¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Viešos konsultacijos dėl ataskaitos apie ES tarnautojams taikytinus viešojo administravimo principus projekto

2011 m. vasario 24 d.

Šios viešosios konsultacijos jau uždarytos.

Įvadas

Europos ombudsmenas nagrinėja skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijų veikloje[1]. Jo patirtis nagrinėjant skundus ir ryšiai su institucijomis bei jų darbuotojais, su piliečiais ir pilietinės visuomenės organizacijomis paskatino jį padaryti išvadą, kad tarnautojams ir visuomenei būtų naudinga paprasta ir glausta ataskaita apie ES tarnautojams taikytinus viešojo administravimo principus[2].

Ombudsmenas parengė tokios ataskaitos projektą ir ragina visuomenę pateikti savo pastabas.

Projekto tikslas – atsižvelgti, be kita ko, į valstybių narių sukauptą geriausią patirtį. Remdamas šį tikslą, Europos ombudsmenas prieš pradėdamas rengti projektą kreipėsi į nacionalinius ombudsmenus per Europos ombudsmenų tinklą. Nacionaliniams ombudsmenams išsiųstas konsultacijų dokumentas ir ataskaita apie jų atsakymus pateikiami kaip aiškinamieji dokumentai.

Ataskaitos apie viešojo administravimo principus pasiūlymo pagrindai

Europos ombudsmeno misijos formuluotėje apibrėžtas jo tikslas – „ugdyti pasitikėjimą skatinant piliečių ir Europos Sąjungos dialogą ir puoselėti aukščiausius elgesio standartus Sąjungos institucijose.“

Ombudsmenas taip pat siekia „daryti teigiamą poveikį ES institucijų administracinei kultūrai“ (žr. ombudsmeno Strategiją naujam įgaliojimų laikotarpiui).

Ataskaita parengta siekiant išaiškinti tam tikras pagrindines vertybes, kurias turėtų atspindėti ES tarnautojų elgesys. Aiškiai išdėstant šias vertybes ataskaitoje, siekiama skatinti piliečių pasitikėjimą Europos viešuoju administravimu ir jį atliekančiomis ES institucijomis.

Ataskaitos projektu siekiama papildyti esamas priemones, įskaitant Tarnybos nuostatus, Finansinį reglamentą ir Europos tinkamo administravimo elgesio kodeksą, kuriame nustatytos tarnautojams taikomos bendrojo pobūdžio taisyklės ir principai. Jis padės tarnautojams sutelkti dėmesį į tai, kokia kryptimi vadovaudamiesi jie turėtų taikyti išsamias ES institucijų vidaus taisykles, pagal kurias sprendžiami tokie klausimai kaip dovanų priėmimas ir interesų konfliktai. Taip bus skatinamas geras administravimas ir mažės netinkamo administravimo atvejų.

Viešos konsultacijos

Asmenys ir organizacijos raginamos teikti pastabas dėl viešojo administravimo principų projekto.

Apie viešas konsultacijas ombudsmenas raštu informuoja ES institucijas ir įstaigas, nurodytas Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnyje, taip pat ES agentūrų vadovų tinklą.

Į visas iki nurodyto termino gautas pastabas bus atsižvelgta baigiant rengti Europos ombudsmeno ataskaitą apie ES tarnautojams taikytinus viešojo administravimo principus.

Kaip ir visos ES institucijos, ombudsmenas turi dirbti kuo atviriau, ir jo misijos formuluotėje skatinama užtikrinti skaidrumą. Europos ombudsmeno interneto svetainėje bus skelbiamas asmenų ir organizacijų, iš kurių gautos pastabos, sąrašas. Su pastabomis visuomenės nariai galės susipažinti pateikę prašymą.

Jeigu yra pagrįsta priežastis, dėl kurios jūsų vardas ir pavardė neturėtų būti skelbiami ir (arba) pastabos neturėtų būti viešai prieinamos, nurodykite šią priežastį siųsdami savo pastabas.

Kaip teikti pastabas

Pastabas galite siųsti ombudsmenui iki 2011 m. gegužės birželis 15 d.

● laišku: Europos ombudsmenas – 1 avenue du President Robert Schuman – CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex – Prancūzija;

● faksu: +33 (0)3 88 17 90 62;

● elektroniniu paštu: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces. 

 

 

Projektas dėl viešų konsultacijų

Viešojo administravimo principai taikytini ES tarnautojams*

Įsipareigojimas Europos Sąjungai ir jos piliečiams

Tarnautojai turėtų suvokti, kad Europos Sąjungos institucijos veikia tam, kad tarnautų ES ir jos piliečių interesams.

Jie turėtų teikti rekomendacijas ir priimti sprendimus, kuriais tenkinami tik šie interesai, o ne siekiama kokių nors kitų tikslų.

Tarnautojai turėtų atlikti savo funkcijas pasitelkdami geriausius savo gebėjimus ir rodydami gerą pavyzdį kitiems asmenims.

Sąžiningumas

Tarnautojai turėtų visą laiką elgtis taip, kad jų elgesys visada būtų atviras visuomenės kontrolei. Šis įsipareigojimas reiškia ne vien teisės aktų laikymąsi.

Tarnautojai neturėtų prisiimti jokių finansinių ar kitų įsipareigojimų, kuriais jiems galėtų būti daroma įtaka vykdant savo pareigas. Jie turėtų pranešti apie privačius interesus, susijusius su jų pareigomis.

Tarnautojai turėtų imtis priemonių, kad būtų išvengta interesų konfliktų ir tokių konfliktų atsiradimo. Šis įsipareigojimas išlieka tarnautojams pasitraukus iš pareigų.

Siekdami išlaidų kompensavimo ir išmokų, tarnautojai turėtų vadovautis teisingumo jausmu, o ne siekti gauti kuo daugiau naudos.

Objektyvumas

Tarnautojai turėtų būti plačių pažiūrų, remtis įrodymais ir būti pasirengę išklausyti skirtingus požiūrius. Jie turi būti pasirengę pripažinti ir ištaisyti klaidas.

Atlikdami su lyginamaisiais vertinimais susijusias procedūras, tarnautojai turėtų grįsti savo rekomendacijas ir sprendimus tik nuopelnais ir kitais veiksniais, kurie aiškiai nustatyti teisės aktuose.

Tarnautojai neturėtų leisti, kad jų profesiniam elgesiui turėtų įtakos tai, kad jiems patinka ar nepatinka konkretus asmuo.

Pagarba kitiems

Tarnautojai turėtų elgtis pagarbiai vieni su kitais ir su piliečiais. Jie turėtų būti mandagūs, paslaugūs ir gebėti bendradarbiauti.

Skaidrumas

Tarnautojai turėtų būti pasirengę paaiškinti savo poelgius ir pagrįsti savo veiksmus. Jie turėtų palankiai vertinti visuomenės atliekamą tarnautojų elgesio kontrolę, įskaitant tai, ar toks elgesys atitinka viešojo administravimo principus.[1] Terminas „institucija“ apima „institucijas, įstaigas, ir organus“ ir šiame dokumente vartojamas kaip šių ES oficialiai žinomų institucijų santrumpa.

[2] Terminas „tarnautojas“ reiškia ES institucijų darbuotoją. Šie darbuotojai ES oficialiai žinomi kaip „pareigūnai ir kiti tarnautojai“.

* Terminas „tarnautojas“ reiškia ES institucijų, įstaigų ir organų darbuotojus. Šie darbuotojai ES oficialiai žinomi kaip „pareigūnai ir kiti tarnautojai“.