¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar pārskata par ES ierēdņu civildienesta principiem projektu

2011. gada 24. februāris

Šī publiskā apspriešana ir beigusies.

Ievads

Eiropas ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu pieļautām kļūdām pārvaldē[1]. Vadoties no savas pieredzes sūdzību izskatīšanā un no saziņas ar iestādēm un to darbiniekiem, pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, viņš secināja, ka ierēdņiem un sabiedrībai noderētu saprotams un lakonisks pārskats par ES ierēdņu civildienesta principiem[2].

Ombuds ir sagatavojis šāda pārskata projektu, par kuru aicina sniegt komentārus.

Minētā projekta nolūks ir cita starpā ņemt vērā dalībvalstu labāko praksi. Lai veicinātu šā mērķa sasniegšanu, Eiropas ombuds pirms projekta izstrādāšanas apspriedās ar dalībvalstu ombudiem Eiropas ombudu tīklā. Dalībvalstu ombudiem nosūtītais apspriežu dokuments un ziņojums par ombudu atbildēm ir pieejami kā informatīvi dokumenti.

Pamatojums pārskata par civildienesta principiem ierosināšanai

Eiropas ombuda pamatuzdevuma mērķi ietver „uzticības vairošanu, izmantojot dialogu starp pilsoņiem un Eiropas Savienību, un veicināt augstākos uzvedības standartus Eiropas Savienības iestādēs.”

Ombuda mērķis arī ir „pozitīvi ietekmēt ES iestāžu pārvaldības kvalitāti”(sk. ombuda Stratēģija nākamajam pilnvaru termiņam).

Pārskats izstrādāts, lai sniegtu skaidru priekšstatu par noteiktām pamatvērtībām, kādām jāizpaužas ES ierēdņu uzvedībā. Pārskata mērķis ir, skaidri nosakot minētās vērtības, vairot pilsoņu uzticēšanos Eiropas civildienestam un ES iestādēm, kurām tas kalpo.

Pārskata projekta nolūks ir papildināt pašreizējos instrumentus, tostarp Civildienesta noteikumus, Finanšu regulu un Eiropas labas administratīvās prakses kodeksu, kuros ietverti vispārīgi noteikumi un principi, kas reglamentē ierēdņu rīcību. Tas palīdzēs ierēdņiem pievērsties veidam, kā piemērot sīki izstrādātus ES iestāžu iekšējos noteikumus, kas reglamentē tādus jautājumus kā dāvanu pieņemšana un interešu konflikti. Tādējādi tiks veicināta laba pārvaldība, un retāk notiks kļūdas pārvaldē.

Sabiedriskā apspriešana

Privātpersonas un organizācijas tiek aicinātas sniegt komentārus par civildienesta principu projektu.

Ombuds rakstiski vēršas pie ES iestādēm un Līguma par Eiropas Savienību 13. pantā minētajām struktūrvienībām, kā arī pie ES aģentūru vadītāju tīkla, lai informētu par sabiedrisko apspriešanu.

Pabeidzot Eiropas ombuda pārskata par ES ierēdņu civildienesta principiem izstrādi, tiks ņemti vērā visi termiņā saņemtie komentāri.

Ombudam tāpat kā visām ES institūcijām ir jāstrādā cik vien iespējams atklāti, un viņa pamatuzdevums ir veicināt pārredzamību. Tāpēc Eiropas ombuda tīmekļa vietnē tiks publicēts komentārus sniegušo personu un organizāciju saraksts. Komentāri būs sabiedrībai pieejami pēc pieprasījuma.

Ja ir kāds pamatots iemesls, kāpēc jūsu vārdu nevajadzētu publicēt un/vai jūsu komentāru nevajadzētu padarīt publiski pieejamu, lūdzu, paskaidrojiet iemeslu, nosūtot komentāru.

Kā iesniegt komentāru

Komentārus jānosūta ombudam līdz 2011. gada 15. maijam jūnijs.

● pa pastu: Eiropas ombuds, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francija

● pa faksu: +33 (0)3 88 17 90 62

● pa e-pastu: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces 

 

 

Sabiedriskās apspriešanas projekts

Civildienesta principi pēc kuriem jāvadās ES ierēdņiem*

Saistības pret Eiropas Savienību un tās pilsoņiem

Ierēdņi apzinās, ka Savienības iestādes pastāv, lai kalpotu Savienības un tās pilsoņu interesēm.

Ierēdņi sniedz ieteikumus un pieņem lēmumus, kas kalpo tikai šīm interesēm, nevis citiem nolūkiem.

Ierēdņi veic savus amatpienākumus pēc iespējas labāk un nolūkā sniegt labu piemēru citiem.

Godprātība

Ierēdņi vienmēr rīkojas tā, lai viņu rīcība izturētu visstingrāko sabiedrības pārbaudi. Šis pienākums nav izpildīts visā pilnībā, ja tikai rīkojas saskaņā ar likumu.

Ierēdņi nedrīkst uzņemties nekādas finanšu vai citas saistības, kas var ietekmēt viņu amata pienākumu pildīšanu. Viņi paziņo par jebkādām privātām interesēm, kas saistītas ar viņu amata pienākumiem.

Ierēdņi veic pasākumus, lai novērstu interešu konfliktus un šādu konfliktu rašanos. Šis pienākums jāpilda arī pēc aiziešanas no amata.

Pieprasot izdevumu kompensāciju un piemaksas, ierēdņi ievēro godprātības principu, nevis cenšas gūt maksimālu labumu.

Objektivitāte

Ierēdņi ir atvērti, ņem vērā pierādījumus un spēj uzklausīt atšķirīgus viedokļus. Viņi ir gatavi atzīt un labot kļūdas.

Procedūrās, kas ietver salīdzinošo vērtēšanu, ierēdņu ieteikumi un lēmumi ir pamatoti tikai uz lietas būtību un citiem faktoriem, kas īpaši noteikti tiesību aktos.

Ierēdņi nedrīkst pieļaut, ka patika vai nepatika pret kādu konkrētu personu ietekmē viņu profesionālo darbību.

Cieņa pret citiem

Ierēdņi izturas ar cieņu pret citiem ierēdņiem un pilsoņiem. Viņi ir laipni, izpalīdzīgi un atvērti sadarbībai.

Pārredzamība

Ierēdņi izrāda vēlmi paskaidrot savu darbību un pamatot savu rīcību. Viņi atzinīgi vērtē to, ka sabiedrības uzrauga viņu darbību, tostarp atbilstību civildienesta principiem.[1] Tekstā termins „iestāde” lietots kā saīsinājums ES valodā oficiāli zināmajam jēdzienam „iestādes un struktūras”.

[2] Termins „ierēdnis” attiecas uz ES iestāžu darbiniekiem. ES valodā tie oficiāli zināmi kā „ierēdņi un pārējie darbinieki”.

* Termins „ierēdnis” attiecas uz ES iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem. ES valodā tie oficiāli zināmi kā „ierēdņi un pārējie darbinieki”.