¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Konsultacje społeczne w sprawie projektu oświadczenia dotyczącego zasad służby cywilnej urzędników UE

w dniu 24 lutego 2011 r.

Konsultacje publiczne są obecnie zamknięte.

Wprowadzenie

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji UE[1]. Jego doświadczenia w rozpatrywaniu skarg oraz w kontaktach z instytucjami i ich pracownikami, z obywatelami i z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego doprowadziły rzecznika do wniosku, że jasne i zwięzłe określenie zasad służby cywilnej urzędników UE byłoby korzystne dla tych urzędników i dla społeczeństwa[2].

Rzecznik Praw Obywatelskich sporządził projekt takiego oświadczenia i zaprasza do przekazywania uwag do projektu.

Projekt ma między innymi uwzględniać najlepsze praktyki stosowane w państwach członkowskich. W tym celu, przed sporządzeniem projektu, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zasięgnął opinii rzeczników krajowych w Europejskiej Sieci Rzeczników. Dokument konsultacyjny przesłany do krajowych rzeczników praw obywatelskich oraz sprawozdanie dotyczące udzielonych odpowiedzi są dostępne wśród dokumentów źródłowych.

Przyczyny sporządzenia projektu oświadczenia dotyczącego zasad służby cywilnej

Jednym z celów wyrażonych w zadaniach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest dążenie „do zbudowania zaufania poprzez dialog między obywatelami a Unią Europejską oraz rozwijania najwyższych standardów postępowania w instytucjach unijnych”.

Rzecznik Praw Obywatelskich zamierza również „wywierać pozytywny wpływ na kulturę administracyjną instytucji UE” (zob. Strategia na nową kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich).

Oświadczenie sporządzono z zamiarem jasnego określenia pewnych podstawowych wartości, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w postępowaniu urzędników służby cywilnej UE. Jasne wyrażenie tych wartości w oświadczeniu ma na celu zwiększenie zaufania obywateli do europejskiej służby cywilnej oraz do instytucji UE, w których członkowie korpusu europejskiej służby cywilnej są zatrudnieni.

Projekt oświadczenia ma stanowić uzupełnienie istniejących instrumentów, takich jak Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, Rozporządzenie finansowe oraz Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej, które zawierają ogólne zasady postępowania urzędników służby cywilnej. Oświadczenie pomoże urzędnikom skupić się na tym, w jakim duchu należy stosować szczegółowe przepisy wewnętrzne instytucji UE regulujące kwestie takie jak przyjmowanie korzyści materialnych i konflikt interesów. W ten sposób oświadczenie będzie sprzyjać dobrej administracji oraz zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia niewłaściwego administrowania.

Konsultacje społeczne

Osoby prywatne i organizacje zaprasza się do przekazywania uwag na temat proponowanych zasad służby cywilnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformuje na piśmie instytucje i organy UE, o których mowa w art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, oraz sieć szefów jednostek organizacyjnych UE o przeprowadzanych konsultacjach społecznych.

Wszystkie uwagi przekazane w terminie zostaną uwzględnione przy sporządzaniu ostatecznej wersji oświadczenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zasad służby cywilnej urzędników UE.

Podobnie jak wszystkie instytucje UE Rzecznik Praw Obywatelskich jest zobowiązany do działania w sposób jak najbardziej otwarty, a do zadań przyjętych przez Rzecznika należy wspieranie przejrzystości. W związku z tym wykaz osób i organizacji, które przekazały swoje uwagi, zostanie opublikowany na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Treść uwag będzie udostępniana obywatelom na życzenie.

Jeśli z ważnych przyczyn nazwisko osoby lub organizacji, która przekazała swoje uwagi nie powinno zostać opublikowane lub uwagi nie powinny zostać udostępnione, przyczyny takie należy wyjaśnić przy ich składaniu..

Sposób zgłaszania uwag

Uwagi należy przesyłać do Rzecznika Praw Obywatelskich do dnia 15 maja czerwca 2011 r.

● pocztą na adres: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francja;

● faksem: +33 (0)3 88 17 90 62;

● lub w formie elektronicznej ze strony internetowej: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces. 

 

 

Projekt do konsultacji społecznych

Zasady służby cywilnej którymi powinni się kierować urzędnicy służby cywilnej UE*

W służbie Unii Europejskiej i jej obywateli

Urzędnicy służby cywilnej powinni mieć świadomość, że celem instytucji unijnych jest działanie w interesie Unii i jej obywateli.

Służenie tym interesom powinno być jedynym celem podejmowanych decyzji i wydawanych zaleceń.

Urzędnicy służby cywilnej wykonują obowiązki służbowe najlepiej jak potrafią i dają innym dobry przykład.

Rzetelność

Urzędnicy służby cywilnej powinni zawsze postępować tak, aby przejść pozytywnie najsurowszą ocenę społeczną. Wywiązanie się z tego zobowiązania nie oznacza jedynie działania w granicach prawa.

Urzędnicy służby cywilnej nie mogą przyjmować żadnych zobowiązań finansowych lub zobowiązań o innym charakterze, które mogłyby wywierać wpływ na wykonywanie zadań. Mają obowiązek zgłoszenia wszelkich interesów prywatnych związanych z pełnionymi funkcjami.

Urzędnicy służby cywilnej powinni podejmować działania zapobiegające konfliktom interesów. Zobowiązanie to obowiązuje również po zakończeniu urzędowania.

W przypadku ubiegania się o zwroty kosztów i dodatki urzędnicy służby cywilnej powinni kierować się poczuciem poszanowania własności, a nie dążyć do osiągania maksymalnych korzyści.

Obiektywność

Urzędnicy służby cywilnej są wolni od uprzedzeń, kierują się stanem faktycznym i chętnie wysłuchują zróżnicowanych opinii. Urzędnicy są gotowi do uznawania swoich błędów i ich naprawiania.

W procedurach związanych z oceną porównawczą urzędnicy służby cywilnej opierają swoje zalecenia i decyzje wyłącznie na względach merytorycznych i innych względach ustalonych prawem.

Urzędnicy służby cywilnej nie powinni dopuszczać do tego, aby sympatia do konkretnej osoby wywierała wpływ na postępowanie zawodowe.

Poszanowanie godności

Urzędnicy służby cywilnej działają z wzajemnym poszanowaniem godności oraz z poszanowaniem godności obywateli. Powinni być uprzejmi, pomocni i skłonni do współpracy.

Przejrzystość

Urzędnicy służby cywilnej powinni być gotowi do wyjaśniania i uzasadniania podejmowanych przez nich działań. Powinni z zadowoleniem przyjmować kontrolę społeczną swojego postępowania, w tym jego zgodności z zasadami służby cywilnej.[1]Skrótowy termin „instytucja” ma tutaj zastosowanie do używanego w języku UE formalnego określenia „instytucje, organy i jednostki organizacyjne”.

[2]Termin „urzędnik służby cywilnej” odnosi się do pracowników instytucji UE. W języku unijnym pracowników tych określa się formalnie mianem „urzędników i innych pracowników”.

*Termin „urzędnik służby cywilnej” odnosi się do pracowników instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE. W języku unijnym pracowników tych określa się formalnie mianem „urzędników i innych pracowników”.