arvates valesti teinud, on teil järgmised võimalused.

Euroopa Parlament. Igal liidu kodanikul ning igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, on õigus kas pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole küsimuses, mis kuulub liidu tegevusvaldkondadesse ja mis teda otseselt puudutab. Lisateave petitsiooni esitamise õiguse kohta on siin.

Euroopa Kohus. Kui arvate, et ombudsman on käitunud ebaseaduslikult, saab tema vastu esitada hagi Euroopa Liidu Üldkohtusse. Selleks on vaja, et teid esindaks advokaat, kes selgitaks teile võimalikke kohtukulusid ja eduväljavaateid. Ombudsman ega tema büroo ei paku sellist nõustamist. Lisateave on veebikohas Curia.

Ombudsmani kontaktandmed

Ombudsmani kontaktandmed

 

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise ko