Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Üldsuse juurdepääs ELi dokumentidele ja Euroopa Ombudsmani roll

Läbipaistvus on Euroopa Ombudsmani peamine prioriteet. Oma volituste raames toimib ombudsman õiguskaitsemehhanismina nende jaoks, kellel on olnud raskusi üldsuse juurdepääsu saamisega ELi institutsioonide, organite ja asutuste (institutsioonide) valduses olevatele dokumentidele.

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule on ELi kodanikel ja ELis asuvatel juriidilistel isikutel õigus tutvuda dokumentidega, mis on peaaegu kõigi ELi institutsioonide valduses. See kehtib järgmise kohta: poliitikatega seotud kirjalikud dokumendid (füüsilised ja elektroonilised) ning audio- ja audiovisuaalsalvestised (näiteks õigusnõuanne), tegevused (näiteks volinike reisikulud) või institutsioonide otsused (näiteks hääletamise salvestised).

Üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlevate ELi eeskirjade kohaselt (määrus (EÜ) nr 1049/2001) võivad üldsuse esindajad võtta ühendust institutsioonidega, et taotleda juurdepääsu konkreetsetele dokumentidele (kui nad on nende olemasolust teadlikud) või taotleda, et institutsioon tuvastaks dokumendid konkreetses küsimuses, millele nad soovivad juurdepääsu. Kui institutsioon keeldub juurdepääsu andmisest, tuginedes ühele eranditest, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001, võivad üksikisikud taotleda, et institutsioon vaataks oma otsuse läbi (kordustaotlus).

Isikud, kes taotlevad üldsuse juurdepääsu dokumentidele, võivad pöörduda Euroopa Ombudsmani poole, kui institutsioon on nende kordustaotluse täielikult või osaliselt tagasi lükanud. Nad võivad väita, et viidatud erandid ei ole kohaldatavad või et dokumentide avalikustamine teenib ülekaalukaid üldisi huve. Nad võivad pöörduda ka ombudsmani poole, kui institutsioon ei vasta nende taotlusele ettenähtud tähtaja jooksul. Ombudsman püüab selliseid kaebusi menetleda võimalikult kiiresti ja on selleks kehtestanud kiirmenetluse.

Lisateave, kuidas esitada kaebus Euroopa Ombudsmanile.

Vt ombudsmani küsimuste ja vastuste dokument seoses üldsuse juurdepääsuga dokumentidele ja the ombudsmani üksikasjalik juhend sidusrühmadele.