¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Offentligt samråd om förslaget till förklaring om principer för offentlig tjänst som ska iakttas av EU-tjänstemän

24 februari 2011

Detta offentliga samråd har nu avslutats.

Inledning

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål som gäller missförhållanden i EU-institutionernas verksamhet[1]. Ombudsmannens erfarenhet av att hantera klagomål och hans kontakter med institutionernas personal samt med medborgare och organisationer i det civila samhället har fått honom att dra slutsatsen att såväl tjänstemän som allmänheten skulle ha nytta av en enkel och kortfattad förklaring om principer för offentlig tjänst som ska iakttas av EU-tjänstemännen[2].

Ombudsmannen har utarbetat ett förslag till en sådan förklaring, och vill gärna ha synpunkter på detta.

Syftet med förslaget är bland annat att redogöra för bästa praxis i medlemsstaterna. För att uppnå detta mål genomförde Europeiska ombudsmannen ett samråd med de nationella ombudsmännen i Europeiska ombudsmannanätverket innan han utarbetade förslaget. Det samrådsdokument som skickades till de nationella ombudsmännen och en rapport med deras svar finns tillgängliga som bakgrundsdokument.

Skälet till att föreslå en förklaring om principer för offentlig tjänst

De mål som anges i Europeiska ombudsmannens uppdragsbeskrivning innefattar att ”bygga förtroende genom dialog mellan medborgarna och Europeiska unionen samt att utveckla ett arbetssätt av högsta standard inom unionens institutioner”.

Ombudsmannen strävar även efter att ”ha en positiv inverkan på den administrativa kulturen vid EU:s institutioner” (se ombudsmannens Strategi för mandatperioden).

Förklaringen har utarbetats i syfte att klargöra vissa grundläggande värden som ska återspeglas i EU-tjänstemännens arbetssätt. Syftet med förklaringen är att förbättra medborgarnas förtroende för EU:s offentliga förvaltning och EU‑institutionerna, genom ett tydligt fastställande av dessa värden.

Förslaget till förklaring syftar till att komplettera befintliga instrument, inklusive tjänsteföreskrifterna, budgetförordningen och den europeiska kodexen för god förvaltningssed, som innehåller allmänna bestämmelser och principer om tjänstemännens arbetssätt. Det kommer att göra det lättare för tjänstemännen att tillämpa EU-institutionernas detaljerade interna bestämmelser i rätt anda, till exempel i frågor som rör mottagande av gåvor och intressekonflikter. På så sätt kommer förslaget att främja god förvaltning och minska risken för missförhållanden.

Offentligt samråd

Ombudsmannen tar gärna emot synpunkter på förslaget om principerför offentlig tjänst från enskilda personer och organisationer.

Ombudsmannen skriver till de EU-institutioner och EU-organ som anges i artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen och till nätverket för EU-organens chefer för att informera dem om det offentliga samrådet.

Alla synpunkter som tas emot före slutdatumet kommer att beaktas vid slutförandet av Europeiska ombudsmannens förklaring om principer för offentlig tjänst som ska iakttas av EU-tjänstemän.

Liksom alla andra EU-institutioner måste ombudsmannen arbeta på ett så öppet sätt som möjligt, och i hans uppdragsbeskrivning anges att insyn ska främjas. En lista över de personer och organisationer som lämnar in synpunkter kommer därför att offentliggöras på Europeiska ombudsmannens webbsida. Allmänheten kan få tillgång till synpunkterna på begäran.

Om det finns ett godtagbart skäl till att allmänheten inte bör informeras om ditt namn och/eller din kommentar ber vi dig redogöra för detta skäl när du lämnar din synpunkt.

Medverkan

Synpunkter ska skickas till ombudsmannen senast den 15 maj juni 2011

● per brev till Europeiska ombudsmannen, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Frankrike,

● per fax till +33 (0)3 88 17 90 62,

● per e-post till http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces 

 

 

Förslag till offentligt samråd

Principer för offentlig tjänst för vägledande av EU-tjänstemän*

Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare

Tjänstemännen ska vara medvetna om att syftet med unionens institutioner är att tjäna unionens och dess medborgares intressen.

De skall utfärda rekommendationer och fatta beslut endast i syfte att tjäna dessa intressen och inte för något annat ändamål.

Tjänstemännen ska utföra sina arbetsuppgifter efter bästa förmåga och sträva efter att föregå med gott exempel.

Integritet

Tjänstemännen skall alltid agera på ett sätt som tål en noggrann offentlig granskning. Denna skyldighet fullgörs inte bara genom lagenligt agerande.

Tjänstemännen ska inte åta sig några finansiella eller andra förpliktelser som kan påverka dem i deras tjänsteutövning. De ska uppge om de har några privata intressen som är relaterade till tjänsteutövningen.

Tjänstemännen ska vidta åtgärder för att undvika intressekonflikter och sådant som kan uppfattas som intressekonflikter. Denna skyldighet kvarstår efter att tjänstemännen har lämnat sin tjänst.

Vid krav på kostnadsersättningar och andra ersättningar ska tjänstemännen styras av en anständighetskänsla snarare än att försöka få ut så mycket som möjligt av sina förmåner.

Objektivitet

Tjänstemännen ska vara öppna för nya idéer, deras arbete ska styras av bevis och de ska vara villiga att lyssna till olika åsikter. De ska kunna erkänna och åtgärda misstag.

I förfaranden som innefattar jämförande utvärderingar ska tjänstemännen endast basera rekommendationer och beslut på objektiva grunder och andra faktorer som uttryckligen anges i lag.

Det faktum att tjänstemännen tycker om, eller inte tycker om, en viss person ska inte påverka dem i deras tjänsteutövning.

Respekt för andra

Tjänstemännen ska bemöta varandra och medborgarna med respekt. De ska vara artiga, hjälpsamma och samarbetsvilliga.

Insyn

Tjänstemännen ska vara villiga att förklara sitt arbete och motivera de åtgärder som de vidtar. De ska välkomna en allmän granskning av deras agerande, inklusive deras respekt för principerna för offentlig tjänst.[1] Termen ”institution” används här som ett samlingsbegrepp för det som på EU-språk kallas för ”institutioner, byråer och organ”.

[2] Med termen ”tjänsteman” avses EU-institutionernas personal. Den formella benämningen på EU-språk är ”tjänstemän och övriga anställda”.

* Med termen ”tjänsteman” avses personal vid EU:s institutioner, byråer och organ. Den formella benämningen på EU-språk är ”tjänstemän och övriga anställda”.