¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Openbare raadpleging over de ontwerpverklaring inzake beginselen van de openbare dienst voor EU-ambtenaren

24 februari 2011

Deze openbare raadpleging is inmiddels gesloten.

Inleiding

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer in de activiteiten van de EU-instellingen[1]. Op grond van zijn ervaring met het omgaan met klachten en zijn contacten met de instellingen en hun personeel, burgers, en organisaties uit het maatschappelijk middenveld is hij tot de conclusie gekomen dat ambtenaren en het publiek baat zouden hebben bij de ontwikkeling van een duidelijke en beknopte verklaring inzake beginselen van de openbare dienst voor EU-ambtenaren[2].

De Ombudsman heeft een ontwerp van een dergelijke verklaring voorbereid en hij verzoekt hier commentaar op te leveren.

Het is de bedoeling dat in het ontwerp onder andere rekening wordt gehouden met de beste praktijken in de lidstaten. Ter bevordering van dit doel heeft de Europese Ombudsman, voordat hij het ontwerp voorbereidde, de nationale ombudsmannen in het Europees Netwerk van Ombudsmannen geraadpleegd. Het naar de nationale ombudsmannen gestuurde raadplegingsdocument en een verslag over hun reacties zijn als achtergronddocumenten beschikbaar.

De redenen om een verklaring inzake beginselen van de openbare dienst voor te stellen

Volgens de missieverklaring van de Europese Ombudsman is een van zijn doelen „trachten vertrouwen te wekken via dialoog tussen burgers en de Europese Unie en de hoogste gedragsnormen binnen de instellingen van de Unie te stimuleren.”

De Ombudsman stelt zich ook ten doel om een „positieve impact te hebben op de bestuurscultuur van de EU-instellinge” (zie de Strategie voor het mandaat van de Ombudsman).

De verklaring is ontworpen ter verduidelijking van bepaalde fundamentele waarden die in het gedrag van EU-ambtenaren tot uitdrukking zouden moeten komen. Het doel van de verklaring is om de burger, met een duidelijke omschrijving van deze waarden, meer vertrouwen te geven in het Europese overheidsapparaat en de EU-instellingen waaraan het ten dienste staat.

De ontwerpverklaring moet dienen als een aanvulling op bestaande instrumenten, met inbegrip van het Statuut, het Financieel Reglement en de Europese Code van Goed Administratief Gedrag, waarin algemene regels en beginselen voor het gedrag van ambtenaren zijn opgenomen. Zij zal ambtenaren helpen om zich te concentreren op de geest waarin ze de uitgebreide interne regels van EU-instellingen moeten toepassen en hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als het aanvaarden van giften en belangenconflicten. Hierdoor zal goed bestuur worden bevorderd en de kans op wanbeheer kleiner worden.

De openbare raadpleging

Individuen en organisaties wordt verzocht commentaar te leveren op de ontwerpbeginselen inzake de openbare dienst.

De Ombudsman schrijft de in artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie genoemde EU-instellingen en organen en het netwerk van hoofden van EU-agentschappen om hen over de openbare raadpleging te informeren.

Bij de afronding van de verklaring van de Europese Ombudsman inzake beginselen van de openbare dienst voor EU-ambtenaren zal met alle opmerkingen die tegen de uiterste datum zijn ontvangen, rekening worden gehouden.

Zoals alle EU-instellingen moet de Ombudsman zijn werk zo open mogelijk verrichten en in zijn missieverklaring wordt transparantie aangemoedigd. Daarom zal er op de website van de Europese Ombudsman een lijst worden gepubliceerd met de namen van alle personen en organisaties waarvan commentaar is ontvangen. Het commentaar zelf zal, op verzoek, voor het publiek toegankelijk zijn.

Indien er een goede reden is om uw naam en/of uw commentaar niet voor het publiek toegankelijk te maken, wordt u verzocht de reden hiervoor uiteen te zetten bij het commentaar dat u stuurt.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

Commentaar kan tot uiterlijk 15 mei juni 2011 naar de Ombudsman worden gestuurd.

● per brief: Europese Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Frankrijk;

● per fax: +33 (0)3 88 17 90 62;

● via e-mail: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces 

 

 

Ontwerp voor openbare raadpleging

Beginselen voor de openbare dienst die EU-ambtenaren in acht zouden moeten nemen*

Toewijding aan de Europese Unie en haar burgers

Ambtenaren dienen zich ervan bewust te zijn dat de instellingen van de Unie bestaan om de belangen van de Unie en haar burgers te dienen.

Slechts om deze belangen te dienen, moeten ze aanbevelingen doen en besluiten nemen, niet voor enig ander doel.

Ambtenaren dienen hun functie naar beste vermogen uit te voeren en moeten ernaar streven om een goed voorbeeld voor anderen te zijn.

Integriteit

Het gedrag van ambtenaren dient te allen tijde aan de hoogste publieke normen te voldoen. Aan deze verplichting wordt niet volledig voldaan door zich slechts aan de wet te houden.

Ambtenaren mogen geen enkele financiële of andere verplichting aangaan die van invloed zou kunnen zijn op de uitoefening van hun functie. Eventuele particuliere belangen met betrekking tot hun functie dienen te worden gemeld.

Ambtenaren moeten actie ondernemen om het ontstaan van belangenconflicten en een schijn van dergelijke conflicten te voorkomen. Deze verplichting blijft van kracht na beëindiging van hun functie.

Indien ambtenaren onkosten declareren en aanspraak maken op vergoedingen dienen ze zich correct te gedragen en mogen ze niet gericht zijn op het behalen van een zo groot mogelijk voordeel voor zichzelf.

Objectiviteit

Ambtenaren moeten open van geest zijn, zich laten leiden door bewijs en bereid zijn om naar verschillende standpunten te luisteren. Ze moeten bereid zijn om fouten te erkennen en te corrigeren.

Bij procedures waarin vergelijkende evaluaties worden toegepast, moeten ambtenaren hun aanbevelingen en besluiten slechts baseren op verdiensten en andere factoren die duidelijk in de wet zijn omschreven.

Ambtenaren mogen zich in hun beroepsactiviteiten niet laten beïnvloeden door gevoelens van sympathie of antipathie voor een bepaalde persoon.

Respect voor anderen

Ambtenaren dienen elkaar en burgers met respect te behandelen. Ze moeten beleefd, behulpzaam en coöperatief zijn.

Transparantie

Ambtenaren dienen bereid te zijn om uitleg over hun activiteiten en de redenen daarvan te geven. Ze moeten openbaar toezicht op hun gedrag toejuichen, ook wat de naleving van beginselen van de openbare dienst betreft.[1] De term „instelling” wordt hier gebruikt voor wat in EU-taal formeel de „instellingen, organen en instanties” wordt genoemd.

[2] De term „ambtenaar” verwijst naar het personeel van de EU-instellingen. In EU-taal wordt dit formeel “ambtenaren en overige personeelsleden” genoemd.

* De term „ambtenaar” verwijst naar het personeel van de EU-instellingen, organen en instanties. In EU-taal worden dit formeel „ambtenaren en overige personeelsleden” genoemd.