¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Nyilvános konzultáció az uniós köztisztviselőkre vonatkozó közszolgálati elvekről szóló nyilatkozattervezetről

2011. február 24-én

Ez a nyilvános konzultáció lezárult.

Bevezetés

Az Európai Ombudsman az uniós intézmények tevékenységei során előforduló hivatali visszásságokkal kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki[1]. A panaszok kezelésében szerzett tapasztalata, valamint az intézményekkel és azok személyzetével, a polgárokkal és a civil társadalmi szervezetekkel fenntartott kapcsolatai alapján az Ombudsman arra a következtetésre jutott, hogy a köztisztviselők és a nyilvánosság számára is hasznos lenne, ha készülne egy, az uniós köztisztviselőkre vonatkozó közszolgáltatási elvekről szóló, lényegre törő és tömör nyilatkozat[2].

Az Ombudsman elkészítette egy ilyen nyilatkozat tervezetét, amelyet most észrevételezésre kíván bocsátani.

A tervezet célja, hogy figyelembe vegye többek között a tagállamokban létező legjobb gyakorlatokat. E célkitűzés elősegítése érdekében a tervezet elkészítését megelőzően az Európai Ombudsman az Ombudsmanok Európai Hálózata keretében konzultált a nemzeti ombudsmanokkal. A nemzeti ombudsmanok számára megküldött konzultációs dokumentum, valamint a válaszaikról készült jelentés háttérdokumentumként elérhető.

A közszolgálati elvekről szóló nyilatkozatra irányuló javaslat indokai

Az Európai Ombudsman küldetési nyilatkozatában foglalt célok között szerepel, hogy elősegítse „a bizalom építését az állampolgárok és az Európai Unió közötti párbeszédek útján és sarkallja a legmagasabb elvárásoknak megfelelő magatartást az Unió intézményein belül”.

Az Ombudsman célja továbbá „kedvezően befolyásolni az uniós intézmények közigazgatási kultúráját” (lásd az Ombudsman által kiadott Stratégia a mandátumhoz dokumentumot).

A nyilatkozat azzal a céllal készült, hogy egyértelművé tegyen bizonyos alapvető értékeket, amelyeknek tükröződniük kell az uniós köztisztviselők magatartásában. Ezen értékek egyértelmű meghatározásával a nyilatkozat növelni kívánja a polgárok európai közszolgálatba és az általa szolgált európai intézményekbe vetett bizalmát.

A nyilatkozattervezet a már meglévő eszközöket – beleértve a személyzeti szabályzatot, a költségvetési rendeletet és a helyes hivatali magatartás európai kódexét is – kívánja kiegészíteni, amelyek a köztisztviselők magatartására vonatkozó általános szabályokat és elveket tartalmaznak. Továbbá, segíteni fogja a köztisztviselőket abban, hogy át tudják venni azt a szellemet, amelyben az uniós intézmények részletes belső szabályait alkalmazniuk kell olyan esetekben, mint például az ajándékok elfogadása vagy az összeférhetetlenség. Ezáltal elő fogja segíteni a megfelelő ügyintézést, és kisebb valószínűséggel fordulnak majd elő hivatali visszásságok.

A nyilvános konzultáció

A közszolgálati elvek tervezetéhez fűzött észrevételeket mind természetes személyektől, mind szervezetek benyújthatnak.

Az Ombudsman levelet küld az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkében említett uniós intézményekhez és szervekhez, valamint az uniós ügynökségvezetők hálózatához, hogy tájékoztassa őket a nyilvános konzultációról.

A határidőben beérkező valamennyi észrevételt figyelembe fogják venni az Európai Ombudsmannak az uniós köztisztviselőkre vonatkozó közszolgálati elvekről szóló nyilatkozata véglegesítésekor.

Valamennyi uniós intézményhez hasonlóan az Ombudsmannak is a lehető legnyíltabban kell dolgoznia, és ennek megfelelően küldetési nyilatkozata is ösztönzi az átláthatóságot. Az Európai Ombudsman internetes oldalán ezért közzétételre fog kerülni azon személyek és szervezetek jegyzéke, akiktől észrevételek érkeznek be. Maguk az észrevételek az erre vonatkozó kérelem esetén lesznek hozzáférhetők a nyilvánosság számára.

Ha nem szeretné, hogy nevét közzétegyék és/vagy észrevételét hozzáférhetővé tegyék a nyilvánosság számára, kérjük, ennek indokait észrevételének megküldésekor fejtse ki.

A hozzászólás módja

Az észrevételeket 2011. május június 15-ig kell megküldeni az Ombudsman számára

● levélben: Európai Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Franciaország;

● faxon: +33 (0)3 88 17 90 62;

● e-mailben: http://www.ombudsman.europa.eu/hu/shortcuts/contacts.faces 

 

 

A nyilvános konzultációra bocsátott tervezet

Közszolgálati alapelvek -

Az uniós köztisztviselők tevékenységét irányítani hivatott közszolgálati elvek*

Az Európai Unió és annak polgárai iránti elkötelezettség

A köztisztviselőknek tudniuk kell, hogy az uniós intézmények az Unió és polgárai érdekeit szolgálják.

Az ajánlásokat és határozatokat kizárólag ezen érdekek, és nem más célok szem előtt tartásával kell meghozniuk.

A köztisztviselőknek a képességeiknek megfelelő legmagasabb szinten kell ellátniuk a feladatukat, és törekedniük kell arra, hogy jó példát mutassanak másoknak.

Tisztességesség

A köztisztviselőknek mindig olyan módon kell viselkedniük, hogy abban a legalaposabb nyilvános ellenőrzés se találjon kivetnivalót. Ez a kötelezettség nem teljesül önmagában azzal, hogy a jogot tiszteletben tartva járnak el.

A köztisztviselők nem vállalhatnak olyan pénzügyi vagy más kötelezettséget, amely befolyásolhatja feladataik ellátását. Be kell jelenteniük minden olyan magánérdeket, amely a tisztségükhöz kapcsolódik.

A köztisztviselőknek lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy elkerüljék az összeférhetetlenséget vagy akár annak látszatát. Ez a kötelezettség a hivatal elhagyását követően is fennáll.

A költségtérítések és ellátások igénylésekor a juttatások maximalizálásával szemben az illendőségnek kell vezetnie őket.

Tárgyilagosság

A köztisztviselőknek tényeken alapuló döntéseket hozó és nyitott személyeknek kell lenniük, akik hajlandók meghallgatni a különböző nézőpontokat. Késznek kell lenniük a hibák felismerésére és azok orvoslására.

Az összehasonlító értékeléseket felölelő eljárásokban a köztisztviselők kizárólag érdemi alapon, illetve a jogszabályokban kifejezetten meghatározott tényezők alapján hozhatják meg az ajánlásokat és határozatokat.

A köztisztviselők szakmai magatartását nem befolyásolhatja egy adott személlyel szembeni elfogultság.

Mások tisztelete

A köztisztviselőknek egymást és a polgárokat tiszteletben tartva kell eljárniuk. Udvariasnak, segítőkésznek és együttműködőnek kell lenniük.

Átláthatóság

A köztisztviselőknek késznek kell lenniük, hogy magyarázatot adjanak tevékenységükről, és megindokolják cselekedeteiket. Üdvözülniük kell, ha nyilvánosság ellenőrzi magatartásukat, beleértve azt is, ha a közszolgálati elvek betartását ellenőrzik.[1] Az „intézmény” kifejezést itt az uniós nyelvezetben ismert „intézmények, szervek és hivatalok” helyettesítésére használjuk.

[2] A „köztisztviselő” kifejezés az uniós intézmények személyzetére utal. Őket az uniós nyelvezetben „tisztviselők és egyéb alkalmazottak” néven ismerik.

* A „köztisztviselő” kifejezés az uniós intézmények, szervek és hivatalok tisztviselőire utal. Őket az uniós nyelvezetben „tisztviselők és egyéb alkalmazottak” néven ismerik.